CLP bindende fra juni 2015

Publisert

Nytt regelverk for kjemikalier.

Er din bedrift og dine ansatte klare for det nye regelverket for kjemikalier – REACH - som trer i kraft 1. juni 2015? Vet dere hva den nye CLP-forordningen innebærer? Målet er økt grad av beskyttelse for menneskers helse og miljø. I tillegg skal det sikre effektiv konkurranseevne innad i EØS.

CLP-regelverket for kjemikalier i stoffblandinger opphever de tidligere direktivene og mange produsenter og leverandører har allerede startet prosesser med endring av merkingen av sine produkter, for å være klare til overgangen til det nye regelverket. Også forbrukere vil måtte forholde seg til ny klassifisering og merking av kjemikalier. Endringene gjelder allerede for stoffer – nå gjelder det også for stoffblandinger.

«CLP– Classification, Labelling and Packing» – hva er det?

CLP er et regelverk som myndighetene i EØS-landene innfører, for å få et harmonisert system for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger. Regelverket bygger op FNs globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier. CLP ble introdusert av EU og innebærer blant annet at risikosetningene og symbolene vi kjenner fra gamle sikkerhetsdatablader, blir byttet ut med et helt nytt bibliotek.

Dette gjelder for alle landene i EØS. Faresetninger som tidligere har blitt referert til som R-setninger (R-11, R-36 osv.) blir nå til H-setninger (H-319, H410 osv.), og der vi tidligere har hatt symboler som disse:

får vi nå i stedet slike piktogrammer:

Målet er at det nye regelverket vil gi bedre sikkerhet ved bruk og transport av kjemikalier, i tillegg til at handel over landegrensene med stoffer og stoffblandinger vil bli enklere.

CLP-forordningen beskriver de nye reglene for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.

REACH

Det europeiske kjemikalieregelverket REACH omhandler registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. I Norge gjelder dette gjennom EØS-avtalen. REACH-forordningen er gjennomført i REACH-forskriften og innebærer felles registrering og regulering av nye og eksisterende stoffer. Målet med REACH er å sikre et høyt beskyttelsesnivå for mennesker og miljø og å fremme virksomheters konkurranseevne og innovasjon.

REACH står for Registrering (Registration), Vurdering (Evaluation), Godkjenning (Authorisation) og Begrensning (Restriction) av kjemikalier (Chemicals)

I Norge er det Miljødirektoratet som har det nasjonale ansvaret for gjennomføring, koordinering og oppfølging med REACH.

Plikter for din virksomhet

Som utgangspunkt får enhver virksomhet som framstiller, importerer, bringer i omsetning eller bruker stoffer og stoffblandinger (kjemikalier) plikter under REACH. Hvilke plikter den enkelte virksomhet har, er avhengig av rollen den har i forhold til de enkelte kjemikaliene.

På Essenticons kjemikalieblogg vil vi komme nærmere inn på regelverket og pliktene i fremtidige innlegg. Føler du deg usikker på regelverket og hvilken betydning det har for ditt selskap? Ring oss for en uforpliktende samtale. Husk også at du alltid vil finne mye informasjon om CLP og REACH på www.miljødirektoratet.no

Thomas Meinich Andreassen

Daglig leder - Essenticon AS

Sandefjord 11. september 2014

Powered by Labrador CMS