Hvordan bevarer vi kunnskapen til arbeidsledige oljeingeniører?

Publisert

KRONIKK: Ida Marie Lien, partner i rekrutteringsselskapet Folk AS

Tall fra Statistisk sentralbyrå som ble lagt frem i 18.01.17 viser at olje- og gassindustrien har mistet nesten 50 000 stillinger siden 2013.

Hva kan vi gjøre for å ta vare på kunnskapen som disse innehar, og hindre at den forvitrer?

Etter 2 år som ledig mister man arbeidsledighetstrygden. Nedbemanningen startet for fullt sommeren 2014 - så for mange er dette en realitet i dag. Det haster med å finne løsninger - både for de som spesifikt er blitt overtallige, men også dersom man skal tenke på hva som gagner oss best samfunnsøkonomisk i årene framover.

NAVs rapport om Arbeid og velferd (2016) viser at ingeniører og sivilingeniører med bakgrunn fra petroleumsyrkene går lengre arbeidsledig enn gjennomsnittet av alle arbeidsøkere. De søker også arbeid lengre enn andre ingeniører og sivilingeniører som er arbeidsledige.

Hva betyr dette for valg av utdannelse?

Vi har allerede sett at i 2016 var det for første gang på flere år ledige studieplasser på oljerelatert utdanning hos Universitetet i Stavanger. Det er jo naturlig at det ikke frister i samme grad til å søke seg mot en bransje hvor nesten 50 000 har mistet jobben i løpet av få år - samtidig som vi allerede har begynt å snakke om hva vi skal leve av etter oljen.

Hva betyr dette for næringen?

På sikt øker faren for forvitring av kompetanse, dersom unge i dag velger bort spesialiserte studieretninger. Dersom situasjonen innen olje- og gassindustrien vedvarer noen år til, samtidig som søkermengden til petroleumsfagene går ytterligere ned, risikerer vi å miste en hel generasjon med ingeniører og sivilingeniører.

Vi har for lengst skjønt at behovet for nye arbeidsplasser er stort, men hvor skal de skapes?

Mye er styrt av myndighetene - så det meste av ansvaret ligger i avgjørelse om å:

 • Bygge ut mer fornybar energi
 • Sørge for at utbyggingstempoet på norsk sokkel holdes oppe
 • Bygge ut mer vei og jernbane
 • Satse på entreprenørskap
 • Mer fokus på forskning og utvikling
 • Styrke teknologioverføringen fra olje- og gassindustrien til andre bransjer
 • Parallelt må man også ha fokus på å sikre kompetanseoverføring fra olje- og gassindustrien til andre bransjer, for den kunnskapen vil være nødvendig for nettopp å skape disse nye arbeidsplassene.

  Bransjekompetanse – nødvendig eller ikke?

  For 10 år siden var markedet støvsugd for kompetanse med erfaring fra Olje- og gassprosjekter, og utfordringen var da å få Olje- og gassindustrien til å ta imot søkere fra andre bransjer. De kom den gang fra bygg og anlegg, stat og kommune, flyindustrien, helse, utdanningsinstitusjoner – fra de fleste bransjer. Felles for mange var at de hadde en god teknisk plattform som vi visste kunne brukes også innen olje og gass.

  Argumentene vi møtte da var at bransjen var for spesialisert, søkerne kjente ikke til viktige standarder, det ble for mye opplæring etc. Etterhvert endret dette synet seg, ettersom man erfarte at motforestillingene ikke stemte.

  Og fasiten vet vi jo i dag. Veldig mange av de som er eller har vært ansatt i olje- og gassindustrien, kommer i utgangspunktet fra eller har vært innom andre bransjer underveis.

  I dag er det hele snudd på hodet. I vårt møte med både oppdragsgivere fra andre bransjer og potensielle arbeidstakere fra olje- og gassindustrien – går mange av de samme «problemstillingene» igjen:

  • Mange bedrifter mener selv at kompetansen de har behov for er så spesialisert at det blir for tidskrevende med opplæring av personell fra olje- og gassindustrien
  • Mange bedrifter mener at personell fra olje- og gassindustrien har for spesialisert kompetanse
  • Mange bedrifter tror at lønnsforventningene hos personell fra olje- og gassindustrien er vanskelig å matche
  • Mange bedrifter er usikre på hvor lenge personell fra olje- og gassindustrien vil bli i “deres” bransje
  • Arbeidssøkere på sin side er usikre på hvilke andre bransjer som faktisk har behov for deres kompetanse og om kompetansen deres kan omsettes til andre bransjer?
  • Arbeidssøkere lurer på hvilken kompetanse som behøves i andre bransjer? Og ikke minst – hva skal til for å få på plass det som eventuelt mangler?
  • Manglende nettverk – arbeidssøkere er usikre på om og eventuelt hvor det finnes møteplasser/arenaer hvor begge parter kan møtes
  • Hvordan legger vi til rette for kompetanseoverføring fra Olje- og gassindustrien til andre bransjer?

   Vi kan forbedre mulighetene for omskolering over til andre bransjer: Er du under utdanning i dag har du som hovedregel ikke rett til dagpenger, med noen unntak. Ett tiltak kan være å forbedre muligheten til å kombinere dagpenger med studier over en lengre periode enn det som gjelder i dag.

   Vi kan sørge for enda bedre rådgivning for de som mister jobben: På hvilke arenaer kan man møte nye bransjer, hvilken kompetanse er det behov for i andre bransjer, hva skal til for at man skal bli aktuell som arbeidssøker.

   Vi kan jobbe med å skape gode møteplasser på tvers: Tilbakemeldinger fra både kunder og kandidater viser at det er et behov for å bli bedre kjent.

   I tillegg bør vi kunne tillate større bruk av praksisplasser hvor NAV dekker dagpenger.

   Den nye oljen

   Vi skal fortsatt leve av olje- og gass og vil få behov for mange av de som nå er overtallige, men kanskje det ikke blir plass til alle. Det er derfor viktig med større fokus på muligheten til mobilitet mellom bransjene, noe som vil bidra til å begrense utfordringene som skapes når en næring blir rammet kraftig av nedbemanning.

   Samfunnsøkonomisk er det mye å hente på et slikt fokus. Nå når vi vet at Norge har begynt å bruke av oljefondet – er det viktigere enn noensinne å få gode innspill som kan være med på å bidra til at velferdsbudsjettet ikke må strammes inn mer enn nødvendig i framtiden.

   Vi er allerede begynt på diskusjonen om hva vi skal leve av her i Norge etter oljen. Kunnskapen og erfaringen vi har tilegnet oss siden slutten av 60-tallet har gjort oss veldig gode på både å utvikle innovativ teknologi, samt å forbedre eksisterende løsninger. Det er derfor svært viktig å ta være på den fantastiske kompetansen som kommer fra den største industrien vår.

   Det er jo akkurat denne kompetansen som er “Den nye oljen”!

   Ida Marie Lien er partner i rekrutteringsselskapet Folk AS