Er Norge ett lykkeland, tuftet på flaks og tilfeldigheter?

Publisert

KRONIKK av Idar Martin Herland

Som mange andre i kongeriket, sitter jeg klar hver søndag for å få med meg siste episode av NRK serien «Lykkeland». For en som arbeider i industrien, er det utrolig fascinerende å følge med, og jeg mener at alle landets innbyggere har godt av å se denne historien. I mine øyne er den både realistisk og autentisk selv om det finnes noen småfeil å pirke på. Noen litt større enn andre. At man i 1968 ikke hadde spagetti på boks, er vel en av de mindre viktige detaljene?

Men en ting jeg vil peke på, er at det er ikke lykke og flaks at vi har klart å skape dagens velferdssamfunn tuftet på verdiene som skapes fordi landet er rikt på naturresurser. Det er mange land i verden som har mye naturresurser. Men likevel har de ikke klart å fordele verdiene slik at de kommer flest mulig til gode. De har ikke bygget opp et velfungerende velferdssamfunn slik vi har. Listen er lang. USA, Sør Afrika, Kongo, Angola og Brasil er noen eksempler.

Men ja. Vi er rike. På grunn av naturresursene våre. Men årsaken til at så mange innbyggere i landet har glede av resursene, det handler om politikk.

Denne ideen om at det er flaks som har brakt oss dit vi er i dag, er det særlig høyrekreftene som markedsfører. Det er ikke så nøye med reguleringer og lover. Det går seg til av seg selv, liksom. Det er markedskreftene selv som skal sørge for fordelingen. Da får vi en fordeling etter samme mal som i de aller fleste andre oljeprovinser. Eliten blir søkkrik, og resten må klare seg etter beste evne.

Når det gjelder oljenæringen, er det spesielt «De 10 oljebud» og «Loven om Petroleumsvirksomheten» som skiller oss fra dem som IKKE har klart å skape ett velfungerende velferdssamfunn, slik vi har gjort. De er tuftet på tankene til de gamle kraftsosialistene, som i sin tid klarte å fordele verdien fra vannkraften rimelig godt utover landets innbyggere og mange små og store lokalsamfunn.

Dette er «De 10 oljebud»:

– Med utgangspunkt i Regjeringens prinsipielle syn, at det utvikles en oljepolitikk med sikte på at naturressursene på den norske kontinentalsokkel utnyttes slik at de kommer hele samfunnet til gode, vil komiteen i tilslutning til dette gi uttrykk for:

 1. At nasjonal styring og kontroll må sikres for all virksomhet på den norske kontinentalsokkel.
 2. At petroleumsfunnene utnyttes slik at Norge blir mest mulig uavhengig av andre når det gjelder tilførsel av råolje.
 3. At det med basis i petroleum utvikles ny næringsvirksomhet.
 4. At utviklingen av en oljeindustri må skje under nødvendig hensyn til eksisterende næringsvirksomhet og natur- og miljøvern.
 5. At brenning av unyttbar gass på den norske kontinentalsokkel ikke må aksepteres unntatt for kortere prøveperioder.
 6. At petroleum fra den norske kontinentalsokkel som hovedregel ilandføres i Norge med unntak av det enkelte tilfelle hvor samfunnspolitiske hensyn gir grunnlag for en annen løsning.
 7. At staten engasjerer seg på alle hensiktsmessige plan, medvirker til en samordning av norske interesser innenfor norsk petroleumsindustri og til oppbygging av et norsk, integrert oljemiljø med såvel nasjonalt som internasjonalt siktepunkt.
 8. At det opprettes et statlig oljeselskap som kan ivareta statens forretningsmessige interesser og ha et formålstjenlig samarbeid med innenlandske og utenlandske oljeinteresser.
 9. At det nord for 62. breddegrad velges et aktivitetsmønster som tilfredsstiller de særlige samfunnspolitiske forhold som knytter seg til landsdelen.
 10. At norske petroleumsfunn i større omfang vil kunne stille norsk utenrikspolitikk overfor nye oppgaver.
 11. Her er de innledende bestemmelsene i «Loven om Petroleumsvirksomheten»:

  § 1-2.Ressursforvaltningen

  Ressursforvaltningen forestås av Kongen i samsvar med bestemmelsene i denne lov og vedtak fattet av Stortinget.

  Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode. Herunder skal ressursforvaltningen gi landet inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling samtidig som det tas nødvendige hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virksomhet.

  Det er disse tankene som har brakt nasjonen dit den er i dag. Og IKKE flaks. Så kan vi jo også legge oss på minnet at de borgerlige partiene har strittet imot disse reguleringene fra dag 1. Så kan vi jo videre tenke over hvorfor det er slik, og hvorfor de hele tiden refererer til hvor heldige vi har vært, som tilfeldigvis hadde naturresurser, i likhet med veldig mange andre av verdens land. Ikke minst de fattige landene.

  Idar Martin Herland

  Oljearbeider og leder av Arbeiderpartilaget Oljeindustriens Arbeidersamfunn

  Kandidat til fylkestinget i det nye Vestland fylke.

  Kronikken ble opprinnelig publisert i Stavanger Aftenblad. Gjengitt med forfatterens tillatelse.