- Mineralutvinning på havbunnen kan ha et stort fremtidig markedspotensial

Regjeringen vil bruke 30 millioner på å kartlegge havbunnen på norsk sokkel.

Publisert

Når det er snakk om norsk sokkel er det som regel olje og gass det er snakk om. Så har det også blitt mer aktuelt med flytende havvind som en fremtidig ressurs for Norge, og det jobbes også med mineralutvinning på havbunnen.

I en pressemelding fra olje- og energidepartementet skriver regjeringen mineralutvinning på havbunnen kan bli en ny og viktig havnæring for Norge. De foreslår derfor bevilge 30 millioner til kartlegging av havbunnsmineraler.

Bevilgningen skal dekke innsamling av ulike typer geofysiske data og vil være en oppfølging av aktiviteten som Oljedirektoratet utfører i 2020. Innsamlingen av data vil gi viktig informasjon om ressurspotensialet for havbunnsmineraler på norsk sokkel.

Kunnskap om ressursgrunnlaget på norsk kontinentalsokkel er viktig for staten, slik at en kan sikre god forvaltning av ressursene og legge til rette for etablering av kommersiell mineralvirksomhet

Tina Bru

- Kunnskap om ressursgrunnlaget på norsk kontinentalsokkel er viktig for staten, slik at en kan sikre god forvaltning av ressursene og legge til rette for etablering av kommersiell mineralvirksomhet, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Som følge av forventet befolkningsøkning globalt, økt velstandsnivå og økt bruk av fornybare energikilder i tiden fremover, ventes etterspørselen etter metalliske mineraler å øke. Det kan gjøre det kommersielt interessant å utvinne havbunnsmineraler fra havbunnen.

- Vi er opptatt av å legge til rette for verdiskaping og fremtidige, nye arbeidsplasser i havnæringene. Mineralutvinning på havbunnen kan ha et stort fremtidig markedspotensial og norske leverandørbedrifter og maritim sektor har mye kompetanse og teknologi som er relevant å trekke på i denne sammenheng, fortsetter Bru.