Bjørn Thorud synes folk flest vet for lite om solstrøm. - Generelt lavt kunnskapsnivå om solstrøm og mangel på utdanningstilbud om solstrøm er et større problem for det norske markedet, enn mangel på sol, sier han.
Bjørn Thorud synes folk flest vet for lite om solstrøm. - Generelt lavt kunnskapsnivå om solstrøm og mangel på utdanningstilbud om solstrøm er et større problem for det norske markedet, enn mangel på sol, sier han.

- Leting etter nye olje- og gassressurser er dårlig bruk av penger

Møt solcelle-entusiast Bjørn Thorud i Energipraten.

Publisert

Navn: Bjørn Thorud
Alder: 46 år
Stilling: Seniorrådgiver i seksjon for «Solenergi, Smart-grid og Energilagring»
Arbeidsgiver: Multiconsult

- Du brenner jo for solstrømmen - hva har du å si til de som mener det er idioti å satse på sol i Norge - siden det er for lite sol?
- Det er ikke mengden sol som avgjør om det er fornuftig å satse på solenergi, men sammenhengen mellom strømpris og prisen for solstrøm. I tillegg kan det være en del å tjene på effektleddet (nettariffen) for bedrifter hvor høyt effektforbruk sammenfaller med høy solinnstråling. Solceller er en ekstremt fleksibel energiteknologi og den kan fylle mange funksjoner. Det er derfor veldig mange bruksområder hvor solstrøm kan spille en viktig rolle. Det medfører mange ulike måter for beregning av lønnsomhet og med synkende materialpriser ser vi at vi også i Norge får økt lønnsomhet. Utsagnet om at det er for lite sol i Norge har jeg hørt ofte, og det henger sammen med lavt kunnskapsnivå. Generelt lavt kunnskapsnivå om solstrøm og mangel på utdanningstilbud om solstrøm er et større problem for det norske markedet, enn mangel på sol. Det er derfor Solenergiklyngen med sine rundt 100 medlemsbedrifter har økt kompetanse om solenergi som satsningsområde fremover.

Utsagnet om at det er for lite sol i Norge har jeg hørt ofte, og det henger sammen med lavt kunnskapsnivå.

- Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
- Arbeidsmengden har faktisk økt i forhold til norske oppdrag, men jeg er usikker på hvor mye av dette som kan knyttes opp mot koronakrisen. Som så mange andre jobber vi fra hjemmekontor, og aktiviteter knyttet til utlandet og reiser er redusert eller utsatt. I Multiconsult har vi en stor andel internasjonale oppdrag og i disse oppdragene er koronaeffekten stor. Akkurat nå skulle vi for eksempel vært i gang med utredning av hybridisering av tre vannkraftverk med flytende solkraft i Afrika, men oppstarten av dette prosjektet er utsatt. Vi håper imidlertid at vi snart kan få lov å reise på befaring igjen slik at prosjektene våre ikke mister for mye tid.

Det er mye diskusjon i media om både olje, gass og vindkraft, men dessverre synes jeg det blir alt for mye diskusjon om uvesentligheter og mindre fokus på fakta og kunnskap.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Energibransjen som sådan får mye oppmerksomhet, men ikke alltid den oppmerksomheten den fortjener. Det er mye diskusjon i media om både olje, gass og vindkraft, men dessverre synes jeg det blir alt for mye diskusjon om uvesentligheter og mindre fokus på fakta og kunnskap. Det er også mye forvirring av hva som er fakta og hva som er fiksjon og det gjør ikke saken bedre. I vindkraftdebatten kan det virke som om det er mye følelser involvert i tillegg. Det synes jeg er helt greit, men det legitimerer allikevel ikke den språkbruken vi har sett i det siste. Norge er en energinasjon så det er helt på sin plass at energibransjen får mye oppmerksomhet, men jeg skulle ønske debatten holdt et høyere kunnskapsnivå.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Det er mange som hevder at solenergi vil bli den dominerende energikilden globalt, men først og fremst tror jeg den vil bli fornybar og elektrisk. Fremtidens energibehov vil ikke være ensidig fokusert på én enkeltkilde, men basert på samspillet mellom ulike fornybare energikilder som vind-, vann-, sol-, bio og geotermisk energi. Disse ulike energikildene utfyller hverandre veldig godt og på en måte som reduserer behovet for energilagring i forhold til hver enkeltstående ressurs. Dette ser vi allerede i dag når vi jobber med hybride sol- og vannkraftverk og hybride sol- og vindkraftverk. I våre off-grid prosjekter ser vi at kombinasjonen sol- og vindkraft sammen med et mindre batteri fullstendig utklasser bruk av fossil energi. Forbruk av energi vil også spille på lag med variable energikilder slik at forbruket i større grad tilpasses tilgangen på energi. Digitalisering og kunnskap om energiforbruk spiller en viktig rolle her og vi ser at det skjer veldig mye spennende både i og utenfor Norge. For Norges del tror jeg dessverre at etterspørselen etter olje og gass vil bli kraftig redusert - om ikke avviklet - på grunn av manglende etterspørsel.

