Like spilleregler i energibransjen

Støtter hovedpunktene fra Reiten. Energi Norge støtter i sitt høringssvar de fleste av anbefalingene i Reiten-utvalgets rapport om fremtidig organisering av strømnettet. Det skriver selskapet i en pressemelding. Organisasjonen etterlyser imidlertid virkemidler som i større grad belønner omstilling hos nettselskapene. Ekspertgruppen for et bedre organisert strømnett, ledet av Eivind Reiten, overleverte sin rapport til Olje- … Continued

Støtter hovedpunktene fra Reiten.

Energi Norge støtter i sitt høringssvar de fleste av anbefalingene i Reiten-utvalgets rapport om fremtidig organisering av strømnettet. Det skriver selskapet i en pressemelding. Organisasjonen etterlyser imidlertid virkemidler som i større grad belønner omstilling hos nettselskapene.

Ekspertgruppen for et bedre organisert strømnett, ledet av Eivind Reiten, overleverte sin rapport til Olje- og energidepartementet 5. mai i år. Rapporten har siden vært på høring frem til 1. oktober. Energi Norge har drøftet de fremlagte forslagene gjennom en grundig prosess med medlemsbedriftene. Høringsuttalelsen har også vært behandlet av Energi Norges styre.

Energipolitiske ambisjoner, investeringsbehov og nye driftstekniske utfordringer stiller økende krav til fremtidens nettselskaper. Vi mener forslagene fra Reiten-utvalget møter disse utfordringene på en i hovedsak god måte, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Rapporten legger vekt på krav til kvalitet, pris og likebehandling av selskaper, noe Energi Norge mener er viktige prinsipper. Samtidig må et rimelig skjønn ivaretas i myndighetenes utøvelse av reguleringen. Forslagene som fremmes vil legge til rette for en utvikling i riktig retning.

Energi Norge understreker at de endringer som implementeres må tillate en effektiv tilpasning over tid, slik at nettselskapenes ressurser ikke styres vekk fra sentrale oppgaver knyttet til investeringer, effektiv drift og høy forsyningssikkerhet i kraftsystemet. Organisasjonen støtter derfor utvalgets forslag om innføring av overgangsløsninger og mulige unntaksregler.

Energi Norge savner imidlertid forslag til virkemidler som i større grad belønner omstilling hos nettselskapene. Myndighetene må bidra med forutsigbarhet og rammebetingelser som gjør det attraktivt å utvikle et strømnett med høy forsyningssikkerhet, god kostnadseffektivitet og lønnsomhet for aktørene.

Like spilleregler
Energi Norge mener det er viktig med klare skiller mellom monopoler og konkurranseutsatt virksomhet og like spilleregler for alle nettselskap. Det foreslåtte kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille vil bidra til dette. Tilpasning til krav om funksjonelt skille vil samtidig innebære økte kostnader for mange små og mellomstore energiselskaper og konsern. Det er viktig at gevinsten ved krav om økt uavhengighet er større enn de økte kostnadene som følger av nye krav.

Kravet om selskapsmessig skille støttes, men det er ulike syn blant våre medlemsbedrifter om kravet til funksjonelt skille. Vi har derfor valgt å gjengi begge sider, forklarer Ulseth.

Mange medlemmer støtter utvalgets forslag, og ser dette både som et virkemiddel for å oppnå økt nøytralitet og for å drive frem en nødvendig strukturendring blant nettselskapene. Andre medlemmer viser til at EUs krav til nøytralitet har unntak for selskaper med færre enn 100.000 kunder, og ser ikke at det er dokumentert at gevinsten er større enn kostnaden ved å innføre et slikt krav.