Suldal kommune i Rogaland er en av kraftkommunene som ligger an til å miste store inntekter fra salg av konsesjonskraft som følge av årets ekstremt lave strømpriser.
Suldal kommune i Rogaland er en av kraftkommunene som ligger an til å miste store inntekter fra salg av konsesjonskraft som følge av årets ekstremt lave strømpriser.

Kraftkommunene mister 84 prosent av strøminntektene

De lave strømprisene går hardt utover kraftkommunenes inntekter fra salg av konsesjonskraft.

Publisert Sist oppdatert

Strømprisene er rekordlave, de har holdt seg lave gjennom vinteren, og de forventes å forbli lave en god stund fremover. Det er selvsagt godt nytt for alle strømkunder, men det er ikke alle som har like stor grunn til å glede seg over det.

Staten og kraftkommunene henter inn betydelige inntekter fra kraftproduksjonen i form av skatter og avgifter. Noen av de er faste uavhengig av strømprisen, mens andre i stor grad påvirkes av hva strømmen koster.

En av disse inntektene er konsesjonskraften. Dette er en litt spesiell inntektskilde for kraftkommunene da det er strøm de får tildelt fra de lokale vannkraftverkene. Det skjer til en fast pris som gjerne kalles konsesjonsprisen eller OED-prisen. Vannkraftverkene må avgi opptil 10 prosent av sin kraftproduksjon til kommunen, og denne strømmen kan kommunene snu seg rundt og selge på kraftbørsen Nord Pool.

I 2020 er konsesjonsprisen satt til 11,27 øre/kWh. Det er en pris som i vanlige tider er svært lav, og som kraftkommunene kan selge med stor fortjeneste i kraftmarkedet.

Mister opptil 2 milliarder kroner

Så langt i år er imidlertid prisen så lav at veldig store deler av denne fortjenesten forsvinner. Med en snittpris på 15,59 øre/kWh er den gjennomsnittlige norske strømprisen bare 4,32 øre/kWh høyere enn konsesjonskraftprisen.

Det gir store utslag for hvor mye kraftkommunene tjener på å selge konsesjonskraften.

Til sammenligning lå gjennomsnittsprisen for strøm på 38,28 øre/kWh i 2019. Da var konsesjonskraftprisen satt til 10,99 øre/kWh, og det betyr at kraftkommunene den gangen tjente hele 27,29 øre/kWh for hver eneste kilowattime med konsesjonskraft.

Det kan kanskje høres lite ut når man snakker om ører per kWh, men det blir fort mye penger når dette skal ganges opp med nesten 8,8 TWh. Det er mengden konsesjonskraft som er tildelt kommunene og fylkeskommunene gjennom vannkraftkonsesjonene til vannkraftverkene, ifølge en oversikt som enerWE har fått fra NVE.

Målt i kWh utgjør det totalt 8.767.000.000 kWh. Altså nærmere 8,8 milliarder kWh. Det betyr at norske kraftkommuner og fylker totalt ligger an til å tjene omtrent 380 millioner kroner på konsesjonskraften i år. Det er omtrent to milliarder mindre enn det ble omsatt konsesjonskraft for i fjor.

Gammelt og komplisert regelverk

Konsesjonskraften er en gammel ordning der reglene har blitt til over tid, og det har gjort systemet uoversiktlig, oppdelt og svært komplisert. Uten å gå alt for mye i detalj kan det blant annet nevnes at:

  • Det er forskjellige regler for konsesjoner gitt før og etter 10. april 1959
  • Konsesjonskraften er regulert i to forskjellige lover: Industrikonsesjonsloven for ervervskonsesjoner og Vassdragsreguleringsloven for reguleringskonsesjoner
  • Grunnlaget regnes ut med utgangspunkt i blant annet fallhøyde, vannføring og det som kalles naturlige hestekrefter

Det stopper på ingen måte med dette, men det går en grense for hvor intrikate detaljer vi tør å utsette våre lesere for.

