Klimautslipp øker

Published

Det skyldes større energibehov.

Klimautslippene fra olje- og gassnæringen økte i fjor, selv uten at nye felt ble satt i produksjon. Også i luftfarten steg utslippene.

Samtidig fortsatte industriutslippene sin nedadgående trend. Det viser foreløpige tall for kvotepliktig sektor som ble offentliggjort av Miljødirektoratet onsdag.

Økningen fra olje- og gassnæringen var på 4 prosent sammenlignet med året før. Hovedårsaken var større energibehov på flere felt. LNG-anlegget utenfor Hammerfest hadde en økning tilsvarende 160.000 tonn CO2, først og fremst på grunn av flere driftsdøgn.

Utslippene fra luftfarten vokste med hele 10 prosent fra året før, og Norwegian økte sine utslipp med over 200.000 tonn.

I fastlandsindustrien er bildet sprikende, men samlet sett falt utslippene. En av årsakene er nedlagte treforedlingsbedrifter og en mild vinter som reduserte behovet for fjernvarme.

Samtidig økte utslippene fra deler av metallindustrien – noe som blant annet skyldtes større produksjon av silisium til solceller.

Alt i alt vokste utslippene med 1,6 prosent i de delene av norsk økonomi som omfattes av EUs system for handel med kvoter for utslipp av klimagasser.