Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

NVE pålegger utbedring av flimmerproblemer i strømnettet

Problemene gir dårligere strømkvalitet, og de økte driftskostnadene gir økt nettleie.

Publisert

NVE skriver i en pressemelding at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har utpekt industribedriften Celsa Armeringsstår som utbedringsansvarlig for flimmerproblemer i strømnettet på Helgeland i Nordland fylke.

Dette er et problem som har vart over flere år i Helgelands-regionen.

- I dag fører flimmer til brudd på krav til spenningskvalitet hos sluttbrukere på Helgeland, økte driftskostnader og er til hinder for tilknytning av nye større nettkunder i området. Statnett, som systemansvarlig og part i saken, har bedt RME gi nødvendige pålegg for å sikre overholdelse av forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i RME.

For husholdninger gir dette utslag i ujevnt lys fra elektrisk belysning. For netteierne gir flimmeret begrensninger i driften av nettet. I tillegg er dagens løsning til hinder for at nye større nettkunder kan koble seg på strømnettet.

Siden 2001 har situasjonen vært håndtert ved at kraftnettet har vært koblet og driftet på en spesiell måte. Denne håndteringen gir utfordringer for den samlede driften av systemet, og fører til svært dårlig utnyttelse av overføringsanlegg tilknyttet samleskinnen i Svabo. Eksempelvis kan en av transformatorene i Rana ikke belastes mer enn 30 prosent av installert ytelse.

Dagens håndtering påfører Statnett som systemansvarlig i kraftsystemet og nettselskapene i området økte driftskostnader. Systemansvarlig har de siste fem årene brukt 20 millioner kroner på spesialregulering for å håndtere problemet, mens Helgeland Kraft Nett opplyser at driftskoblingen de siste fem årene har ført til 50 GWh i økte nettap. Det tilsvarer en kostnad på 14 millioner kroner. Statnetts kostnader dekkes av alle nettkunder i Norge, mens Helgeland Kraft Nett sine kostnader dekkes gjennom nettleien som kundene av Helgeland Kraft Nett må betale.

Netteierne vurderer at det ikke er driftsmessig forsvarlig å tilknytte nytt større forbruk før flimmerproblemet er løst. På kort sikt er det konkrete forespørsler om inntil 150 MW nytt forbruk som ikke kan gis tilknytning før flimmerproblemet er løst, mens det på lengre sikt er forespørsler om i størrelsesorden 500 MW forbruk og 500 MW produksjon som heller ikke kan imøtekommes før det underliggende flimmerproblemet er løst.

RME ser det derfor som nødvendig å fatte vedtak om utbedringsansvar i saken for å få en varig løsning på problemet. Utbedringsansvar ved spenningskvalitetsproblemer er regulert i leveringskvalitetsforskriften. Før endelig vedtak sendes et forhåndsvarsel til berørte parter slik at de får muligheten til å uttale seg om saken. Det er dette forhåndsvarselet RME nå har sendt.