Det er også en utfordring at kraftkommunene i mange tilfeller ikke får lov til å ta ut all konsesjonskraft de er tildelt i konsesjonen. Det er fordi konsesjonskraften i utgangspunktet var ment til eget strømforbruk i kommunen, og det gjelder selv om kommunen velger å selge strømmen istedenfor å bruke den selv. Det betyr at kommunene bare kan ta ut den konsesjonskraften de i teorien kunne brukt selv.

Henter ut 122 av 302 GWh med konsesjonskraft

Ettersom konsesjonskraften er så viktig for kraftkommunenes budsjetter, er det ønskelig å sette opp en oversikt som viser hvor store inntekter hver enkelt vertskommune er i ferd med å tape som følge av de lave strømprisene.

Det er imidlertid ikke så enkelt som det kan høres ut.

Et eksempel på det er Suldal kommune i Rogaland fylke.

En titt på årsrapportene til Suldal kommune viser at de fikk en fortjeneste på 17,4 millioner kroner fra salg av konsesjonskraft i 2017, og at det kom fra salg av 122 GWh.

Det er penger som åpenbart kommer godt med på kommunebudsjettet, der disse inntektene utgjorde litt over fem prosent av inntektene i 2017. I teorien kunne de imidlertid hentet ut mye mer.

- Suldal kommune har egentlig 302 GWh konsesjonskraft, sier Lisbeth Løchen til enerWE.

Løchen er seniorkonsulent i konsesjonsavdelingen ved seksjon for vassdragskonsesjon i NVE. Hun har bistått enerWE med å forstå konsesjonskraftsystemet, og hun forklarer at vertskommunen ikke får ta ut mer konsesjonskraft enn det de har av vanlig strømforbruk.

I utgangspunktet har de mye mer, men de kan bare ta ut til alminnelig strømforsyning

Lisbeth Løchen

- I utgangspunktet har de mye mer, men de kan bare ta ut til alminnelig strømforsyning, sier Løchen.

Det betyr at kommunens totale strømforbruk er avgjørende for hvor mye av konsesjonskraften som kan hentes ut av kommunen, og at eventuell kraftkrevende industri ikke telles med i dette forbruket.

For Suldal kommune betyr dette at de kun får hentet ut omtrent 40 prosent av konsesjonskraften de er tildelt.

Løchen presiserer at dette er tilfelle for Suldal, men at det ikke nødvendigvis gjenspeiler forholdet i andre kommuner. Hvor stor mye av konsesjonskraften som kan hentes ut varierer fra kommune til kommune.

Store kraftkommuner med mye kraft, men få innbyggere, klarer ikke å utnytte all kraften de får tildelt

Lisbeth Løchen

- Store kraftkommuner med mye kraft, men få innbyggere, klarer ikke å utnytte all kraften de får tildelt, sier Løchen.

Det betyr ikke nødvendigvis at konsesjonskraften bortfaller helt.

- Det de ikke får går til fylkeskommunen, men det er ikke sikkert at de tar ut alt de heller, sier Løchen.

Ifølge kraftskatteutvalget, som ble ledet av tidligere NVE-sjef Per Sannerud, gikk omtrent to tredjedeler av konsesjonskraften til kraftkommunene mens en tredjedel gikk til fylkene. I 2017 estimerte de det til å utgjøre en verdi på 1,4 milliarder kroner.

Mister millionbeløp på kommunebudsjettet

Hvis Suldal hadde fått hentet ut hele den tildelte konsesjonskraften på 302 GWh ville det tilsvart en fortjeneste på hele 82,4 millioner kroner i 2019, og den ville isåfall blitt redusert til 13,1 millioner kroner i år.

Hvis vi tar utgangspunkt i den siste tilgjengelige årsraporten fra Suldal kommune for året 2017, kan vi regne oss frem til at de hadde en fortjeneste på omtrent 33,3 millioner kroner i 2019. Dette er vel å merke før andre kostnader, som for eksempel forvaltningsavgifter, er trukket fra.

