ansatte uteprosjektfjernvarme rørUtbygging grøft
ansatte uteprosjektfjernvarme rørUtbygging grøft

Enova endrer fjernvarmestøtten for å redusere effektutfordringene

Publisert

Enova forteller i en pressemelding at de endrer støtten for fjernvarme.

- Det siste året har bekreftet hvor krevende det er å forutsi utviklingen i kraftmarkedet. Fjernvarme spiller en viktig rolle som supplement til elektrisitet, og Enova vil fortsette å støtte nye fjernvarmeutbygginger. Samtidig er vi opptatt av at samspillet mellom fjernvarmen og kraftsystemet må bli enda bedre, slik at den i enda større grad kan bidra til å redusere effektutfordringer. Derfor vil vi fra nå av premiere innovative prosjekter som bidrar til dette, sier GunnelFottland, markedssjef for energisystem i Enova.

I praksis betyr endringen at Enova fra nå av først og fremst vil se på hvordan fjernvarmprosjektene bidrar til å redusere effektbehov, når de avgjør hvilke prosjekt som skal få støtte.

Innovasjon, i form av ny teknologi eller forretningsmodeller, blir også et rangeringskriterium når søknader vurderes opp mot hverandre.

Justeringen innebærer også at det i stedet for en åpen søknadsfrist og løpende saksbehandling vil være fire årlige søknadsfrister hvor prosjektene konkurrerer om støttemidlene.

Enova varsler samtidig at de ikke lenger vil støtte mindre utvidelser av produksjonsanlegg og fortettinger og utvidelser av fjernvarmenett der hvor den grunnleggende rørinfrastrukturen allerede er til stede.

- Tiden bør være moden for at dette skjer på markedsmessige vilkår. Samtidig er det vanskelig å se at den grunnleggende infrastrukturen kan bli lønnsom uten støtte. Vi vil derfor fortsette og støtte nyetableringer og større utvidelser, understreker Fottland.

De nye kriteriene gjelder fra 25.mars med første søknadsfrist allerede 1. april.

I 2017 ble det levert 6,2 TWh fornybar energi i form av fjernvarme. Selv om dette kan synes beskjedent sammenlignet med den totale energibruken, bidro fjernvarmen likevel til å redusere effektbehovet i sentrale strøk på de kaldeste dagene.

- Fjernvarmen har også den fordelen at den er væruavhengig og kan nyttiggjøre seg av avfall som vi ellers ikke får benyttet oss av som en ressurs. Dermed bidrar fjernvarmen til å gi oss den nødvendige fleksibiliteten vi ser at energisystemet trenger i overgangen til lavutslippssamfunnet. Med fornuftig bruk av fjernvarme kan vi både frigjøre kraft vi trenger når stadig mer av samfunnet vår skal elektrifiseres, og unngå noen investeringer i kraftnettet, sier Fottland i Enova.