Kraftig økt investeringsvekst i kraftforsyningen

Publisert

SSB har oppdatert kvartalstallene for investeringene, og de viser totalt sett en nedgang på 6,7 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. De samlede anslagene for investeringer innen olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning anslås til 205 milliarder kroner.

Nedgangen drives av et fall på over 11 prosent innenfor olje- og gassvirksomheten. Selv om det er fortsatt nedgang innen olje og gass, er ikke nedturen like bratt som den var.

Den samlede nedgangen kunne vært større, men fallet dempes av at investeringsveksten innen kraftforsyning er på hele 21 prosent.

- For 2018 anslås de samlede investeringene nå til 203,6 milliarder kroner. Dette er 3,4 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2017, gitt i 4. kvartal 2016. Oppgangen i 2018 drives av at det indikeres svært høy investeringsvekst innenfor både industri og kraftforsyning, skriver SSB.

Det er først og fremst innen distribusjons- og produksjonsleddet at det er stor vekst i kraftforsyningen.

- Virksomhetenes anslag for samlede investeringer i kraftforsyning er nå anslått til 32,7 milliarder kroner, mål i løpende verdi. Anslaget ligger nesten på 21 prosent over tilsvarende anslag for 2016. Betydelig vekst innenfor både distribusjons- og produksjonsleddet bidrar til oppgangen, skriver SSB.

Installasjonen av AMS i alle hjem bidrar også.

- Innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet kan økningen knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt installering av smarte strømmålere (AMS). Arbeidet med installering av smarte strømmålere pågår i perioden 2016–2018, hvor hovedtyngden av investeringene utføres i år, skriver SSB

Det er også stor aktivitet innen utbygging av nye vindparker, og SSB skriver at det trolig henger sammen med nye avskrivingsregler, samt at elsertifikatordningen utgår i 2021. Det gir prosjektene et insentiv for å sette i gang nå.

- De nyeste anslagene for 2018 antyder en ny rekord i kraftforsyning på 37,7 milliarder. Anslaget for neste år ligger om lag 19 prosent over anslagene for 2017, gitt i 4.kvartal fjor. Det er særlig veksten i næringen produksjon av elektrisitet som bidrar til oppgangen, men også for overføring og distribusjon av elektrisitet ventes det vekst i 2018, skriver SSB.