I år ligger de imidlertid an til en fortjeneste på rett i underkant av 5,3 millioner kroner - før andre utgifter trekkes fra. Det betyr en inntekt som er omtrent 8,5 millioner lavere enn i fjor.

Selv med et bufferfond for å håndtere svingninger i strømprisen fra år til år, vil det trolig merkes godt neste gang kommunebudsjettet skal opp til diskusjon.

Tapte penger på konsesjonskraft i mars

Regnestykkene så langt baserer seg på en gjennomsnittlig strømpris for hele Norge så langt i år. Den ligger på 15,9 øre/kWh, og det er rekordlavt for årets første kvartal.

Samtidig går det fra vondt til verre hvis vi ser på konsesjonskraften kun opp mot mars måned. Da var den norske gjennomsnittsprisen i Norge helt nede på 9 øre/kWh gjennom hele måneden.

Det betyr at kraftkommunene må betale 2,27 øre/kWh for konsesjonskraften gjennom en hel måned.

For det teoretiske totalmarkedet på nærmere 8,8 TWh betyr det en samlet regning på opptil 200 millioner kroner hvis gjennomsnittsprisen for mars skulle ende opp som gjennomsnittspris for hele året.

Vi snakker altså om en strømpris som gjør at kraftkommunene risikerer å få en regning, istedenfor en utbetaling, for konsesjonskraften.

For vårt eksempel, Suldal kommune, ville det tilsvart en regning på ca. 2,8 millioner kroner.

Det er på mange måter utenkelig, og mange vil nok også si at det er usannsynlig. Samtidig kan det ikke avvises helt. Dagens strømpriser forventes å holde seg lave lenge, og det er mye som tyder på at strømprisen ihvertfall vil være lav frem til sommeren.

I den forbindelse kan det også nevnes at snittprisen for den siste uken i mars, uke 13, lå på 7,5 øre/kWh. Det gir et tap på 3,77 øre/kWh.

Sjekk kommunen din

Som denne gjennomgangen har vist, er det krevende å regne seg frem til nøyaktig hvor mye utslag strømprisen får for kraftkommunenes inntekter fra salg av konsesjonskraft.

Hvis man vet hvor mye konsesjonskraft kommunen i praksis har tilgang på så går det ganske greit. Da kan man multiplisere mengden konsesjonskraft med gjennomsnittlig strømpris og trekke fra kostnaden for konsesjonskraften man kjøper.

Dessverre er det i mange tilfeller tildels store forskjeller på hvor mye konsesjonskraft er tildelt og som er tilgjengelig for uttak av kommunen. I de tilfellene er man avhengig av at kommunen oppgir dette. Suldal er en av kraftkommunene som opplyser om mengden konsesjonskraft i sin årsrapport, mens andre kommuner ikke gjør det.

Selv om tallene vi har fått fra NVE kun viser mengden konsesjonskraft som er tildelt i vannkraftkonsesjonene - og ikke hvor mye de faktisk henter ut, velger vi å publisere den her slik at den blir tilgjengelig for de som selv ønsker å sjekke hvordan dette gir utslag for sin kommune.

De som ønsker en veldig enkel utregning kan nøye seg med å se på kommunens fortjeneste fra konsesjonssalget i fjor, for så å trekke fra 84 prosent. Det gir en god pekepinn på hvordan de lave strømprisene gir utslag på kommunebudsjettene.

For ordens skyld kan vi også legge til at konsesjonskraft bare er en av mange skatter og avgifter som vannkraftverkene betaler.

