Mongstad.
Mongstad.

Mongstad kan bli produksjonsanlegg for flytende hydrogen til skipsfarten

– Hydrogen som drivstoff gir muligheter for lav- eller nullutslipps skipsfart.

Publisert

Maritime CleancTech forteller i en pressemelding at Mongstad er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet. De første brukerne av hydrogenet antas å bli to nye godsskip som utvikles av Wilhelmsen.

I 2019 ble et konsortium ledet av BKK tildelt midler av den offentlige finansieringsordningen PILOT-E for å utvikle en komplett forsyningskjede for flytende hydrogen til maritime applikasjoner i Norge. Mongstad Industripark, et av landets største industriområder, er nå valgt som lokasjonskandidat for produksjonen og flytendegjøringen av hydrogenet.

Mongstad ble valgt på grunn av sin ideelle beliggenhet på vestkysten av Norge, nær kundene innenfor maritim sektor. Lokasjonen gir også gode muligheter for utvidelser, for å møte fremtidig økning i etterspørselen etter flytende hydrogen. Mongstad åpner dessuten for at prosjektet kan maksimere industrielle synergier, ettersom det ligger nært prosjektpartner Equinors raffineri.

Investeringsbeslutning for produksjonsanlegget forventes å bli tatt allerede i slutten av 2020. Parallelt utvikler partnerne i konsortiet løsninger for lagring og transport til sluttbrukere i den maritime sektoren. Prosjektet har som mål å gjøre flytende hydrogen tilgjengelig for kommersiell skipsfart tidlig i 2024.

Flytende hydrogen anses som en av lavutslippsløsningene som kan bidra til avkarboniseringen av tungtransporten, for eksempel skip. Den første brukeren av det flytende hydrogenet som skal produseres på Mongstad antas å bli godsskipskonseptet «Topeka», som er under utvikling av Wilhelmsen.

Som partnere i PILOT-E-konsortiet, og for å utforske mulighetene for utslippsfri transport, har Wilhelmsen og Equinor utført en mulighetsstudie av hvordan fartøyer drevet av flytende hydrogen kan betjene logistikken mellom Equinors forsyningsbaser.

Konseptet ser for seg to skip som transporterer utstyr og materialer mellom forsyningsbasene i Stavanger og på Mongstad. Skipene vil også anløpe godshavner i området og gi tilgang på utslippsfri transport til andre vareeiere. Disse skipene vil kunne erstatte en vesentlig del av lastebilene som benyttes i dag, noe som kan gi betydelige utslippsreduksjoner og økt trafikksikkerhet.

Wilhelmsen sikter mot å ta en investeringsbeslutning for skipene mot slutten av 2020, under forutsetning av tilstrekkelige interesse i markedet og tilskudd fra offentlige finansieringsordninger. Prosjektet har videre som mål å etablere hydrogenterminaler på NorSeas forsyningsbaser langs kysten, for å sikre tilgjengeligheten av hydrogen også for andre fartøyer.

– Hydrogen som drivstoff gir muligheter for lav- eller nullutslipps skipsfart. Topeka konseptet med nullutslippsseilinger på opptil 400 nautiske mil, vil gi nyttig erfaring for alle fartøystyper. Hydrogenterminalene vil i tillegg bidra til å fjerne barrierer mot investeringer i hydrogenløsninger for olje- og gassindustrien og andre sektorer, sier Jan Eyvin Wang, Senior Vice President i Wilhelmsen-gruppen.

Det kan representere starten på en stor norsk hydrogenindustri

Ingrid von Streng Velken

– Dette er et veldig viktig prosjekt i en svært utfordrende tid for offshoreindustrien og den maritime næringen. Det kan representere starten på en stor norsk hydrogenindustri, som vil skape nye arbeidsplasser og styrke de norske maritime leverandørenes konkurranseevne i et globalt marked der avkarbonisering av skipsfarten står høyt på dagsordenen, sier Ingrid von Streng Velken, konserndirektør for innovasjon og utvikling i BKK.

– Som energiprodusent har Equinor en ambisjon om å redusere netto karbonintensitet fra våre produkter, helt fra innledende produksjon til sluttforbruk, og vi tror hydrogen kan være en del av løsningen i den maritime sektoren, sier Sturle Bergaas, Vice President for Equinor på Mongstad-raffineriet.

– Gjennom å tilby alternative energiløsninger, i tråd med konsernets klimamål, illustrerer dette partnerskapet også Air Liquides bidrag til å løse utfordringer knyttet til energiovergangen og behovet for ren transport, sier Frederic Despreaux, Vice President for Cluster Northern Europe & CIS-countries i Air Liquide.

Konsortiet ledes av BKK, med Air Liquide og Equinor som nøkkelpartnere. Videre vil Wilhelmsen og NorSea Group utvikle et nytt og fleksibelt distribusjonskonsept for flytende hydrogen for prosjektet, inkludert nullutslippsskip for sjøtransport og terminaler for lagring og bunkring ved NorSeas forsyningsbaser på land. Hydrogenterminalene vil også muliggjøre forsyning til andre typer sluttbrukere, som busser og tungtransport. Andre prosjektdeltakere er ferge- og hurtigbåtoperatøren Norled og Viking Ocean Cruises som forbrukere av hydrogen på sine fartøyer, samt NCE Maritime CleanTech og NORCE.

Powered by Labrador CMS