Utvalg råder Siv Jensen til å bremse pengebruken

Publisert

Finansminister Siv Jensen (Frp) anbefales å bremse veksten i bruken av oljepenger av ekspertutvalget som har sett på lønnsdannelsen i Norge etter 2013.

Partene i arbeidslivet, Norges Bank og regjeringen har bidratt til å stabilisere norsk økonomi etter fallet i oljeprisen og nedgangen i oljeinvesteringene, fastslår Cappelen-utvalget, som tirsdag leverte en oppdatert rapport om lønnsdannelsen i Norge til finansminister Jensen.

Arbeidslivets parter har bidratt med moderate lønnsoppgjør, Norges Bank har gjort sitt med å holde renten lav og regjeringen har hjulpet til med å bruke stadig mer penger over statsbudsjettet.

Begrenset handlingsrom

Men slik kan det ikke fortsette, advarer utvalget.

– Vi må huske at omstillingen bare har vart i to år, og at dette vil pågå i mange år. Da gjelder det å ikke brenne av alt kruttet nå, sa SSB-forsker og utvalgets leder Ådne Cappelen under overleveringen i Finansdepartementet.

– Finanspolitikken har vært og er svært ekspansiv, og dette har dempet nedgangen i økonomien. Hensynet til handlingsrommet i finanspolitikken fremover tilsier imidlertid at rommet for ytterligere økt ekspansjon nå er begrenset. Finanspolitikken må utformes slik at den støtter opp under nødvendige omstillinger, skriver utvalget i rapporten.

Framover i tid

Cappelen presiserte at utvalgets råd strekker seg fram i tid og ikke er rettet spesifikt mot neste års statsbudsjett.

– Neste års statsbudsjett er jo ikke vårt bord. Dessuten har Finansdepartementet vært representert i utvalget, og vi ville nok fått klar beskjed dersom vi forsøkte oss på noe i den retning. Men det er utvalgets mening at en veldig ekspansjon i 2017, som vi vil måtte stramme inn etterpå, det vil være dumt, sa Cappelen.

– Jeg kan love at statsbudsjettet som regjeringen legger fram 6. oktober vil være godt tilpasset situasjonen i norsk økonomi, lød Jensens respons.

Lønnstilskudd

En av utfordringene framover blir å få flest mulig av flyktningene som kom til Norge i fjor, inn i arbeidslivet. Det bredt sammensatte Cappelen-utvalget peker på lønnstilskudd, hurtigspor for dem med etterspurt kompetanse og større mulighet for å kombinere jobb og utdanning som de anbefalte grepene. Økt rekruttering ved hjelp av lavere lønninger er ikke veien å gå, mener utvalget.

– Her må vi si at utvalget ble klokere underveis. Vi kom på ting vi ikke visste på forhånd. Det er det hyggeliste med å sitte i et utvalg, bemerket Cappelen da rapporten var levert finansministeren.

I utredningen heter det at ordninger med lønnstilskudd bør økes.

– Det bør være tidsavgrenset og innrettet slik at både arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker å delta. Et lavtlønnsspor vil ikke være i tråd med den norske modellen – som har gitt høy sysselsetting, god omstillingsevne, jevn inntektsfordeling og høy produktivitet, skriver utvalget.