Potensiell fortjeneste og inntektstap for hver kommune

Kommune Konsesjonskraft Fortjeneste 2020 Fortjeneste 2019 Inntektstap
Ullensvang359 GWhkr 15 514 157kr 97 967 900kr 82 453 743
Bykle346 GWhkr 14 942 087kr 94 355 425kr 79 413 337
Vinje305 GWhkr 13 167 094kr 83 146 800kr 69 979 706
Suldal302 GWhkr 13 050 137kr 82 408 249kr 69 358 112
Sirdal248 GWhkr 10 731 895kr 67 769 147kr 57 037 252
Aurland226 GWhkr 9 754 182kr 61 595 144kr 51 840 961
Luster221 GWhkr 9 561 820kr 60 380 425kr 50 818 605
Hol218 GWhkr 9 422 208kr 59 498 815kr 50 076 606
Rana186 GWhkr 8 029 360kr 50 703 336kr 42 673 976
Hemnes174 GWhkr 7 527 649kr 47 535 159kr 40 007 510
Hjelmeland174 GWhkr 7 510 866kr 47 429 180kr 39 918 314
Meløy172 GWhkr 7 448 510kr 47 035 416kr 39 586 906
Kvinnherad161 GWhkr 6 939 284kr 43 819 788kr 36 880 504
Nore og Uvdal157 GWhkr 6 789 821kr 42 875 965kr 36 086 145
Eidfjord156 GWhkr 6 734 257kr 42 525 095kr 35 790 838
Narvik151 GWhkr 6 540 827kr 41 303 637kr 34 762 809
Tinn148 GWhkr 6 408 008kr 40 464 920kr 34 056 911
Vang136 GWhkr 5 873 501kr 37 089 642kr 31 216 141
Valle132 GWhkr 5 711 001kr 36 063 497kr 30 352 496
Kvinesdal127 GWhkr 5 467 253kr 34 524 294kr 29 057 040
Sauda123 GWhkr 5 332 658kr 33 674 362kr 28 341 704
Sandnes111 GWhkr 4 794 862kr 30 278 319kr 25 483 457
Tokke111 GWhkr 4 778 317kr 30 173 841kr 25 395 524
Tydal110 GWhkr 4 770 976kr 30 127 482kr 25 356 506
Årdal110 GWhkr 4 765 743kr 30 094 439kr 25 328 696
Høyanger109 GWhkr 4 726 677kr 29 847 746kr 25 121 069
Sørfold107 GWhkr 4 604 051kr 29 073 397kr 24 469 345
Vik106 GWhkr 4 566 070kr 28 833 553kr 24 267 483
Ål101 GWhkr 4 358 787kr 27 524 616kr 23 165 829
Bardu95 GWhkr 4 097 086kr 25 872 039kr 21 774 954
Åseral93 GWhkr 4 003 977kr 25 284 081kr 21 280 104
Bremanger90 GWhkr 3 902 027kr 24 640 295kr 20 738 268
Molde87 GWhkr 3 758 060kr 23 731 180kr 19 973 120
Lærdal86 GWhkr 3 709 194kr 23 422 603kr 19 713 409
Fauske82 GWhkr 3 529 751kr 22 289 470kr 18 759 718
Ulvik78 GWhkr 3 377 125kr 21 325 673kr 17 948 548
Nord-Fron75 GWhkr 3 238 438kr 20 449 902kr 17 211 464
Skjåk73 GWhkr 3 135 633kr 19 800 713kr 16 665 080
Voss72 GWhkr 3 116 871kr 19 682 238kr 16 565 366
Modalen71 GWhkr 3 071 350kr 19 394 780kr 16 323 430
Vaksdal70 GWhkr 3 045 095kr 19 228 990kr 16 183 895
Masfjorden69 GWhkr 2 993 922kr 18 905 842kr 15 911 920
