Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

- Det er forsket lite på hvordan støy kan påvirke fisken

Fiskernes interesseorganisasjon er veldig negative til åpning av havområder for havvind.

Det har vært mye støy knyttet til vindkraften i forbindelse med at Nasjonal ramme for vindkraft var ute på høring. Den hadde høringsfrist 1. oktober, og allerede den 17. oktober bestemte regjeringen seg for å skrinlegge den.

Samtidig pågår det også en høring knyttet til havvind. Regjeringen foreslår å åpne to eller tre områder for havvind, samt at de har lagt frem et utkast til det som vil bli havenergiforskriften.

Nå har interesseorganisasjonen Fiskebåt levert inn sin høringsuttalelse, og der er de sterkt kritiske. I en pressemelding skriver de at departementet med dette ødelegger for sameksistensen mellom næringer.

- Olje- og energidepartementet bryter med intensjonen til stortinget om sameksistens mellom næringer, når de foreslår å åpne områdene Sandskallen, Sørøya Nord og Utsira Nord til havbasert vindkraft.

Fiskebåt trekker frem at det er problematisk å etablere vindkraftanlegg tett inntil viktige gyte- og fiskeområder.

- Dette er fiskefelt som fiskere har benyttet gjennom århundrer. I tillegg vil flere viktige gyteområder og andre sårbare områder bli rammet av etablering av vindkraft i disse områdene, sier Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt.

Når stortinget utarbeidet lovteksten til Havenergiloven, ble det lagt avgjørende vekt på at en satsing på havenergi, skulle la seg forene med god sameksistens med fiskeriinteressene langs kysten.

- Stortinget sa helt tydelig at hensynet til fiskeriene og det marine miljøet og andre næringer skulle ivearetas. Vi kan ikke se at det er tilfelle her, og forventer at vårt syn blir hørt, sier Jacobsen.

I høringsnotatet viser Fiskebåt til at det i deres øyne er lite kunnskap om de biologiske konsekvensene av vindkraftanlegg på havet, og hvilke følger slike etableringer gir.

- Det er forsket lite på dette, blant annet hvordan støy kan påvirke fisken. Her trengs det mer kunnskap om hvordan disse anleggene virker inn på helheten i økosystemene. Før en starter omfattende utbygginger i allerede sårbare områder, er det helt avgjørende at vi får mer kunnskap om hvilke biologiske konsekvenser vindkraft kan få for fiskeriene. Her bør vi være føre-var, sier Jacobsen.

Fiskebåt er også opptatt av at etablering av vindkraftanlegg kan føre til endrede farleder og økt skipstrafikk gjennom viktige fiskeområder, noe som kan føre til økt risiko for sammenstøt mellom fiskefartøy og øvrig skipstrafikk.

De påpeker også at etablering av vindkraftanlegg ved fiskefelt vil utgjøre en økt risiko for at fiskefartøy kan drifte inn i vindkraftanlegget, ved for eksempel brann eller motorstans om bord i fiskefartøyet.

Her kan du laste ned og lese høringsuttalelsen fra interesseorganisasjonen Fiskebåt.