Norsk sokkel i verdenstoppen med lave utslipp

Publisert

I 2016 var samlet CO2-utslipp fra norsk sokkel om lag 13 millioner tonn - noe lavere enn utslippene i 2015. Hovedårsakene til at utslippene går ned er reduserte utslipp fra produksjonen og lavere leteaktivitet, det viser Miljørapport 2017 fra Norsk olje og gass.

I verdenstoppen

Samtidig har den totale oljeproduksjonen på sokkelen økt. Dette er både på grunn av oppstart av nye felt som Goliat og Edvard Grieg samt økt produksjon på enkelte felt, det skriver Norsk olje og gass i en pressemelding. Utslippene fra nye felt er relativt sett lavere enn utslipp fra eldre felt. Lavere utslipp kombinert med økt produksjon fører til redusert utslipp av CO2 per produserte enhet (CO2-intensiteten) på norsk sokkel.

Tall fra International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) har tidligere vist at CO2-utslipp per produserte enhet på norsk sokkel ligger på om lag halvparten av verdensgjennomsnittet. En ny rapport fra Rystad Energy bekrefter tallene: Norsk sokkel er i verdenstoppen når det kommer til lave klimagassutslipp.

Rapporterer alle utslipp

Hvert år legger Norsk olje- og gass frem sin miljørapport som viser detaljert rapportering av utslipp til luft og sjø fra olje- og gassnæringen.

– Denne rapporten er unik i verdenssammenheng. Vi mener at en åpen og troverdig rapportering av utslippstall er en forutsetning for å identifisere og gjennomføre de mest effektive tiltakene for å nå klimamålene Norge og verden har satt seg. Norske myndigheter bør bidra til å fremme bedre utslippsrapportering, for å styrke internasjonal statistikk over klimagassutslipp fra alle lands petroleumsaktivitet, sier Hildegunn T. Blindheim, direktør for miljø og klima i Norsk olje og gass.

Hun legger vekt på at norsk olje- og gassnæring er blant de aller beste i verden på å rapportere utslipp.

– Det er svært få oljeproduserende land som legger frem like helhetlige og detaljerte utslippstall. En slik åpenhet er avgjørende for å kunne måle utvikling og grad av måloppnåelse, sier Blindheim.

Reduserte utslipp til sjø

Også utslipp til sjø reduseres i 2016, som i hovedsak består av utslipp fra boring av brønner og produsert vann. Produsert vann er vann som kommer opp fra reservoarene sammen med oljen. Utslipp av produsert vann lå i 2007 på 160 millioner Sm3. I 2016 utgjorde det samlede utslippet 138 millioner Sm3.  

Det samme gjelder totalt antall utilsiktede utslipp av olje, som generelt gått nedover de siste 20 årene, og har vist en tydelig nedadgående trend etter 2008. I 2016 var det 39 hendelser som medførte utslipp av råolje, mot 47 hendelser i 2015.

– Dette viser at det langsiktige sikkerhetsarbeidet på norsk sokkel virker, der forebyggende tiltak mot utilsiktede hendelser prioriteres høyt, sier Blindheim.

Powered by Labrador CMS