Får lov til å bygge ny kraftledning med høyere master

Publisert

NVE opplyser om at de har gitt NTE Nett AS løyve til å bygge en ny 37 km 66kV kraftleidning med kompositt- eller tremastarmastar mellom Bogna og Steinkjer. Ledningen ligger i kommunene Steinkjær og Snåsa i Nord-Trøndelag fylke.

Ledningen skal erstatte eksisterende ledning på samme strekning, og den må bygges på nytt på grunn av dårlig teknisk stand.

Egentlig var det bare seks enkeltmaster og tre traverser som skulle byttes ut, men etter nærmere undersøkelser viste det seg at det var behov for å bytte ut alle mastene og traversene.

- NTE Nett søkte derfor den 29. september 2016 om å reinvestere hele den 37,2 km lange ledningen med komposittmaster, eventuelt tremaster, i H-konfigurasjon, aluminiumstraverser, komposittisolatorer og ny line, skriver NVE.

NTE Nett begrunner behovet for å kunne velge mellom kompositt og tremaster, med at dette avhenger av prisen man oppnår i markedet.

De nue master vil kunne bli 2-5 meter høyere enn dagens master.

- NTE Nett har opplyst at de planlegger å bygge høyere master på strekningen, slik at det ved en eventuell overgang til 132 kV, ikke vil være nødvendig å skifte ut alle mastene, skriver NVE i vedtaket.

De konkluderer med at søknaden godkjennes:

NVE vil gi NTE Nett konsesjon for å reinvestere hele 66 kV-ledningen Bogna‒Steinkjer i samme trasé som dagens ledning som omsøkt med H-master i tre eller kompositt. NVE vil sette vilkår om at det utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan for å redusere ulempene av anleggsarbeidet til et minimum.