- Det finnes ikke noe klimaargument for å bygge NorthConnect til Skottland

KRONIKK: Andreas Thon Aasheim prøver på nytt å klistre meg til et standpunkt jeg ikke har, skriver Hogne Hongset.

Publisert

Andreas Thon Aasheim prøver på nytt å klistre meg til et standpunkt jeg ikke har, nemlig at jeg skal gå god for at økt eksport av fornybar energi nærmest automatisk gir positiv klimaeffekt. Det har jeg hverken sagt eller ment. Dette er da også et spørsmål som ekspertisen strides om.

Det er diskusjonen om NorthConnect som har utløst den pågående disputten mellom Aasheim og meg. Men den saken inneholder to helt forskjellige spørsmål. Aasheim sauser dem sammen, men de bør holdes fra hverandre:

1) Er det slik at økt krafteksport fra Norge reduserer klimautslippene?

2) Hvis økt krafteksport fra Norge reduserer klimautslippene, hvor blir effekten størst?

Når det gjelder problemstilling 1) er det ulike meninger i miljøene som uttaler seg om dette. Aasheim i NORWEA mener åpenbart at svaret er ja, altså at økt krafteksport reduserer utslippene.

Han får full og entusiastisk støtte av Knut Kroepelien i Energi Norge. Selvfølgelig også av alle mulige Vindbaroner av ulik bonitet, enten de bygger «dommedagsdisplayer» på Karl Johan eller forteller eventyr om at mer vindkraft er nødvendig for å bygge en batterifabrikk i Nordland, - det fylket i landet som har størst overskudd av vannkraft. (Det er i det hele tatt påfallende at alle som tjener penger på at nye kraftkabler øker strømprisene her i landet, er pådrivere for å gi NorthConnect konsesjon! Men da som klimatiltak,- må vite!)

Den påståtte klimaeffekten av økt krafteksport utfordres imidlertid av flere, bl.a. av bl.a. Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Fordi Norge deltar i EUs klimakvotesystem ETS, mener Skonhoft at økt eksport fanges opp av systemet. Dette skjer ved at de som bruker den økte eksporten frigjør klimakvoter, som så andre kan benytte.

Ifølge Skonhoft er det bare reduksjon av antall kvoter som vil tvinge utslippene ned. Erfaringen fra de siste par årene, der EU har redusert antall kvoter, tyder klart på at Skonhoft har rett. Personlig har jeg valgt å stole mer på NTNU enn på de som har kommersielle interesser i få eksporten økt. Mitt bidrag til å få belyst spørsmålet har vært å spørre Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. Direktoratet administrerer Norges tilknytning til EUs kvotesystem. Mitt spørsmål var enkelt:

«Vil økt eksport av fornybar energi fra Norge til EU gi reduserte CO2-utslipp?» Svaret fra Hambro, via en rådgiver, var nokså talende:

"Spørsmålet ditt kan ikke besvares enkelt og meg bekjent har ingen i eller utenfor Norge gjort grundige vurderinger av problemstillingene du reiser"

Aasheim siterer meg slik: «Hogne Hongset sa, helt korrekt, at krafteksport til kontinentet kutter store mengder utslipp.» Det har jeg altså ikke sagt, så dette er rett og slett litt pinlig sitatfusk.

Det jeg har sagt noe om, er knyttet til det hypotetiske spørsmål 2): Hvis økt krafteksport fra Norge reduserer klimautslippene, hvor blir i tilfelle effekten størst?

Her er det befriende greit å konstatere at Aasheim og jeg er fullt ut enige: Effekten, hvis det altså skulle være en effekt, vil bli størst i det markedet som har høyest innhold av CO2 i kraftmiksen. I den aktuelle diskusjonen om NorthConnect er alle, inkludert Aasheim, enige om at CO2-innholdet er langt høyere på kontinentet enn i Storbritannia.

Gitt at det altså potensielt er en positiv klimaeffekt av økt eksport, så vil denne effekten være større på kontinentet enn i Storbritannia. Dette vil si at det uansett ikke finnes noe klimaargument for å bygge NorthConnect til Skottland! Heller ikke om vi øker produksjonen.

Dermed står bare tilbake det som faktisk er det reelle argumentet for de som vil bygge NorthConnect, - at kabelen, hvis den blir bygd, vil drive strømprisene videre opp her i landet.

En liten refleksjon til slutt: Som ledd i det å få ned klimautslippene skal vi elektrifisere det meste som kan elektrifiseres i Norge. Vi er i gang, bl.a med å prioritere elbiler, el-ferjer og andre tiltak. Så hevder NORWEA, Energi Norge og hele koblet av Vindbaroner at det vil være umulig å nå målene om full elektrifisering uten å bygge mer vindkraft.

Vi har altså for lite elkraft til å elektrifisere vårt eget land i årene som kommer! Er det ikke da litt rart at de samme aktørene likevel vil bygge NorthConnect, på toppen av den overkapasiteten ut av landet de nye kablene til Tyskland og England vil gi oss?

Powered by Labrador CMS