Sunndal66 GWhkr 2 862 706kr 18 077 248kr 15 214 542
Hamarøy66 GWhkr 2 856 855kr 18 040 303kr 15 183 448
Fyresdal64 GWhkr 2 764 476kr 17 456 955kr 14 692 479
Surnadal62 GWhkr 2 693 102kr 17 006 245kr 14 313 143
Kvam61 GWhkr 2 631 247kr 16 615 646kr 13 984 399
Fjord60 GWhkr 2 591 356kr 16 363 742kr 13 772 386
Hattfjelldal59 GWhkr 2 529 297kr 15 971 860kr 13 442 563
Modum54 GWhkr 2 323 527kr 14 672 473kr 12 348 946
Oppdal49 GWhkr 2 126 342kr 13 427 304kr 11 300 962
Tynset49 GWhkr 2 119 883kr 13 386 512kr 11 266 629
Røyrvik48 GWhkr 2 074 223kr 13 098 180kr 11 023 958
Meråker46 GWhkr 2 006 634kr 12 671 373kr 10 664 739
Namsskogan44 GWhkr 1 922 568kr 12 140 524kr 10 217 955
Rauma42 GWhkr 1 806 792kr 11 409 423kr 9 602 631
Bindal41 GWhkr 1 792 740kr 11 320 689kr 9 527 949
Lesja41 GWhkr 1 758 128kr 11 102 128kr 9 343 999
Nordre Land40 GWhkr 1 723 487kr 10 883 376kr 9 159 889
Lom39 GWhkr 1 681 176kr 10 616 191kr 8 935 016
Gildeskål39 GWhkr 1 667 327kr 10 528 740kr 8 861 413
Beiarn37 GWhkr 1 612 593kr 10 183 108kr 8 570 515
Hjartdal36 GWhkr 1 551 170kr 9 795 237kr 8 244 068
Selbu36 GWhkr 1 550 202kr 9 789 125kr 8 238 923
Trondheim36 GWhkr 1 541 517kr 9 734 281kr 8 192 764
Hemsedal35 GWhkr 1 529 630kr 9 659 217kr 8 129 587
Sør-Varanger34 GWhkr 1 473 444kr 9 304 417kr 7 830 973
Gol34 GWhkr 1 459 949kr 9 219 203kr 7 759 253
Indre Østfold33 GWhkr 1 427 836kr 9 016 413kr 7 588 578
Storfjord-Omasvuotna-Omasvuono33 GWhkr 1 421 911kr 8 979 004kr 7 557 093
Seljord32 GWhkr 1 375 634kr 8 686 771kr 7 311 137
Åmot30 GWhkr 1 307 893kr 8 259 008kr 6 951 115
Øystre Slidre30 GWhkr 1 301 299kr 8 217 370kr 6 916 071
Sogndal30 GWhkr 1 286 064kr 8 121 159kr 6 835 096
Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono30 GWhkr 1 275 430kr 8 054 009kr 6 778 579
Vefsn29 GWhkr 1 247 516kr 7 877 741kr 6 630 225
Kinn29 GWhkr 1 245 174kr 7 862 952kr 6 617 778
Vennesla29 GWhkr 1 234 963kr 7 798 475kr 6 563 512
Bygland28 GWhkr 1 211 159kr 7 648 157kr 6 436 998
Sunnfjord27 GWhkr 1 184 075kr 7 477 128kr 6 293 053
Nissedal27 GWhkr 1 177 183kr 7 433 607kr 6 256 424
Kvænangen27 GWhkr 1 167 076kr 7 369 785kr 6 202 709
Notodden26 GWhkr 1 122 665kr 7 089 339kr 5 966 674
Ørsta23 GWhkr 978 741kr 6 180 497kr 5 201 756
Nord-Aurdal23 GWhkr 978 231kr 6 177 278kr 5 199 046
Røros22 GWhkr 968 323kr 6 114 711kr 5 146 388
Samnanger22 GWhkr 964 495kr 6 090 535kr 5 126 041
