Ikke alle tar ansvar

Regelverket stiller klare krav. Rettighetshavere på norsk sokkel skal støtte og utfordre operatøren, være en kompetent medspiller og bidra til at petroleumsvirksomheten foregår forsvarlig. Men dét ansvaret er det ikke alle som tar. Regelverket stiller klare krav til rettighetshavernes rolle i utvinningstillatelser. Selv om det er operatørselskapet som står for den daglige driften, skal rettighetshaverne … Continued

Regelverket stiller klare krav.

Rettighetshavere på norsk sokkel skal støtte og utfordre operatøren, være en kompetent medspiller og bidra til at petroleumsvirksomheten foregår forsvarlig. Men dét ansvaret er det ikke alle som tar.

Regelverket stiller klare krav til rettighetshavernes rolle i utvinningstillatelser.

Selv om det er operatørselskapet som står for den daglige driften, skal rettighetshaverne bidra aktivt og kontrollere at operatøren ivaretar kravene i regelverket.

Tidligere har oppfølgingen av rettighetshavere gjerne foregått i tilknytning til andre tilsynsaktiviteter, eller som en samlet tilnærming til selskapene, hvor vi har opplyst om rettighetshavernes rolle, plikter og ansvar, sier fagdirektør Finn Carlsen i Ptil.

Nytt nå er at vi velger å gjennomføre egne revisjoner mot én konkret rettighetshaver. Da ser vi på hvordan selskapet ivaretar sin rolle i utvinningstillatelsen; at styringssystemene er gode og at kravene i regelverket blir etterlevd, opplyser han.

Pålegg til Hess
Høsten 2013 førte Ptil tilsyn med selskapet Hess Norge (Hess) og deres ivaretakelse av rollen som rettighetshaver i Valhall. Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket, og resulterte i et pålegg med krav om å rette opp i avvikene.

Vårt tilsyn viste at Hess hadde alvorlige mangler i sin styring av virksomheten, og at de ikke tilfredsstilte regelverkets krav til styring av helse, miljø og sikkerhet. Selskapet hadde kort sagt ikke tatt pliktene sine som rettighetshaver på alvor, sier Carlsen, som selv deltok i revisjonslaget.

Hess ble valgt som tilsynsobjekt blant annet på bakgrunn av sin posisjon som majoritetseier i Valhall (64 prosent), og at selskapet er eneste rettighetshaver i tillegg til operatørselskapet BP.

Felles ansvar
Ptil vil i tiden som kommer, gjennomføre flere tilsyn med rettighetshaveres rolle i utvinningstillatelser.

Rettighetshaverne må gjøre seg godt kjent med de pliktene de har, de må vurdere om styringssystemene fungerer og er tilpasset oppgavene, og de må sørge for å ha nødvendig kapasitet og kompetanse i forhold til oppgaver og ansvar de har i sine utvinningstillatelser, sier Carlsen – og understreker.

Det er rettighetshavers plikt å bidra i utvinningstillatelsen og kontrollere at operatør har god styring av aktivitetene.

Plikt til å påse
Rettighetshaveren skal legge til rette for at operatøren skal kunne gjennomføre sine oppgaver, og har ansvar for å påse at operatøren gjennomfører disse i tråd med regelverkskrav. En rettighetshaver har også aksjonsplikt når det gjelder forhold som ikke er i overensstemmelse med regelverket.

Rettighetshaveren må særlig påse at operatøren utfører sine oppgaver i forbindelse med sentrale og viktige forhold. Dette gjelder blant annet operatørens styringssystem, at operatøren har en organisasjon som er tilstrekkelig kvalifisert og har god nok kapasitet, at operatøren ivaretar problemområder og andre forhold som myndighetene har særlig fokus på, samt ved sentrale søknader til myndighetene.

Hva er hva?

  • Rettighetshaver: Fysisk eller juridisk person, eller flere slike personer, som etter petroleumsloven eller tidligere lovgivning innehar en tillatelse til undersøkelse, utvinning, transport eller utnyttelse.
  • Operatør: Den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten.
  • Utvinningstillatelse: Tillatelsen gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleumsforekomster innenfor tillatelsens angitte geografiske område. Rettighetshaverne blir eiere av den petroleum som produseres. En utvinningstillatelse kan omfatte én eller flere blokker eller deler av blokker, og den regulerer de deltakende selskapers rettigheter og plikter i forhold til staten.

Kilde: ptil.no