Frykter at nye regler for anleggsbidrag til strømnettutbygging kan gi prissjokk

Publisert

Hvert år skal det bygges mer enn 30.000 nye boliger Norge, og kunder som ønsker tilknytning eller økt kapasitet i eksisterende tilknytningspunkt, skal motta denne vederlagsfritt dersom det er ledig kapasitet i nettet. Der det ikke er nok kapasitet vil det fremtvinge en investering i bedre kapasitet, og det kan fort bli dyrt med de nye reglene som nå er ute på høring.

- Mange steder vil boligbyggere utløse forsterkninger eller nyinvesteringer i nettet som de er tvunget til å betale for selv. De husholdningene som er så uheldige at de utløser et anleggsbidrag, vil oppleve regelverket som vilkårlig og særdeles urettferdig, skriver Huseiernes landsforbund i en pressemelding.

I dag er det slik at nettselskapene kan fastsette anleggsbidrag, men dette er ikke pålagt. NVE foreslår nå at nettselskapene skal bli pliktige til å kreve inn anleggsbidrag for alle nettinvesteringer som utløses av kundenes behov for nettilknytninger eller økt kapasitet. De foreslår også at det ikke skal være lov å operere med et bunnfradrag som kan redusere anleggsbidraget til enkeltkunder.

Samtidig vil det innføres en tiårsregel som sier at alle fremtidige kunder som har nytte av investeringen de neste ti årene, også skal bli med å betale anleggsbidraget.

NVE mener dette gir en rimeligere kostnadsfordeling mellom kundene som utløser investeringer i nettet og nettselskapenes øvrige kunder, og sendte derfor ut disse forslagene på høring i mars. Høringsfristen gikk ut 25.mai 2018.

Husholdningene betaler i dag over 50 prosent av alle kostnadene i nettet, til tross for at de kun bruker 30 prosent av elektrisiteten, ifølge Huseiernes landsforening.

- Huseierne er positive til hovedmålene NVE ønsker å oppnå med forslaget, men vi mener at et krav til bruk av anleggsbidrag ikke vil gi en rettferdig fordeling av kostnadene blant husholdningskundene i distribusjonsnettet, skriver Huseierne i en pressemelding.

Huseierne mener at det forslaget ikke har noen utvjevnende effekt, og at det kan slå ut i store sjokkregninger.

- I områder der strømforbruket stiger, vil det før eller siden være behov for å gjennomføre nettinvesteringer. Da vil anleggsbidraget rettes mot den siste enkeltkunden som utløser anleggsbidraget, samt de påfølgende kundene det neste tiåret, skriver Huseierne.

Mange nettselskap har til nå valgt å legge nyinvesteringer inn i nettkapitalen ved å ikke kreve inn anleggsbidrag, men det blir nå ikke mulig. Huseierne frykter at utbyggere vil utnytte smutthull i regelverket, og at det kan forsinke boligutbyggingen samtidig som det fører til en stor skjevfordeling av hvem som blir sittende igjen med regningen.

- Er det først utløst et anleggsbidrag, vil øvrige utbyggere ha insentiver til å avvente ytterligere boligutbygging i påvente av at tiårsregelen skal utløpe. Det er derfor ingen garanti for at den som måtte betale anleggsbidrag får igjen noe som helst, skriver Huseierne.