- Havsul I er ikke «offshore» og ikke «havvind»

Motvind argumenterer for at vindkraftparken må behandles som et vindkraftanlegg på land.

Publisert

Samfunnsdebatten om vindkraft er polarisert, og motstanden er stor i de fleste vindkraftprosjektene.

Havsul 1, som skal bygges 2,9 km utenfor Harøya, nord for Ålesund, regnes som en havvindpark. Det er søkt om en total effekt på 350 MW, og det forventes en årlig produksjon på rett under 1,2 TWh.

Havvind deles som regel inn i to typer: bunnfast og flytende. I konsesjonssøknaden fra 2006 oppgis det at havvind typisk bygges på dybder mellom 40 og 30 meter, og at Havsul-turbinene vil ligge på omtrent slike dybder.

Etter konsesjonssøknaden har det gått slag i slag, og i juni 2019 ble det sendt inn søknad om utsatt frist for idriftsettelse. I mars 2020 vedtok NVE at de etter en samlet vurdering innvilget den søknaden. Etter det kom det åtte klager på vedtaket, men NVE mener at disse klagene ikke bør tas til følge. Den 29. september 2020 oversendte de klagene til Olje- og energidepartementet, og der står saken.

Nå har vindkraftmotstanderne i Motvind, representert ved Motvind Nordvest, kommet med et nytt innspill i debatten om Havsul 1.

De har fått advokatfirmaet Judicia DA ved addvokat Anders Svinø til å utarbeide en juridisk gjennomgang der de argumenterer for at Havsul 1 ikke er en havvindpark.

Utbygger later som Havsul I er «offshore» eller «havvind», noe det ikke er

John I. Myklebust

- Utbygger later som Havsul I er «offshore» eller «havvind», noe det ikke er. Mye tyder på at de har fått NVE og øvrig forvaltning til å akseptere dette. Havsul I er ikke «offshore» og ikke «havvind», sier John I. Myklebust, leder av Motvind Nordvest.

Motvind påpeker at konsesjonen til Havsul I er gitt i 2008 etter energiloven, og at den derfor skal behandles som vindkraft på land. De viser samtidig til at Havenergiloven først trådte i kraft 1.juli 2010.

Havsul I er bunnfaste vindturbiner i skjærgården, hovedsakelig lokalisert innenfor grunnlinjen

Anders Svinø

- Havsul I er bunnfaste vindturbiner i skjærgården, hovedsakelig lokalisert innenfor grunnlinjen, og der denne som kjent trekkes mellom de ytterste holmer og skjær langs kysten, og danner beregning av sjøterritoriet. Departementet og andre offentlige organer med beslutningsmyndighet må ikke la seg forlede av at de kommersielle interessene med rettigheter iht. konsesjonen bevisst har en språkbbruk der Havsul I omtales som offshore vindkraft og havvind, der det skapes et feilaktig inntrykk av at vindturbinene skal plasseres langt til havs, skriver advokaten.

Synlige vindturbiner

Med sin beliggenhet vil vindturbinene i Havsul 1 ligge mellom 2,9 og 11 km utenfor nærmeste boligbebyggelse. Det betyr at vindturbinene vil være synlige for folk på land, men de vil samtidig være et godt stykke unna.

Ifølge en Motvind-rapport utarbeidet av vindkraftmotstanderne Bård S. Solem og Arne Røyset vil vindturbiner være godt synlig i landskap på opptil 30 kilometers avstand.

Hvorvidt denne synligheten gir utslag for om Havsul 1 skal anses som et vindkraftverk på land gjenstår å se.

Bekymret for fisken

Selv om Motvind argumenterer for at Havsul 1 må behandles som et vindkraftverk på land, fremhever de fisken og fiskerinæringen i pressemeldingen der de presenterer sin juridiske vurdering.

- Hensynet til forsvarlig og bærekraftig forvaltning og reproduksjon av våre viktigste fiskebestander må derfor veie tyngre enn hensynet til subsidiert og sekundær vindkraftproduksjon, sier administrerende direktør i Havfiskeflåtens interesseorganisasjon Fiskebåt, Audun Maråk.

Mørekysten og fiskebankene er kjent som et av verdens største matfat. Her gyter viktige fiskeslag som torsk, sei og hyse - og Norsk Vårgytende (NVG) sild, en av verdens største fiskebestander.

Fiskebåt hevder at konsekvensutredningene på fisk og gyteområder i svært liten grad er gjennomført.

Dette adresserer NVE i sitt brev der de oversender klagesaken til olje- og energidepartementet.

- Av hensyn til opplysning av saken for behandling av detalj-, anleggs- og transportplan har vi i vedtaket satt vilkår om nødvendig oppdatering av kunnskapsgrunnlaget, utover undersøkelsene som er gjennomført som del av oppfølgingen av konsesjonens vilkår om miljøovervåkningsprogram. Det er særlig behov for å utvide dette for trekkende fugl og undervanns støyvirkninger for fisk, skriver NVE.

Les mer om NVE's konsesjonsbehandling av Havsul I her.

Her kan du laste ned og lese det juridiske notatet.

Powered by Labrador CMS