Hva er de ti oljebud?

Publisert

De 10 oljebud er prinsipperklæringen om norsk oljepolitikk som ble lagt frem som en del av Stortingsmelding 14. juni 1971. De regnes som fundamentet for lovverket og norsk politikk i olje- og gassbransjen.

Oljebudene ble utformet av Rolf Hellem som var saksordfører for den første oljemeldingen.

 1. At nasjonal styring og kontroll må sikres for all virksomhet på den norske kontinentalsokkel.
 2. At petroleumsfunnene utnyttes slik at Norge blir mest mulig uavhengig av andre når det gjelder tilførsel av råolje.
 3. At det med basis i petroleum utvikles ny næringsvirksomhet.
 4. At utviklingen av en oljeindustri må skje under nødvendig hensyn til eksisterende næringsvirksomhet og natur- og miljøvern.
 5. At brenning av unyttbar gass på den norske kontinentalsokkel ikke må aksepteres unntatt for kortere prøveperioder.
 6. At petroleum fra den norske kontinentalsokkel som hovedregel ilandføres i Norge med unntak av det enkelte tilfelle hvor samfunnspolitiske hensyn gir grunnlag for en annen løsning.
 7. At staten engasjerer seg på alle hensiktsmessige plan, medvirker til en samordning av norske interesser innenfor norsk petroleumsindustri og til oppbygging av et norsk, integrert oljemiljø med såvel nasjonalt som internasjonalt siktepunkt.
 8. At det opprettes et statlig oljeselskap som kan ivareta statens forretningsmessige interesser og ha et formålstjenlig samarbeid med innenlandske og utenlandske oljeinteresser.
 9. At det nord for 62. breddegrad velges et aktivitetsmønster som tilfredsstiller de særlige samfunnspolitiske forhold som knytter seg til landsdelen.
 10. At norske petroleumsfunn i større omfang vil kunne stille norsk utenrikspolitikk overfor nye oppgaver.
 11. Som vi ser inneholder de 10 oljebudene blant annet krav om nasjonal styring og kontroll, retningslinjer for å bruke oljen til å bygge opp en konkurransedyktig norsk leverandørindustri, krav om utnyttelse av gassen, ilandføring i Norge og opprettelsen av Statoil (nå Equinor).

  Les mer om de 10 oljebud på Oljedirektoratets hjemmeside.

  Denne artikkelen er en av flere i en serie med ofte spurte spørsmål, eller frequentlig asked questions (FAQ), som det heter på engelsk. Her kan du se flere FAQ-spørsmål om energibransjen.

  Les også: