Klimautredning foreslår kostholdsendringer og nullvekst i biltrafikken for å nå klimamålene

Utredningen Klimakur viser at det er mulig å kutte halvparten av kvotepliktige utslipp innen 2030, men det forutsetter at virkemidlene kommer raskt på plass.

Publisert

I utredningen er mulige utslippsreduksjoner og tiltakskostnader for 60 ulike klimatiltak analysert i flere ulike sektorer, som til sammen gir om lag 40 millioner tonn kutt i perioden fram til 2030.

Miljødirektoratet skriver i utredningen at en del utslippsreduksjoner forventes å skje med dagens virkemidler og derfor ligger inne i utslippsframskrivningene, men for å nå 50 prosent reduksjon, er det behov for å gjennomføre nye tiltak som reduserer de samlede utslippene fra 2021 til 2030 med rundt 30 millioner CO2-ekvivalenter.

Direktoratet lister opp flere forslag til hva som kan kuttes, og det er i veisektoren det kan kuttes mest. De mener blant annet at det kan kuttes 11,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i veisektoren gjennom ytterligere elektrifisering av biler og vare- og tungtransport, gjennomføring av nullvekstmålet og bedre tilrettelagt logistikk.

De mener videre det er utslippsreduksjonspotensial i jordbruket på 5,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det største reduksjonspotensialet ligger i mindre matsvinn og endrede kostholdsvaner, ifølge utredningen.

Fakta om Klimakur 2030

  • Klimakur 2030 er en utredning av ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005.
  • Sektoren innbefatter utslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg.
  • Utredningen inneholder samfunnsøkonomiske tiltaksanalyser av 60 tiltak.
  • Det er beregnet potensial for utslippsreduksjon og kostnader for samfunnet for hvert tiltak, men det er ikke tatt høyde for alle kostnader, understrekes det.
  • Rapporten vil bli et viktig faglig grunnlag når regjeringen senere i 2020 skal legge fram en stortingsmelding for hvordan den skal nå utslippsmålene for 2030.
  • Utredningen er utarbeidet av en faggruppe ledet av Miljødirektoratet. Gruppa består ellers av Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Enova.
  • Klimakur ble presentert og overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fredag 31. januar.

Kilde: Miljødirektoratet