Det haster i nord

Industrien må ta ansvar! Petroleumstilsynet (Ptil) sin direktør, Anne Myhrvold, var tydelig da hun presenterte tilsynets forventninger til næringen på Ptils topplederkonferanse om risikostyring og forsvarlig virksomhet i nordområdene fredag forrige uke. Selskapene må inngå forpliktende samarbeid, industrien må ta ansvar, og det haster, var budskapet fra direktøren. Nøkkelen til god sikkerhet knyttet til aktivitet … Continued

Industrien må ta ansvar!

Petroleumstilsynet (Ptil) sin direktør, Anne Myhrvold, var tydelig da hun presenterte tilsynets forventninger til næringen på Ptils topplederkonferanse om risikostyring og forsvarlig virksomhet i nordområdene fredag forrige uke. Selskapene må inngå forpliktende samarbeid, industrien må ta ansvar, og det haster, var budskapet fra direktøren.

Nøkkelen til god sikkerhet knyttet til aktivitet i nord, ligger i samarbeid. Oljeselskapene må samarbeide, riggselskapene må samarbeide, bransjeorganisasjonene må finne felles gode løsninger, og myndighetene må samarbeide. Ikke minst må man samarbeide på tvers, sa Ptil-direktøren i sin innledning.

Myhrvold var samtidig tydelig på at ansvaret for sikkerheten i nordområdene er plassetr hos selskapene, men at det er tilsynet som fatter beslutninger om samtykker.

Ptil sitter med nøkkelen til mange av beslutningene som skal fattes om framtidig aktivitet i nord. Møter ikke planene regelverkskravene blir det heller ingen samtykker. Ptil ønsker ikke å «tvinge» fram den nødvendige utviklingen i nord gjennom nye regelverkskrav. Målet er at selskapene, i dialog med Ptil, skal komme fram til de gode løsningene før selve samtykkesøknaden sendes tilsynet, sa hun.

Arctic Safety – managing risk in the high north

Hensikten med konferansen Arctic Safety var å arrangere en anledning hvor sentrale aktører og myndigheter kunne møtes for erfaringsoverføring om sikkerhet i petroleumsvirksomheten i nord. Konferansen var rettet mot inviterte toppledere i næringen.

Det er ikke tilfeldig at det er dere som er invitert hit til denne dagen. Som ledere er dere helt sentrale i å sørge for forsvarlig virksomhet, og for å sørge for at man både forstår og styrer risiko knyttet til storulykker og arbeidsmiljø, sa Myhrvold til en fullsatt sal av toppledere.

Alt i alt handler dette om å forebygge uønskede hendelser, det handler om å få til godt samarbeid, ta ansvar – og innse at det haster.

Teknologiutvikling og samarbeid

Konsernsjef Helge Lund i Statoil holdt innledningsforedraget på konferansen. Han presenterte en rekke utfordringer i nordområdene, knyttet til både blant annet teknologi og kostnader.

 Lengst nord finner vi noen av de mest krevende ressursene, i noen av de mest værharde omgivelsene. Industriell utvikling i slike strøk krever finansielle muskler, store investeringer og betydelig teknologiutvikling. Derfor tror jeg det er de store og mest rutinerte selskapene som må lede an, sa han.

Lund fastslo at Statoil er forberedt på å ta en slik ledende rolle.

 Vi i Statoil ser en fremtid i Arktis, vi tilnærmer oss ressursene gradvis og vi mener det er riktig. Vi tror at teknologiutvikling og samarbeid er nøkkelen til at vi skal lykkes som industri.

Lund trakk også fram viktigheten av åpenhet og at selskapene demonstrerer at de kan drive godt og sikkert.

I dag må vi konstatere at deler av samfunnet er skeptisk til vår industri og spesielt økt aktivitet i arktiske strøk. Skal vi lykkes i disse områdene må vi derfor ha en tilnærming som er ansvarlig og demonstrer at vi kan utvinne ressurser på en forsvarlig måte. Jeg tror vi er tjent med størst mulig åpenhet og forståelse om våre aktiviteter.

Topptungt program

Resten av dagen fikk tilhørerne innlegg fra toppledere fra flere store operatørselskaper med erfaringer fra Arktis, som Tor Arnesen fra Shell og Meg O’Neill fra ExxonMobil. Riggnæringens erfaringer ble belyst av både Transoceans administrerende direktør Asbjørn Olsen og Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norsk Rederiforbund.

Salen fikk også høre Johan Barlindhaug understreke hvilke spesielle utfordringer Barentshavet har å by på, med blant annet polare lavtrykk, og Jim Fox fra Canadas National Energy Board presenterte kanadiske myndighetenes perspektiver. Arbeidstakernes synspunkter omkring sikker virksomhet i nord ble ivaretatt av Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi.

Ptils Svein Anders Eriksson understreket behovene for å videreutvikle standardene.

Standardene gir grunnlag for felles forståelse for sikkerhet, og gode standarder gjør regelverket robust, sa Eriksson.

Etterlyser konkrete planer

I oppsummeringen av dagen etterlyste tilsynsdirektør i Ptil, Finn Carlsen, at gruppen i Norsk olje og gass som jobber med nordområdene, konkret kommer opp med en oversikt over utfordringene i Barentshavet, hvilke tiltak som er iverksatt, og om det finnes problemer som det ikke jobbes med.

Jeg har vært med på denne type diskusjoner nå i fem år, og vi har hatt mange konferanser hvor vi har snakket om det samme. Nå er tiden kommet til å være konkret, sa Carlsen.

Kilde: ptil.no