For Norges del tror jeg dessverre at etterspørselen etter olje og gass vil bli kraftig redusert - om ikke avviklet - på grunn av manglende etterspørsel.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Elektrifiseringen er riktig og viktig og jeg håper at vi klarer å utvikle produkter og tjenester som kan eksporteres. Vi har en god posisjon innen elektrifisering av sjøtransport og ladesystemer for elbiler, men vi har en lang vei å gå når det gjelder smart energistyring og kunnskap om systemet som helhet. Internasjonalt er solstrøm en veldig viktig driver i elektrifiseringen av det stasjonære markedet og her har Norge et kunnskapshull som må dekkes hvis vi skal lykkes i å utvikle produkter for et internasjonalt marked. I Tyskland har en undersøkelse vist at rundt 76 prosent av de som kjøper elbil allerede har solceller på taket og at solcellene er en av hovedårsakene til at de kjøper elbil. Ladesystemer for elbiler som skal eksporteres til EU-land, bør derfor kunne knyttes mot smart lading av solkraft. Norge er ellers i en særstilling når det gjelder andel av elektrisitet til oppvarming av bygg og persontransport, og mye tyder på at EU går i samme retning. Det er viktig at Norge holder forspranget og utvikler løsninger som EU og land utenfor EU kan ta i bruk når de girer opp omstillingen.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Personlig er jeg nok over gjennomsnittlig opptatt av energisparing, ettersom jeg og kona nylig har oppgradert vår 60-tallsbolig til et plussenergibygg. Ifølge energiberegningene har vi kuttet energiforbruket med over 50 000 kWh/år, men vi får se hva sluttresultatet blir når første driftsår er over. I arbeidshverdagen er det også stort fokus på strømsparing, etter som solenergi ofte er knyttet opp mot energiforbruk i bygg. Våre kunder har normalt stort fokus på energisparing hvor solkraft er ett av flere tiltak. Vi jobber derfor mye med samspill mellom lokal energiproduksjon og energiforbruk.

Vi trenger flere vellykkede prosjekter som kan vise til godt samarbeid mellom næringsliv og lokalbefolkning og som kan bidra med kraftproduksjon til elektrifiseringen av Norge.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Jeg er for vindkraft, men jeg synes det er synd å være vitne til det ordskiftet som nå pågår. Mye kunne kanskje vært unngått med et bedre regelverk og samspill mellom utviklere/utbyggere og lokale parter som blir berørt av prosjektene. Vi trenger flere vellykkede prosjekter som kan vise til godt samarbeid mellom næringsliv og lokalbefolkning og som kan bidra med kraftproduksjon til elektrifiseringen av Norge.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Ja, jeg har allerede solceller på taket. De fungerer både som taktekking og til kraftproduksjon og allerede i mars i år begynte de å produsere mer strøm enn jeg klarer å bruke.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Jeg jobber hver dag for å øke utbredelsen av solenergi i Norge, og da gjerne i sammenheng med energieffektivisering. I det norske markedet er vår oppgave å bidra til at det bygges gode solcelleanlegg til konkurransedyktige priser, inklusive våre kostnader, slik at kundene vår kan få langsiktige, forutsigbare og lave energiutgifter. Løsningene vi jobber med er en av flere puslespillbrikker som bidrar til økt fornybar energiproduksjon og redusert behov for fossile energikilder. Jeg har særlig brukt mye tid på Svalbard hvor våre løsninger både kutter utslipp og utgifter.

Jeg tror at oljebransjen i større grad vil bli utsatt for konkurranse fra fornybarbransjen enn den opplever i dag.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Jeg har ikke så god kompetanse på oljemarkedet og overlater til ekspertene å spå om fremtiden. Men jeg tror at oljebransjen i større grad vil bli utsatt for konkurranse fra fornybarbransjen enn den opplever i dag. Forbruket av olje vil nok gå ned, men prisen er jo også avhengig av tilbudet og det er balansen som setter prisen.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Med tanke på tiden det tar å utvikle norske olje- og gassfelt, tror jeg leting etter nye ressurser er dårlig bruk av penger. Jeg har nå jobbet med solenergi i over ti år og det er et hav av tid i denne bransjen. Når jeg ser tilbake på ti år gamle framskrivinger og analyser av solenergimarkedet, ser jeg at selv de mest optimistiske scenarioene har hatt for lave forventninger til størrelsen på markedet. Hastigheten i fornybarmarkedet er fortsatt høy og EU har signalisert at de vil fase ut alle fossile energikilder. Hydrogenstrategien til EU fokuserer også på grønt hydrogen og den er ikke spesielt positiv til fossilt hydrogen. Når vi samtidig vet at det kan ta opptil ti år fra man har et oljefunn til det er i produksjon så ville i hvert fall jeg unngått å investere i oljeleting. Jeg tror sjansen er veldig stor for at midler brukt på leting etter olje og gass i dag vil være bortkastet.

- Har du flyskam?
- Nei, og jeg liker heller ikke begrepet. Jeg bruker fly når jeg må, og tog når jeg kan. Jeg synes togreiser ofte gir en god anledning til å jobbe effektivt, så jeg foretrekker ofte å ta tog i jobbsammenheng. Men med prosjekter i Afrika, Asia og på Svalbard sier det seg selv at jeg ikke alltid kan ta tog.

- Hvordan skal sommerferien tilbringes?
- Vi reiser normalt til Danmark, men i år blir ferien i Norge. Det blir både svaberg og fjell.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Generelt vil jeg anbefale folk å søke faktabasert kunnskap og å søke informasjon fra ulike kilder. Det er mange som skriver om temaet og bloggen «Energi og Klima» har mye bra. Teknisk Ukeblad er også en god formidler og internasjonalt følger jeg bransjemagasiner som Photon International, PV-magazine og Bloomberg. Jeg leser også internasjonale aviser som jeg synes ofte er mye bedre på naturvitenskap enn de norske.

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.