Hvorfor skal vi erstatte fornybar vannkraft med egenprodusert solenergi?

Publisert

enerWE skriver om energibransjen, og vi har nylig vært ute og gjort en reportasje om Holmen svømmehall som har montert solpaneler på taket og fasaden.

Den nye svømmehallen åpner for allmennheten om under en måned, og på tross av at svømmehaller krever mye mer energi enn andre idrettsanlegg, går den nesten i null takket være solpanel og andre fornybare energitiltak.

Samtidig er Norge i en ganske unik situasjon ettersom vi for alle praktiske formål har et strømnett der tilnærmet 100 prosent fornybar energi fra vannkraftverkene. De står for ca. 96 prosent av kraften i det norske strømnettet, og så står vindkraft, solenergi og fjernvarme for resten.

Enova har som oppgave å drive bransjene i Norge fremover i retning av lavutslippssamfunnet, og de har en rekke forskjellige støtteordninger. enerWE tok kontakt med de for å spørre om hvorfor vi skal støtte og oppmuntre privatpersoner, bedrifter og etater til å erstatte fornybar vannkraft med egenprodusert solenergi?

Forbildeprosjekt

- Holmen svømmehall er et spennende forbildeprosjekt, sier Tor Brekke, seniorrådgiver i Enova.

Han forteller at Enova ikke støtter solceller som et eget tiltak for næringsaktører, men at de kan støtte solcelleinstallasjoner hos næringsaktører når installasjonen er en demonstrasjon av innovative løsninger.

- Holmen svømmehall har en omfattende energiløsning der solceller dekker en del av energibehovet. Svømmehallen utnytter solenergi både til varmeproduksjon ved solfanger i parkeringsplass og til å produsere elektrisitet ved solceller. I tillegg hentes varme fra geobrønner og fra gjenvinning fra gråvann og ventilasjon. Kombinert med en energieffektiv bygningskropp og andre tiltak som reduserer behovet for energi utgjør disse tekniske installasjonene et forbildeprosjekt som viser hvordan svømmehaller kan bygges med svært lavt behov for tilført energi, sier Brekke til enerWE.

Støtte til privatpersoner

For privatpersoner er det litt annerledes. Selv om det finnes enkelte "Reodor Felgen"-typer som kunne kvalifisert sine løsninger som forbildeprosjekter, er de fleste entusiaster litt mindre avanserte. Enova gir støtte på inntil 28.750 kroner til private solanlegg for å oppmuntre markedet til å raskere komme i gang med solenergi.

- For privatkunder gir Enova støtte til fornybar el-produksjon som er knyttet til nettet gjennom en plusskundeavtale. Størrelsen på slike anlegg gjør at de ikke er aktuelle brukere av elsertifikatordningen. Enova kan derfor bidra både til at teknologien løftes raskere inn i markedet, og til at anleggene utformes slik at de samspiller godt med kraftnettet og vannkraften på en god måte, forklarer Brekke.

Det sistnevnte poenget er vesentlig, og det blir ofte glemt når man diskuterer solenergi. Solanleggene er gode på å generere strøm på dagtid når man bruker mest strøm, og så gir det lite eller ingenting på kvelden og natten når strømforbruket er lavt. Det bidrar til å ta unna for litt av strømbehovet, og kan derfor være med på å redusere kapasiteten som må bygges ut i strømnettet.

Kan støtte privat vannkraft

Det er forøvrig ingenting i veien for at privatkunder kan få støtte fra Enova til sitt eget lille private vannkraftverk.

- Det er så godt som bare solcelleanlegg som har benyttet tilbudet, men tilskuddet kan også benyttes ved investering i f.eks. vindgenerator eller en liten turbindrevet generator i en bekk i hagen, sier Brekke.

Populær solenergi

Det er imidlertid ingen tvil om at det er solenergi som er mest aktuelt for privatmarkedet nå, og Enova tror dette er et marked som vil vokse kraftig fremover.

- Enova ser at det er stor interesse for solceller, og vi tror bruk av denne teknologien vil vokse i Norge fremover. Prisene er på vei nedover og det kommer flere leverandører på markedet som etter hvert tilbyr ulike finansieringsmodeller, sier Brekke.

Selv om den norske strømmen nesten utelukkende er fornybar, er ikke det i seg selv en garanti for at all strømmen vi bruker er det. Vi er knyttet opp mot utlandet, og der kan strømmen komme fra atomkraft eller kullkraft, selv om vi også importerer strøm som stammer fra vindkraft og solenergi.

- Den norske vannkraften kan man se på som nesten 100 prosent fornybar eller som en del av et nordisk eller europeisk system som totalt gir lavere fornybarandel, sier Brekke.

Økt strømbruk

For Enova er det et poeng at både Norge og verden vil trenge mer energi i årene fremover, og at den må komme fra fornybare kraftkilder.

- Uansett vil det være behov for mer fornybar elektrisitet i fremtiden. Både til erstatning for fossil energi i Norge, men også til ny verdiskaping og til eksport av fornybar elektrisitet til andre land som har dårligere naturgitte forutsetninger for regulerbar fornybar kraft enn Norge, sier Brekke.

Vannkraften er ryggraden

Selv om Enova i praksis gir brorparten av sin energistøtte til solenergi, er de klare og tydelig på hvilken rolle vannkraften spiller i det norske kraftsystemet.

- Vannkraften er en svært viktig ressurs for Norge og omtales ofte som ryggraden i norsk energiforsyning, sier Brekke.

Brekke erkjenner at dette av og til kan det virke som at dette blir glemt, som for eksempel når Enova skriver tekster som dette på sin hjemmeside: "El-produksjon betyr at du dekker noe av ditt behov for strøm med fornybare energikilder som sol eller vind."

Han poengterer at de Enova mener er at du kan få tilskudd til produksjon av elektrisitet fra fornybare energikilder, for eksempel sol eller vind, men at du ikke får tilskudd til for eksempel et bensinaggregat.

- Enova sier IKKE at elektrisiteten du erstatter med egen produksjon ikke er fornybar, forklarer Brekke.

Øker interessen

På spørsmål fra enerWE om det er andre grunner enn miljøaspektet som gjør at nordmenn bør satse på egenprodusert kraft fra sol eller vind, trekker Brekke også frem kraftinteressen det skaper.

– Det meste handler om miljø, særlig når vi snakker om energiproduksjon og -bruk. Men, et aspekt som er viktig er at solcelleanleggene er med på å sette fokus på energi i bolig. Det kan hevdes at folk flest ikke er veldig interessert i egen energibruk, men når solcellene kommer på taket og boligeieren begynner å følge med produksjonen via ulike apper og andre portaler, øker trolig også fokuset på forbruket som produksjonen skal dekke, sier Brekke.

Les også:

Powered by Labrador CMS