Rennebu22 GWhkr 935 021kr 5 904 418kr 4 969 396
Froland22 GWhkr 929 788kr 5 871 374kr 4 941 586
Etne20 GWhkr 869 001kr 5 487 515kr 4 618 514
Nome20 GWhkr 864 930kr 5 461 811kr 4 596 881
Lebesby20 GWhkr 854 849kr 5 398 153kr 4 543 304
Gjesdal19 GWhkr 834 199kr 5 267 753kr 4 433 554
Rindal19 GWhkr 832 739kr 5 258 531kr 4 425 792
Saltdal19 GWhkr 832 570kr 5 257 466kr 4 424 896
Vågå18 GWhkr 799 022kr 5 045 618kr 4 246 596
Målselv18 GWhkr 799 013kr 5 045 563kr 4 246 550
Heim17 GWhkr 751 037kr 4 742 607kr 3 991 570
Kongsberg17 GWhkr 732 098kr 4 623 012kr 3 890 914
Volda17 GWhkr 728 996kr 4 603 421kr 3 874 425
Lindesnes17 GWhkr 723 724kr 4 570 132kr 3 846 408
Åmli16 GWhkr 710 290kr 4 485 300kr 3 775 010
Orkland15 GWhkr 642 178kr 4 055 191kr 3 413 012
Melhus15 GWhkr 641 971kr 4 053 881kr 3 411 910
Iveland15 GWhkr 631 972kr 3 990 741kr 3 358 769
Ringerike15 GWhkr 629 302kr 3 973 878kr 3 344 577
Steinkjer14 GWhkr 597 352kr 3 772 126kr 3 174 773
Trysil14 GWhkr 596 449kr 3 766 423kr 3 169 974
Sør-Aurdal14 GWhkr 594 358kr 3 753 217kr 3 158 859
Gausdal13 GWhkr 580 803kr 3 667 620kr 3 086 818
Lierne13 GWhkr 577 929kr 3 649 475kr 3 071 546
Vestre Slidre13 GWhkr 567 079kr 3 580 960kr 3 013 881
Grong13 GWhkr 556 744kr 3 515 692kr 2 958 948
Alvdal12 GWhkr 511 598kr 3 230 608kr 2 719 010
Midtre Gauldal12 GWhkr 507 216kr 3 202 940kr 2 695 724
Kviteseid11 GWhkr 485 101kr 3 063 290kr 2 578 189
Flekkefjord11 GWhkr 483 762kr 3 054 831kr 2 571 070
Sør-Fron11 GWhkr 482 306kr 3 045 636kr 2 563 330
Rollag11 GWhkr 466 387kr 2 945 114kr 2 478 727
Rendalen10 GWhkr 447 876kr 2 828 221kr 2 380 345
Bodø10 GWhkr 436 935kr 2 759 133kr 2 322 198
Sarpsborg10 GWhkr 431 802kr 2 726 717kr 2 294 915
Ringsaker10 GWhkr 429 702kr 2 713 456kr 2 283 754
Folldal10 GWhkr 428 760kr 2 707 508kr 2 278 748
Elverum10 GWhkr 423 022kr 2 671 272kr 2 248 251
Gloppen10 GWhkr 411 264kr 2 597 027kr 2 185 763
Grane9 GWhkr 396 711kr 2 505 128kr 2 108 417
Kongsvinger9 GWhkr 386 984kr 2 443 707kr 2 056 722
Lillestrøm9 GWhkr 383 363kr 2 420 841kr 2 037 478
Arendal9 GWhkr 371 481kr 2 345 805kr 1 974 324
Guovdageaidnu-Kautokeino8 GWhkr 358 168kr 2 261 737kr 1 903 569
Flesberg8 GWhkr 349 815kr 2 208 993kr 1 859 178
Lillehammer8 GWhkr 345 062kr 2 178 978kr 1 833 916
Stor-Elvdal8 GWhkr 332 821kr 2 101 677kr 1 768 856
Kragerø7 GWhkr 318 760kr 2 012 888kr 1 694 128
