Nok en kjemperegning for vindkraft-motstanderne etter tap i retten

- Haram Kraft AS har etter dette vunne saka og har i utgangspunktet krav på full erstatning for sine sakskostnader.

Publisert

I dag klokken 12:00 kom Sunnmøre tingrett med kjennelse i saken om Haramsøya vindkraftverk. Organisasjonen Nei til vindkraft på Haramsøy gikk til retten med krav om midlertidig forføyning for å stanse byggingen av vindkraftverket frem til resultatet av en sak om konsesjonen er klar.

Det fikk de ikke medhold i, og tingretten dømte vindkraftmotstanderne til å betale 950.000 kroner av motpartens saksomkostninger.

Jeg er selvsagt skuffet og er ikke enig i dommen

Birgit Oline Kjerstad

– Jeg er selvsagt skuffet og er ikke enig i dommen, sier leder Birgit Oline Kjerstad i Nei til vindkraft på Haramsøy til NTB.

Den nasjonale vindkraftorganisasjonen bruker sterkere ord i sin kommentar til dommen.

Dette er også dommen over Norge som rettsstat, om tillit, om demokrati

Motvind Norge

- Dette er også dommen over Norge som rettsstat, om tillit, om demokrati. Om vi har beskyttelse som innbyggere i Norge. Om vi kan stole på at vi får beholde drikkevannet, om noen ønsker å tjene penger på å forurense det. Om nattesøvn er en rettighet, eller om Staten kan ta det fra deg, og selge til andre aktører. Om retten til fri natur er beskyttet, skriver Motvind Norge i en epost sendt til enerWE og andre aviser.

Olav Rommetveit i Zephyr er derimot godt fornøyd med kjennelsen.

Vi er glade for at retten nå har gitt oss medhold

Olav Rommetveit

- For Haram Kraft har det hele tiden vært viktig å følge alle lover og bestemmelser, og sørge for en mest mulig skånsom utbygging. Vi er glade for at retten nå har gitt oss medhold, sier Rommetveit til enerWE.

Han legger til at det er nødvendig å bygge vindkraft på land i Norge, og mener de har tatt gode grep for å gjøre det så skånsomt som mulig.

- Vi trenger mer ny fornybar kraftproduksjon i Norge og samtidig sørge for at minst mulig natur blir berørt av utbyggingen. På Haramsfjellet har vi redusert antall vindturbiner fra 16 til 8 og naturinngrepet er derfor vesentlig mindre enn det konsesjonen opprinnelig åpnet for, sier Rommetveit.

Sunnmøre tingrett har ikke vært i tvil om resultatet. I konklusjonen skriver dommeren at det etter rettens syn ikke er sannsynliggjort at det foreligger feil på noen av vedtakene i saken, verken enkeltvis eller samlet, som sansynliggjør at konsesjonen til Haram Kraft ikke er gyldig.

«Ved den langvarige og omfattande konsesjonsbehandlinga er det enkelte forhold som kunne vore behandla på ein betre måte. Dette særleg sett i lys av dei skjerpa krava til saksbehandlinga som hovudsakeleg har vore oppstilt i etterkant av vedtaka i denne saka. Retten meiner derimot at saksbehandlinga samla sett har vore tilfredsstillande, og at det ikkje ligg føre mangelfullt avgjerslegrunnlag eller andre saksbehandlingsfeil på eit punkt som kan ha betyding for nokon del av innhaldet i Haram Kraft AS sin anleggskonsesjon. Etter retten sitt syn ligg det difor ikkje føre feil som kan ha verka inn på nokon av vedtaka i denne saka, verken enkeltvis eller samla. Det er difor ikkje sannsynleggjort at konsesjonen til Haram Ikaft AS er ugyldig.»

Dommeren slår derfor fast at vindkraftmotstanderne har tapt saken, og at de må betale motpartens saksomkostninger.

- Haram Kraft AS har etter dette vunne saka og har i utgangspunktet krav på full erstatning for sine sakskostnader, skriver dommeren.

I kjennelsen utgjør disse saksomkostningene 950.000 kroner. Det er mindre enn kravet som ble innlevert. Kravet fra advokat Naas-Bidow var på 1.125.684 kroner pluss merverdiavgift. Det inkluderer reisekostnader og timene til rettslig medhjelper. Timesatsene er oppgitt å utgjøre mellom 2100 og 5785 kroner per time, med en snittpris på 3.568 kroner.

I kjennelsen vurderer dommeren om vindkraftmostanderne bør slippe å betale saksomkostningene.

- Styrkeforholdet mellom partane tilseier isolert sett at det vert gitt fritak frå sakskostnadsansvaret, skriver dommeren.

Samtidig poengterer dommeren at selv om Nei til vindkraft på Haramsøy er den svake part, så har de gått til retten med en sak som har vært gjenstand for en omfattende behandling.

«Omsynet til domstolskontroll med forvaltningsvedtak for den svakare part, gjer etter retten sitt syn seg ikkje gjeldande i ei sak om mellombels åtgjerd reist ovanfor Haram Kraft AS. Retten viser vidare til at spørsmåla som saksøkjar har reist, i stor grad har vore gjenstand for behandling under forvaltninga si ordinære behandling, klagebehandling og nyleg i samband med at departementet på bakgrunn av Stortinget si anmodning vurderte om det var grunnlag for omgjering. Sjølv om saka naturleg nok er av stor betyding for Nei til Vindkraftverk på Haramsøy, meiner retten derimot at grunnane for å gå til sak ikkje talar for ei lemping av sakskostnadsansvaret.»

Dette er ikke første gang vindkraftmotstandere ikke når frem med krav om midlertidig stans av vindkraftutbygginger. Det ble tap også da vindkraftmotstandere kjempet i retten mot Vardafjellet vindkraftpark, og da de forsøkte å stane vindkraftutbyggingen på Øyfjellet. I førstnevnte måtte motstanderne betale motpartens saksomkostninger på 1.27.3.795 kroner og i det andre søksmålet ble de dømt til å betale 1.767.374 kroner.