Regjeringen vil ha svar på om fibermarkedet fungerer godt nok

Publisert

Mørk fiber kan bli en ny vekstnæring i Norge.

- Norge har et godt utgangspunkt for etablering og drift av grønne datasentre. Nå har vi bestilt en kartlegging og vurdering av markedet for mørk fiber, som et ledd i arbeidet med å legge til rette for en ny vekstnæring, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (avbildet).

Samferdselsdepartementet gir nå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i oppdrag å kartlegge og vurdere markedet for mørk fiber. Mørk fiber innebærer at kunden får tilgang til fiber som ikke er lyssatt, og kun leier fiber og selv kobler til ønsket utstyr i begge ender.

I oppdraget heter det at Nkom blant annet skal analysere tilbudet og etterspørselen for mørk fiber og vurdere om det er behov for tiltak som legget til rette for et mer velfungerende marked.

Oppdraget skal gjennomføres i perioden august til november 2016.

- Tilgang til mørk fiber er viktig for videre fremvekst av grønne datasentre. I ekomplanen som vi har lagt frem, peker vi på at sikre og robuste kommunikasjonstjenester er avgjørende for at Norge skal tiltrekke seg store datasentre.

- Jeg merker meg at Norge nå i en oversikt fra konsulentselskapet Cushman & Wakefield rangeres som et av verdens beste land å etablere datasentre i. Det er blant annet infrastruktur og tilgjengelig båndbredde mot utlandet som er avgjørende for denne rangeringen. Vi ønsker likevel å se nærmere på om markedet fungerer optimalt, eller om det kan være behov for målrettede tiltak.

- Norge har et effektivt kraftmarked, god forsyningssikkerhet, kjølig klima og høyt utdanningsnivå. Alt dette er med på å gjøre Norge attraktivt for internasjonal dataindustri. Regjeringen har tidligere lagt til rette for etablering av datasentre ved at elavgiften for slike sentre er redusert, sier samferdselsministeren.

Fiberforbindelser med høy kapasitet mellom Norge og utlandet er også med på å sikre økt kapasitet og større robusthet i ekomnettet generelt.

Bakgrunn

I Stortingsmelding om digital agenda for Norge  (Meld. St. 27 (2015-2016)) fremgår det at det skal foretas en kartlegging av etterspørsel etter og tilgjengelighet til infrastruktur som kan nyttiggjøres av store datasentre.

Dette er et ledd i arbeidet med å vurdere hvordan det kan legges til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom etablering av fiberkabler til utlandet for å styrke grunnlaget for store datasentre og annen databasert næringsvirksomhet i Norge.

Datasentre er en ny næring som er i sterk vekst på verdensbasis.

Det er behov for tilgang til flere fiberforbindelser og uavhengige føringsveier til kontinentet for å kunne legge til rette for etablering av flere grønne datasentre i Norge.

Økende avhengighet av elektronisk kommunikasjon fører også til behov for høyere krav til sikkerhet og robusthet på transmisjonsløsninger, både innen Norge og mellom Norge og utlandet. Tiltak for etablering av flere fiberforbindelser er derfor viktig også ut fra et konfidensialitets- og tilgjengelighetsperspektiv.

Foto: International Transport Forum

Powered by Labrador CMS