Øyer7 GWhkr 316 284kr 1 997 253kr 1 680 969
Strand7 GWhkr 302 085kr 1 907 592kr 1 605 506
Grimstad7 GWhkr 299 925kr 1 893 949kr 1 594 024
Inderøy7 GWhkr 299 078kr 1 888 600kr 1 589 522
Bjørnafjorden7 GWhkr 295 384kr 1 865 271kr 1 569 887
Senja7 GWhkr 290 544kr 1 834 711kr 1 544 167
Lund7 GWhkr 284 101kr 1 794 027kr 1 509 926
Eigersund6 GWhkr 277 248kr 1 750 752kr 1 473 503
Nesbyen6 GWhkr 270 901kr 1 710 668kr 1 439 768
Indre Fosen6 GWhkr 269 423kr 1 701 337kr 1 431 914
Våler6 GWhkr 260 937kr 1 647 747kr 1 386 810
Rødøy6 GWhkr 259 830kr 1 640 762kr 1 380 931
Vanylven6 GWhkr 250 082kr 1 579 205kr 1 329 122
Alta6 GWhkr 247 624kr 1 563 679kr 1 316 055
Skien6 GWhkr 244 629kr 1 544 770kr 1 300 141
Tjeldsund5 GWhkr 232 029kr 1 465 204kr 1 233 175
Gulen5 GWhkr 223 841kr 1 413 497kr 1 189 656
Sokndal5 GWhkr 206 980kr 1 307 027kr 1 100 046
Nes5 GWhkr 204 357kr 1 290 464kr 1 086 107
Nordreisa5 GWhkr 197 327kr 1 246 070kr 1 048 743
Gjøvik5 GWhkr 196 709kr 1 242 168kr 1 045 459
Åfjord4 GWhkr 194 229kr 1 226 506kr 1 032 277
Askvoll4 GWhkr 189 173kr 1 194 581kr 1 005 408
Skiptvet4 GWhkr 178 470kr 1 126 994kr 948 523
Hammerfest4 GWhkr 173 963kr 1 098 534kr 924 571
Stranda4 GWhkr 173 043kr 1 092 722kr 919 679
Stange4 GWhkr 161 178kr 1 017 795kr 856 617
Eidsvoll4 GWhkr 159 173kr 1 005 134kr 845 962
Sortland4 GWhkr 156 152kr 986 061kr 829 909
Evje og Hornnes4 GWhkr 154 078kr 972 964kr 818 886
Evenes3 GWhkr 146 871kr 927 451kr 780 580
Namsos3 GWhkr 146 482kr 924 995kr 778 514
Brønnøy3 GWhkr 143 323kr 905 049kr 761 726
Birkenes3 GWhkr 142 628kr 900 656kr 758 029
Sykkylven3 GWhkr 142 282kr 898 473kr 756 192
Østre Toten3 GWhkr 136 915kr 864 584kr 727 669
Øvre Eiker3 GWhkr 125 897kr 795 005kr 669 108
Hyllestad3 GWhkr 121 723kr 768 647kr 646 924
Sel3 GWhkr 121 567kr 767 664kr 646 097
Osterøy3 GWhkr 120 578kr 761 416kr 640 838
Lyngdal3 GWhkr 115 889kr 731 811kr 615 921
Snåsa3 GWhkr 110 142kr 695 520kr 585 378
Krødsherad2 GWhkr 99 573kr 628 779kr 529 205
Harstad2 GWhkr 91 225kr 576 062kr 484 837
Drangedal2 GWhkr 80 673kr 509 430kr 428 757
Tromsø2 GWhkr 76 296kr 481 789kr 405 493
Overhalla2 GWhkr 72 334kr 456 768kr 384 434
Steigen2 GWhkr 71 469kr 451 310kr 379 841
Berlevåg2 GWhkr 70 026kr 442 197kr 372 171
Sigdal2 GWhkr 67 905kr 428 799kr 360 895
Moskenes1 GWhkr 64 685kr 408 471kr 343 786
