- Norsk vannkraft er både klimavennlig og bærekraftig

KRONIKK: EUs foreslåtte taksonomi legger opp til dårligere konkurransevilkår for vannkraften enn for sol og vind, skriver BKK.

Publisert Sist oppdatert

Norsk vannkraftproduksjon er klimavennlig og bærekraftig. Den har en viktig rolle å spille i norsk og europeiske energiomstilling. Da kan vi ikke ha snubletråder i regelverket slik EUs foreslåtte taksonomi legger opp til, hvor vannkraften gis dårligere konkurransevilkår enn sol og vind. Norske myndigheter må legge tyngden inn i arbeidet med å støtte opp under vannkraftnæringens innspill til EU-kommisjonen.

Gjennom sin «Green Deal» har EU staket ut kursen for omstilling av Europa. Klimagassutslippene skal kraftig ned, og økonomien skal omstilles i bærekraftig retning. Omstillingen krever enorme investeringer, og EU innfører nå regelverk for finanssektoren som skal bidra til å kanalisere investeringene i riktig retning. For investorer er det viktig å ha en klar og forutsigbar oppfatning om hva som er bærekraftig og i tråd med den politisk ønskede utvikling av samfunnet. Det er her «Taksonomi» kommer inn i bildet. Det er et system for klassifisering av økonomisk aktivitet hvor aktivitetens bærekraft blir vurdert ut fra om de bidrar til ett av seks bærekraftkriterier og ikke er til vesentlig skade for noen av de andre kriteriene.

Taksonomi er et godt grep for å unngå «grønnvasking» av aktivitet som ikke er bærekraftig

BKK gir sin fulle støtte til EUs arbeid for bærekraft og klima. Taksonomi er et godt grep for å unngå «grønnvasking» av aktivitet som ikke er bærekraftig. Men vi er uenig i EU-kommisjonens utforming av kriterier for vurdering av vannkraft. Vi mener at vannkraft må vurderes på like fot med sol- og vindkraft. Det er ikke tilfelle i kommisjonens utkast pr i dag, og det gir vannkraften dårligere konkurransevilkår. Videre har EU-kommisjonen satt opp en rekke miljøkrav som går mye lengre enn de krav som stilles i Vanndirektivet, noe vi protesterer på.

BKK har drevet med vannkraftproduksjon i over 100 år, og vi arbeider hver dag for å redusere vårt fotavtrykk i naturen

Vannkraft er uten tvil klimavennlig energi, men bærekraftbegrepet omfatter også natur og miljø. BKK har drevet med vannkraftproduksjon i over 100 år, og vi arbeider hver dag for å redusere vårt fotavtrykk i naturen. Vi trenger et forutsigbart regelverk hvor det er gjort gode avveiinger mellom kostnad og nytte på de krav som stilles. Når EU-kommisjonen legger opp til et regelverk som går mye lengre enn det overliggende lovverk reiser det prinsipielle problemstillinger, det skaper en uforutsigbar situasjon for vår næring, og det kan bidra til at kapital blir kanalisert til virksomhet som er mindre bærekraftig enn vannkraft – stikk i strid med målet for taksonomien.

BKK har arbeidet med denne saken i lang tid og har ved flere anledninger gitt våre innspill til EU-kommisjonen direkte. I tillegg deltar vi i Energi Norge og Eurelectrics arbeid med saken. Nå pågår det en intens innspurt i utforming av regelverk og kriterier. Det er nå viktig at norske myndigheter legger tyngde inn i arbeidet med å støtte opp under vannkraftnæringens innspill til EU-kommisjonen. Vår vannkraftproduksjon er både klimavennlig og bærekraftig. Vi mener at norsk vannkraft har en viktig rolle å spille i både norsk og europeisk energiomstilling, da kan vi ikke ha snubletråder i regelverket som svekker vår betydning.

Powered by Labrador CMS