Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold fra Senterpartiet.
Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold fra Senterpartiet.

Olje- og energidepartementet har ikke ferdigbehandlet Haramsøya-spørsmål

Senterpartiets Ole André Myhrvold ønsket vindkraft-avklaring fra Tina Bru.

Publisert

Den siste tiden har olje- og energiminister Tina Bru fått flere skriftlige spørsmål om vindkraft fra stortingsrepresentanter. Blant annet fra Senterpartiets Ole André Myhrvold som har henvendt seg til statsråden med spørsmål om den kontroversielle vindparken på Haramsøya.

- Hvordan har statsråden fulgt opp Stortingets vedtak av 19. juni om gjennomgang av gitte vindkraftkonsesjoner, og har man konkret rukket en slik gjennomgang av konsesjonene for Haramsøya, spør Myhrvold.

Han begrunner spørsmålet med at dersom det foreligger feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivningens krav, skal vedtaket stanses.

Flere saker til behandling

I sitt svar viser Tina Bru til et svar på et tilsvarende spørsmål hun ga i juni, den gang fra stortingsrepresentanten Bjørnar Moxnes fra Rødt. I det svaret oppga Bru at Olje- og energidepartementet nå følger opp Stortingets anmodningsvedtak om vindkraft av 19. juni, og foretar en vurdering av hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav.

- Departementets vedtak skal vurderes ut fra det lovverk som gjaldt på vedtakstidspunktet. Flere prosjekter med konsesjon har fortsatt gjenstående saker til behandling i NVE eller under klagebehandling i departementet. For slike saker legger jeg til grunn at de aktuelle vurderingene vil bli gjort som et nytt ledd i den saksbehandling som nå finner sted i NVE eller departementet, skriver Bru.

Vil følge opp Stortingets vedtak

I andre vindkraftsaker med allerede gitte konsesjoner, skal det både vurderes hva som er gjort av legalitetskontroller og hvordan de skal prioriteres tidsmessig, heter det i svaret fra Bru.

Når det gjelder Haram vindkraftverk bekrefter departementet at det har mottatt anmodninger om omgjøring under henvisning til Stortingets anmodningsvedtak.

- Stortingets vedtak vil da bli fulgt opp gjennom departementets svar på disse anmodningene. Anmodningen for Haram vindkraftverk er fortsatt til behandling i departementet, heter det i Brus svar.

Det er også tatt ut søksmål med krav om midlertidig forføyning (anleggsstans) mot konsesjonæren og staten, og ugyldighetssøksmål mot staten v/Olje- og energidepartementet for Haram vindkraftverk. Olje- og energidepartementet presiserer at det er Regjeringsadvokaten som håndterer dette søksmålet på vegne av staten.

Bru kommer til å redegjøre nærmere for departementets oppfølging av Stortingets anmodningsvedtaket av 19.juni i forbindelse med statsbudsjettet for 2021.