Raffineriet på Mongstad sto for den største utslippsreduskjonen i 2019.
Raffineriet på Mongstad sto for den største utslippsreduskjonen i 2019.

Marginal nedgang i klimautslippene fra norsk sokkel

Petroleumsvirksomheten sto for 12 millioner tonn CO2-utslipp i 2019.

Publisert

Utslippene av klimagasser fra norske kvotepliktige virksomheter er relativt stabile, men var noe lavere i 2019 enn tidligere år. Det skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Utslippene gikk ned med omtrent 580 000 tonn, eller i overkant av 2 prosent, fra 2018 til 2019. Dette er omtrent på nivå med nedgangen fra 2017 til 2018.

Dette gjelder utslipp av klimagasser fra industribedrifter og olje- og gassnæringen som omfattes av EUs klimakvotesystem – i Norge utgjør dette omtrent halvparten av klimagassutslippene.

Den desidert største enkelte utslippsreduksjonen kommer fra raffineriet på Mongstad. Der er utslippene redusert med over 460 000 tonn CO2-ekvivalenter fra 2018 til 2019.

Hovedårsaken er at krakkeranlegget, der råolje spaltes til produkter som for eksempel bensin, var nedstengt fra september på grunn av revisjonsstans og nødvendig vedlikehold.

Utslippene fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel var på omtrent 12 millioner tonn i 2019. Dette er en nedgang på rundt 1 prosent fra 2018.

De største utslippsreduksjonene var hos Statfjord, Snorre og Gullfaks. Dette er eldre felt som er inne i haleproduksjonen, og det krever mer energibruk å hente ut oljen og gassen enn i nyere felt.

Størst økning av utslipp kommer fra Aasta Hansteen, som startet sin produksjon sent i 2018, mens flere andre felt, som Dvalin, Marulk og Solveig, startet produksjon i 2019.

Powered by Labrador CMS