Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Lokale partilag engasjerer seg mot nasjonal ramme

Politiske lokallag sender inn egne høringsuttalelser istedenfor å gå via partiet sitt.

Publisert Sist oppdatert

Det er få temaer som engasjerer så mye som spørsmålet om utbygging av vindkraft på land i Norge.

1. april la NVE frem sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft, og på tross av at høringsfristen ikke er før 1. oktober var det allerede kommet inn 553 høringsuttalelser da enerWE sjekket status mandag 2. september. I løpet av uken har dette økt til 600 høringssvar.

Vår gjennomgang av høringsuttalelsene viser at det er en overvekt av negative uttalelser, og at det er mange privatpersoner som har engasjert seg.

Et annet interessant aspekt er at det også er mange av de politiske partiene som også har levert egne høringsuttalelser. Det er flere lokallag i KrF, Ap, MDG, SV, Rødt og Venstre som har sendt inn sine innspill på den nasjonale rammen for vindkraft.

Det er i utgangspunktet litt spesielt ettersom det til syvende og sist er politikerne, og dermed de politiske partiene, som skal ta avgjørelsene relatert til både den nasjonale rammen og andre vedtak om vindkraft. Vanligvis går denne typen innspill gjennom partiet.

- Jeg fant ingen andre høringer med denne typen høringssvar de siste årene. Konklusjonen er at det ikke er vanlig. På den annen side er det heller ikke vanlig med så mange høringssvar som det departementet har mottatt i denne saken, sier Håkon Smith-Isaksen, Holdhus, kommunikasjonsrådgiver i Olje- og energidepartementet til enerWE.

Han presiserer imidlertid at han ikke har gått vitenskapelig til verks, og at det kan være tidligere tilfeller han ikke fant.

Forøvrig er de politiske lokallagens høringsuttalelser negativt innstilte til vindkraften.

Når enerWE tar kontakt med de politiske partiene for å høre hva de mener om denne tilsynelatende nye praksisen, så ser de ikke på det som noe problem.

Ikke noe problem

KrF er et av partiene som sitter i regjeringen, og i denne stortingsperioden har de flertall sammen med sine regjeringspartnere. Sånn sett kan man se for seg at det er mer effektivt å gå via partiorganene, men KrF ser ikke noe galt i at lokallagene deres sender inn egne høringssvar.

- Det er riktig at det er litt uvanlig at lokale partilag avgir høringsuttalelse de ikke formelt er høringsinstans for. I denne saken er jo både offentlige instanser og en rekke organisasjoner på høringsinstanslisten, men vi ser ikke på det som noe problem. Hensikten med høring er jo å få frem argumenterer og bidra til å belyse saken, sier Alf Rose Sørgaarden, seniorrådgiver i KrF til enerWE.

Det samme tenker regjeringspartneren Venstre.

Venstre er positive til at lokale Venstrelag uttaler seg i høringsprosessen om nasjonal ramme for vindkraft

Eili Vigestad Berge

- Venstre er opptatt av å styrke lokaldemokratiet og å fremme lokal medbestemmelse. I spørsmålet om vindkraft er dette sentralt. Venstre er derfor positive til at lokale Venstrelag uttaler seg i høringsprosessen om nasjonal ramme for vindkraft, sier Eili Vigestad Berge, politisk rådgiver i Venstre, til enerWE.

Opposisjonspartiene Arbeiderpartiet og Rødt er også positive til lokale innspill som ikke går via partiene.

Åsmund Aukrust er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og han sitter i Energi- og miljøkomiteen.

- I saker som betyr mye for våre lokalpolitikere er det ikke noe unaturlig at innspill også sendes direkte til regjeringa som offisielle høringsinnspill, sier Aukrust.

Han og partiet mener det er opp til lokallagene å vurdere hvordan de vil fremme sitt syn i denne saken, og vil derfor verken oppfordre eller hindre lokallagene i å sende inn egne høringsuttalelser.

- Våre lokalpolitikere er flinke folk, så det mener vi lokallagene vurderer best selv, sier Aukrust.

Rødt er på samme bølgelengde, og de oppfordrer også lokallagene til å sende inn egne høringsuttalelser.