Søndre Land1 GWhkr 63 389kr 400 286kr 336 897
Hadsel1 GWhkr 57 387kr 362 385kr 304 998
Jevnaker1 GWhkr 55 633kr 351 307kr 295 674
Ibestad1 GWhkr 55 266kr 348 988kr 293 722
Nordkapp1 GWhkr 53 494kr 337 801kr 284 307
Nærøysund1 GWhkr 48 827kr 308 332kr 259 505
Engerdal1 GWhkr 48 183kr 304 266kr 256 083
Sande1 GWhkr 46 408kr 293 052kr 246 644
Halden1 GWhkr 43 296kr 273 406kr 230 109
Stad1 GWhkr 42 458kr 268 112kr 225 654
Gran1 GWhkr 39 373kr 248 630kr 209 257
Alver1 GWhkr 39 291kr 248 112kr 208 821
Tingvoll1 GWhkr 38 716kr 244 483kr 205 766
Flakstad1 GWhkr 38 241kr 241 481kr 203 240
Sør-Odal1 GWhkr 36 378kr 229 721kr 193 342
Lyngen1 GWhkr 35 437kr 223 772kr 188 336
Gjemnes1 GWhkr 35 043kr 221 289kr 186 246
Marker1 GWhkr 33 963kr 214 468kr 180 505
Unjárga-Nesseby1 GWhkr 33 963kr 214 468kr 180 505
Gratangen1 GWhkr 33 216kr 209 747kr 176 532
Moss1 GWhkr 28 000kr 176 813kr 148 813
Porsanger-Porsá?gu-Porsanki1 GWhkr 27 957kr 176 540kr 148 584
Kristiansand1 GWhkr 24 630kr 155 530kr 130 901
Enebakk1 GWhkr 24 258kr 153 184kr 128 926
Vågan1 GWhkr 23 463kr 148 163kr 124 700
OsGWhkr 19 674kr 124 233kr 104 560
FlåGWhkr 19 051kr 120 304kr 101 253
HamarGWhkr 18 961kr 119 731kr 100 770
MåsøyGWhkr 17 932kr 113 237kr 95 305
AndøyGWhkr 17 803kr 112 418kr 94 616
FjalerGWhkr 17 025kr 107 507kr 90 482
Aurskog-HølandGWhkr 14 644kr 92 472kr 77 828
MalvikGWhkr 13 654kr 86 224kr 72 569
RælingenGWhkr 12 112kr 76 483kr 64 371
AremarkGWhkr 11 295kr 71 326kr 60 031
BjerkreimGWhkr 9 679kr 61 121kr 51 442
HægebostadGWhkr 9 549kr 60 302kr 50 753
Vestre TotenGWhkr 9 074kr 57 301kr 48 227
LarvikGWhkr 8 573kr 54 135kr 45 563
StjørdalGWhkr 8 340kr 52 662kr 44 322
HurdalGWhkr 7 644kr 48 269kr 40 625
Deatnu-TanaGWhkr 7 190kr 45 404kr 38 214
NannestadGWhkr 4 170kr 26 331kr 22 161
OsenGWhkr 2 636kr 16 644kr 14 009
TolgaGWhkr 441kr 2 783kr 2 342
Midt-TelemarkGWhkr 4kr 27kr 23

Merk at tabellen tar utgangspunkt i oppgitt konsesjonskraft fra NVE's database. Mange kommuner tar ut mindre konsesjonskraft enn oppgitt i konsesjonene, og forskjellen kan være betydelig. Kronebeløpene vil derfor i praksis være lavere. Dersom du har tilgang til din kommunes reelle mengde konsesjonskraft kan dette sjekkes ut mot tilsvarende mengde i konsesjonskraft-kolonnen for å se ca hvor stor inntekt og inntektstap det i praksis er snakk om.

Powered by Labrador CMS