Krever motytelse for kraftlinje

Tidenes største naturinngrep i samiske områder. Sametingspresident Aili Keskitalo innser at den omstridte kraftlinjen fra Narvik til Skaidi blir bygd, men krever stans i andre inngrep i reindriftsområder. Sametingspresidenten karakteriserer byggingen av ny kraftlinje fra Narvik i Nordland til Skaidi i Finnmark som det største naturinngrepet i samiske områder noen gang. Mandag møtte Keskitalo olje- … Continued

Tidenes største naturinngrep i samiske områder.

Sametingspresident Aili Keskitalo innser at den omstridte kraftlinjen fra Narvik til Skaidi blir bygd, men krever stans i andre inngrep i reindriftsområder.

Sametingspresidenten karakteriserer byggingen av ny kraftlinje fra Narvik i Nordland til Skaidi i Finnmark som det største naturinngrepet i samiske områder noen gang.

Mandag møtte Keskitalo olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i Karasjok for å forberede konsultasjonene om kraftledningen. Begge parter sier at samtalene ble holdt i en god tone.

Forsyningssituasjonen er allerede utfordret i Vest-Finnmark. Vi vet det kommer en forbruksvekst som utfordrer denne situasjonen ytterligere. Jeg oppfatter at det er betydelig forståelse for at vi må øke forsyningssikkerheten ved å bygge denne kraftledningen, sier olje- og energiminister Tord Lien til NTB.

Forsyningssikkerhet

Keskitalo sier til NTB at hun innser at kraftledningen vil bli bygd.

Jeg vil bli overrasket om kraftledningen ikke blir bygd. Regjeringen er veldig tydelig på at dette har høy prioritet. De framlegger saken slik at vi forstår at forsyningssikkerhet veier tungt når inngrepene planlegges, sier sametingspresidenten.

Andre må vike

Hun er nå opptatt av å finne fram til de beste løsningene. Keskitalo er langt på vei rede til å akseptere argumentet om hvor viktig forsyningssikkerheten er.

Hvis vi aksepterer at dette må ha høyeste prioritet, må vi se på andre arealinngrep i de samme områdene. Da må vi prioritere ned hyttebygging, vindkraftanlegg og mineralutvinning. Det som betyr noe for reindriftens del er summen av inngrep, sier Keskitalo.

Legitim interesse

Olje- og energiministeren karakteriserer den nye kraftlinjen som ett av de viktigste energitiltakene i Nord-Norge.

Jeg noterer meg at de aller fleste nordnorske politikere er opptatt av å få denne linjen på plass. Det er jeg også, og jeg er innstilt på en god prosess. Reindriftsinteressene i Nord-Norge er en høyst legitim interesse for ei næring som har vært drevet her i århundrer. Samtidig skal vi også ivareta kulturminne- og friluftsinteressene, sier Lien til NTB.

Konfliktområde

Den nye kraftledningen fra Ofoten til Skaidi vil berøre 30 reinbeitedistrikter, og gå rett inn i de hardeste konfliktområdene i norsk reindrift. Kraftgaten vil være det største enkelttiltaket som berører reindriften mest.

Det er også en del av kraftlinjen som vil gå inn i verneområder. Her er det Miljøverndepartementet som må avgjøre om de godkjenner trasévalgene, sier fagsjef for arealforvaltning i Sametinget, Stein Olav Hætta, til NTB.

Ikke behov

I Statnetts egen Nettutviklingsplan for 2013 uttrykkes ikke det samme hastverket som Tord Lien legger for dagen. Her er vurderingen at neste trinn mellom Skaidi og Hammerfest først blir bygd ut når industrien har behov for økt kapasitet eller forsyningssikkerhet.

Statoil som operatør på Melkøya og Eni som operatør på Goliat har varslet at de ikke trenger denne forbindelsen på det nåværende tidspunkt, heter det i nettutviklingsplanen.