NorskeUtslipp.no: oppdaterte utslippstall fra industrien og oljefeltene

Utslipp av oljeholdig vann gikk ned fra 2018 til 2019, men mengden olje til sjø økte likevel som følge av økt oljekonsentrasjon i produsert vann.

Publisert

Miljødirektoratet skriver i en pressemelding at de nå har lagt ut oppdaterte utslippstall fra industrien på nettstedet NorskeUtslipp.no.

Der vises årlige utslipp, produksjonsmengde, forbruk av energi, og mengde avfall og farlig avfall fra rundt 600 industrivirksomheter. Informasjonen er søkbar, og kan vises for enkeltbedrifter eller på tvers av kommuner og fylker.

For stoffer av særlig stor miljømessig betydning, som prioriterte miljøgifter, støv, NOx, svoveldioksid og klimagasser, er det ingen vesentlige endringer i 2019 sammenliknet med 2018.

Norskeutslipp.no viser årlige utslipp, produksjonsmengde, forbruk av energi, og mengde avfall og farlig avfall fra alle 87 felt for olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel.

Utslippene variererer med aktiviteten på norsk sokkel. Utslipp av oljeholdig vann gikk noe ned fra 2018 til 2019. Likevel har mengden olje til sjø økt fordi oljekonsentrasjonen i produsert vannet har økt.

Det er særlig feltene Gullfaks, Draugen og Statfjord som bidrar til økningen. Det er ikke disse feltene som har hatt den største økningen i oljekonsentrasjonen, men fordi vannmengdene som slippes ut herfra er store, gir de en relativt stor økning i mengde olje til sjø.

Nettstedet viser også utslipp fra alle rundt 200 avfallsdeponier og industrideponier som har tillatelse etter forurensningsloven og krav til egenkontrollrapportering, både aktive deponier og deponier i fasen med etterdrift. For utslipp fra deponier er det ingen vesentlige endringer de siste årene.

Her kan du sjekke flere tall på NorskeUtslipp.no.