Innfasing av nullutslippsbygg kan redusere energiforbruket i bygg med 31 TWh

Publisert

Sintef skriver i en pressemelding at det er et betydelig potensial for reduksjon i energibruk og klimagassutslipp fra den norske bygningsmassen. Det viser en studie av effekter av forskning på energiområdet som ble overrakt olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fredag.

Stortingets klimaforlik i 2008 innebar en sterk økning i den offentlige finansieringen av forskning innen miljøvennlig energi. Denne ble kanalisert gjennom Forskningsrådet, hovedsakelig gjennom de tre store programsatsingene innen energi: RENERGI/ENERGIX, CLIMIT og forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Rapporten "Effekter av energiforskningen" dokumenterer effekter av den offentlige finansierte forskningen innen miljøvennlig energi.

Innen energibruk i bygg og områder er det gjennomført 50 store forskningsprosjekter de siste ti årene. Prosjektene har vært tverrfaglige, for å kunne adressere hvordan bygg og områder kan bidra til å løse klimautfordringene.

Det er utviklet innovasjoner med potensial for fremtidig industriell anvendelse innenfor tidligfaseteknologier, markedsnære produktinnovasjoner, konsepter og strategier, analysemetoder, simuleringsverktøy, rettledninger og standarder. De fleste er utviklet i tilknytning til FME ZEB (Zero Emission Buildings, 2009-2017). Det har vært et nært samarbeid mellom næring, offentlige aktører og NTNU og SINTEF som forskningspartnere.

– Flere av innovasjonene fra forskningsområdet vil bidra til å redusere energiforbruk og klimagassutslipp innen byggenæringen. Jeg tror det viktigste bidraget er ZEB-definisjonen – denne er et svært viktig bidrag til innfasing av lavenergi- og nullutslippsbygg, spesielt siden den vil kunne gi regulatoriske føringer, sier Frode Iglebæk fra Impello Management som har vært prosjektleder for effektstudien.

ZEB-definisjonen for nullutslippsbygg er en definisjon og klassifisering av ulike typer nullutslippsbygg og strategier. Den anvendes nå av miljøbevisste aktører i byggenæringen nasjonalt og internasjonalt.

Noen resultater:

  • Ni pilotbygg er en del av FME ZEB hvorav sju er helt ferdigstilt, ett er under oppføring.
  • Flere innovasjoner er testet (demo/pilot) og flere blir kommersialisert.
  • Flere verktøy er utviklet og tatt i bruk av byggenæringen.
  • Forskningen har bidratt til styrket utdanning og rekruttering, utvikling av sterke nasjonale forskningsmiljø og flytting av kunnskapsfronten gjennom internasjonalt samarbeid.
  • Innovasjonene vil gi redusert energibruk, økt bruk av miljøvennlige materialer og reduserte utslipp når de tas i bruk. Som del av effektstudien har FME ZEN utviklet scenarioer for innfasing av nullutslippsbygg i Norge fra 2020 til 2050. Scenarioene viser at det er potensial for å redusere energibruken med 39 TWh/år frem til 2050. Av dette bidrar ambisiøs innfasing av nullutslippsbygg med 31 TWh. Dette inkluderer en vekst i totalt gulvareal på 21% i samme periode.

    Redusert energibehov til bygg vil videre gjøre det mulig å elektrifisere hele transportsektoren fram mot 2050, og dermed også redusere klimagassutslippene for transport.

    Her kan du laste ned og lese rapporten.