- Næringen må aktivt følge opp endringer i risikobildet som følge av digitaliseringen

Publisert

Digitalisering innebærer innføring av digital teknologi som datatekniske metoder og verktøy for å erstatte, effektivisere eller automatisere manuelle og fysiske oppgaver. I petroleumsindustrien omhandler dette blant annet videreutvikling av integrerte operasjoner, større grad av fjernstyring, automatisering, robotteknologi, kunstig intelligens og tilgang til datakraft som muliggjør analyse av store datamengder.

Nå har Petroleumstilsynet lagt frem en rapport om HMS-effektene som kommer som følge av digitalisering av olje- og gassbransjen.

Der påpekes det at digitaliseringen kan bidra positivt med mer effektive arbeidsprosesser, erstatte manuelt arbeid, gi bedre analyser og bedre beslutninger, noe som vil kunne ha klare positive effekter for HMS samtidig som det bidra til større konkurransedyktighet.

Samtidig kan utviklingen medføre utfordringer for HMS.. Det går blant annet påsituasjonsforståelse, informasjonssikring, feilhandlinger og sabotasje. PTIL-rapporten slår derfor fast at næringen aktivt må følge opp endringer i risikobildet som følge av digitalisering.

- Rapporten er utarbeidet av forskningsinstituttet Iris i forbindelse med Ptils prosjekt «Digitalisering i petroleumsnæringen». Dette prosjektet har som hovedmål å gi økt forståelse for utviklingstrender innen digitalisering, konsekvenser av digitalisering for menneske, teknologi og organisering, samt å komme med anbefalinger om strategier og tiltak for å følge dette opp, sier prosjektleder Linn Iren Vestly Bergh.

Rapporten er basert på gjennomgang av relevant litteratur og dokumenter, workshops og intervjuer med fageksperter, informanter i en rekke bedrifter i petroleumsnæringen og organisasjoner.

I rapporten stilles det også spørsmål ved om arbeidstakerne involveres tilstrekkelig i digitaliseringsprosessene.

Utviklingen går fort, og Ptil har som tilsynsmyndighet behov for å ha god oversikt om både digitalisering og IKT-sikkerhet.  Som ledd i denne utviklingen vil Ptil i tiden fremover ha et særskilt fokus på digital teknologi og IKT-sikkerhet i petroleumsindustrien. Dette vil inkludere prosjekter for å videreutvikle og fremskaffe dybdekunnskap innen spesifikke tema som peker seg ut i forhold HMS risiko.

- I løpet av 2018 vil Ptil igangsette flere prosjekt innenfor IKT-sikkerhet. Disse er rettet mot operasjonell teknologi, og vi ser for eksempel på infrastruktur og segregering og HMS-konsekvenser ved fjernarbeid. Vi vil også se nærmere på hvordan selskapene benytter trening og øvelser i forbindelse med IKT sikkerhet, sier Espen Seljemo, som leder flere av Ptils prosjekter på dette området.

Videre vil arbeidet i Ptil også inkludere tilsynsaktivitet hvor vi innhenter informasjon om aktørenes egen oppfølging knyttet til utvikling og implementering av digitale løsninger og IKT sikkerhet. Det vil også være viktig å danne seg et bilde av om disse trendene vil ha betydning for regelverk og Ptils oppfølging av aktørene.

Her kan du laste ned og lese rapporten.

Powered by Labrador CMS