- Mitt mål er at norske energiressurser også i fremtiden skal bidra til verdiskaping, velferd og lønnsomme arbeidsplasser

Tina Bru lover ny felles stortingsmelding for hele energibransjen.

Publisert Sist oppdatert

Olje- og energidepartementet forteller i en pressemelding at de vil legge frem en felles strotingsmelding for hele energibransjen på våren neste år. Målet er å synliggjøre det industrielle potensialet i norske energiressurser.

- Mitt mål er at norske energiressurser, både olje, gass og fornybar energi, også i fremtiden skal bidra til verdiskaping, velferd og lønnsomme arbeidsplasser. Meldingen skal vise hvordan regjeringen vil legge til rette for fortsatt verdiskaping og industriell utvikling basert på energiressursene våre. Viktige tema i meldingen vil være fremtidig utvikling av norsk petroleumsnæring, klimamålet om femti prosent reduksjon av utslippene fra olje- og gassvirksomheten innen 2030, kraftsystemet på land og elektrifiseringen av samfunnet, vindkraft til havs og veikart for hydrogen, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Hun påpeker at norsk olje- og gassnæring skaper store verdier og ringvirkninger, men beskriver bransjen som inne i en mer moden fase. Med det mener hun hat mulighetene for å skape arbeidsplasser, industriell utvikling og verdier for samfunnet fra petroleumsressursene fortsatt er store, men påpeker samtidig at de neste tiårene vil se annerledes ut enn tiårene som ligger bak oss som følge av at olje- og gassfeltene over tid tømmes.

Derfor må andre næringer bidra mer, og i stortingsmeldingen skal det blant annet ses på hvordan petroleumsnæringen i enda større grad kan bidra til industriell utvikling i andre næringer.

Samtidig skal det også ses på hvordan klimapolitikken påvirker arbeidet fremover, og hvordan næringen skal klare å kutte utslippene med 50 prosent innen 2030.

Klimapolitikken påvirker også olje- og gassnæringen og i meldingen vil regjeringen følge opp målet Stortinget har satt om at utslippene i næringen skal reduseres med 50 prosent innen 2030.

Store deler av dette skal skje gjennom elektrifisering av norsk sokkel, og det gjør at offshorevirksomheten blir tettere knyttet opp mot resten av energibransjen.

I tillegg er potensialet for vindkraft til havs stort, men utfordringene er også mange. Hydrogen og CO2-håndtering kan på sikt bli nye vekstområder for norsk næringsliv. Som en del av meldingen vil regjeringen også legge frem et nytt veikart for hydrogen som en oppfølging av nasjonal strategi for hydrogen.

I forbindelse med arbeidet, oppfordrer olje- og energidepartementet interessenter til å sende inn skriftlige innspill innen 10. desember.

I bransjeorganisasjonen Energi Norge er de glade for at det nå skal tenkes helhetlig rundt hele energibransjen i en samlet stortingsmelding.

Det er bra at vi nå får en helhetlig politikk for hvordan vi kan utnytte potensialet i norske fornybarressurse

Knut Kroepelien

– Det er bra at vi nå får en helhetlig politikk for hvordan vi kan utnytte potensialet i norske fornybarressurser. Det har vært voldsomme debatter om kraftutbygging og mellomlandskabler de siste årene. Det som har havnet litt i skyggen, er mulighetene for å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser gjennom satsing på fornybar energi og elektrifisering i et større marked, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Det samme er også bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass som representerer de som jobber med de fossile energikildene olje og gass, samt mye av det som gjøres innen havvind, CCS og havbunnsmineraler.

Meldingen er viktig fordi den gir tydelige politiske signaler om hvordan regjeringen ser for seg at næringen skal utvikle seg fremover på viktige områder

Anniken Hauglie

- Aktiviteten på norsk sokkel vil være høy i mange tiår fremover. Det sikrer arbeidsplasser og verdiskaping for Norge, og energi med lave utslipp til Europa. Meldingen er viktig fordi den gir tydelige politiske signaler om hvordan regjeringen ser for seg at næringen skal utvikle seg fremover på viktige områder, sier administrerende direktør Anniken Hauglie.

Powered by Labrador CMS