Vi vil oppfordre våre medlemmer som sitter med kunnskap om lokale forhold om å bidra til at dette kommer med i høringsrunden

Marie Sneve Martinussen

- Høringsrunder er en del av demokratiet. Vi vil oppfordre våre medlemmer som sitter med kunnskap om lokale forhold om å bidra til at dette kommer med i høringsrunden, men om våre medlemmer ønsker å gjøre det som enkeltpersoner eller å inkludere det som en del av partiets arbeid må være opp til dem, sier Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt, til enerWE.

Ja og nei til nasjonal ramme

Som en del av høringen ber Olje- og energidepartementet også om innspill på hvorvidt det skal vedtas en nasjonal ramme for vindkraft. Her er regjeringspartiene for, mens opposisjonen helst ser at den nasjonale rammen for vindkraft droppes og erstattes av noe annet.

- Forslaget til nasjonal ramme er en oppfølging av energimeldingen. Både utredningen og høringen vil gi verdifull merkunnskap til nasjonale myndigheter, sier Sørgaarden i KrF.

- Venstre har vært pådriver for at det skulle utarbeides en nasjonal ramme for vindkraft, for å få en mindre ad hoc-tilnærming til vindkraftutbygging. Vi trenger en helhetlig plan som ivaretar norsk natur, sikrer naturmangfold, samiske interesser og naturopplevelser. Dette må veie tungt når vindkraftutbygginger vurderes, sier Berge.

I opposisjonspartiet Arbeiderpartiet vil de heller ha en samlet plan for hele kraftbransjen.

Arbeiderpartiet var motstander av den nasjonale ramma for vindkraft, da denne ble vedtatt i Stortinget etter forslag fra Høyreregjeringa

Åsmund Aukrust

- Arbeiderpartiet var motstander av den nasjonale ramma for vindkraft, da denne ble vedtatt i Stortinget etter forslag fra Høyreregjeringa. Arbeiderpartiet fremma heller et forslag om å få en samla plan som så vindkraft, vannkraft og nettinvesteringer i sammenheng, sier Aukrust.

Rødt går lengre, og er kategorisk motstander av at det skal bli flere vindkraftverk på land i Norge. Det gjør at behovet for en nasjonal ramme bortfaller.

- På bakgrunn av at nedbygging av leveområder er den største trusselen mot verdens biologiske mangfold vedtok Rødts landsmøte i vår at vi ikke ønsker flere store vindkraftanlegg på land, sier Martinussen.

Vil ta mer hensyn til naturen og lokale meninger

Fullt så bombastisk er ikke KrF.

I programmet vårt er vi åpne for vindkraft både til havs og på land

Alf Rose Sørgaarden

- KrF er opptatt av grønn energi som alternativ til oljen, som må fases ut litt etter litt. I programmet vårt er vi åpne for vindkraft både til havs og på land, sier Sørgaarden.

Det betyr ikke at KrF mener det skal være fritt frem for å bygge vindkraft på land.

- KrF har hele tiden lagt opp til at tap av urørt natur må vektlegges tungt ved vurdering av vindkraftprosjekter og at vertskommunens syn må tillegges stor vekt i konsesjonsspørsmålet og gjennom hele prosessen frem til eventuell utbygging, sier Sørgaarden.

Venstre påpeker også at det må tas mer hensyn til naturen i konsesjonsarbeidet rundt vindkraften.

- Vindmølleparker utgjør store inngrep i naturen, og det er klart at folk engasjerer seg i saken. Venstre mener at lokalsamfunn i enda større grad må være involvert i prosessen rundt konsesjoner, og ønsker at vindkraftutbyggingen må inn i mer ordnede rammer, sier Berge.

Her stiller Arbeiderpartiet seg på linje med regjeringspartiene.

- Arbeiderpartiet vil bygge ut vindkraft på steder der det er gode vindforhold, der naturhensyn blir ivaretatt og der det samtidig er lokal støtte til utbyggingen, sier Aukrust til enerWE.

Her kan du se alle høringssvarene som har kommet så langt. Høringsfristen er 1. oktober.