IT-sikkerhet og personvern

Økt behov for samarbeid. I dag jobber en rekke ulike sektorer med informasjonssikkerhet. Derfor er det økt behov for samarbeid på tvers av sektorene. Standard Norge mottok i september 2014 en henvendelse fra et samlet IKT- og finansmiljø (Finans Norge, BankID, FinansCERT, Bankenes Standardiseringskontor, Virke, Abelia, Datatilsynet, IKT Norge og Nasjonal sikkerhetsmyndighet), som alle ser … Continued

Økt behov for samarbeid.

I dag jobber en rekke ulike sektorer med informasjonssikkerhet. Derfor er det økt behov for samarbeid på tvers av sektorene.

Standard Norge mottok i september 2014 en henvendelse fra et samlet IKT- og finansmiljø (Finans Norge, BankID, FinansCERT, Bankenes Standardiseringskontor, Virke, Abelia, Datatilsynet, IKT Norge og Nasjonal sikkerhetsmyndighet), som alle ser behovet for økt samarbeid på tvers av sektorer. IT-sikkerhet og personvern er en grunnleggende forutsetning for økt digitalisering, og aktørene ønsker nå å bidra til økt satsning på standardisering på området.

Økt norsk engasjement
Utfordringen ligger i at det benyttes mange ulike tekniske løsninger, og utformingen av disse har betydning for hvordan brukerens personvern ivaretas. Norge kan ikke løse disse utfordringene alene, men er avhengig av internasjonal koordinering. IKT- og finansmiljøet har i sin henvendelse til Standard Norge anbefalt at det etableres et felles nasjonalt program for hva som er beste praksis.

Målet er at Norge i økt grad skal følge opp internasjonalt standardiseringsarbeid, og at norske aktører aktivt skal delta i arbeidet med å utvikle nye og revidere eksisterende standarder for IKT-sikkerhet og personvern.

Standard Norge har så langt mottatt svært gode tilbakemeldinger både fra bransjen og myndighetene gjennom Justisdepartementet. Nytt oppfølgingsmøte med Justisdepartementet er planlagt til april 2015.

Les mer om saken.

Kurs i NS-ISO/IEC 27001 – Informasjonssikkerhet

Virksomhetene er eksponert mot et trussel- og risikobilde i stadig endring. En systematisk tilnærming for å arbeide med informasjonssikkerhet er nødvendig for å håndtere nye eller endrede trusler og risikoer.

Kurset vil gi deg grunnleggende kunnskap om hvordan du jobber systematisk med styring og kontroll av informasjonssikkerheten i din virksomhet.

Mer informasjon og påmelding.