Forventer økte kraftpriser frem mot 2030

Publisert

Statnett har i dag lagt sin langsiktige analyse av strømmarkedet i Norden og Europa for perioden fra 2016 og helt frem til 2040. Der slår de fast at det grønne skiftet er i gang, og de mener at utviklingen tilsier at fornybar kraft erstatter fossilt.

- Markedsanalysen gjør oss bedre i stand til å se framtidige driftsutfordringer i forkant, og er et viktig underlag for våre investeringsbeslutninger. Fra og med i år offentliggjør vi dette arbeidet i en egen rapport. Dette er del av vårt mål om større åpenhet rundt våre vurderinger, og en mer kvalifisert dialog rundt våre beslutninger, sier Anders Kringstad, leder for Markedsanalyse i Statnett.

Analysen legger til grunn at EU når sine vedtatte mål innen energi og klima til 2030, og at denne utviklingen fortsetter videre fram til 2040.

- Lavere utbyggingskostnader og større effektivitet gjør at sol- og vindkraft framstår som vinnerne innen utslippsfri kraftproduksjon, og halvparten av Europas kraftproduksjon kan komme fra sol- og vindkraft i 2040. På den andre siden legger analysen til grunn at mange kull-, brunkull- og kjernekraftverk blir lagt ned på grunn av dårlig lønnsomhet, høy alder og politiske vedtak, skriver Statnett i sin rapport.

Statnett mener at det blir mange utfordringer knyttet til variasjonen i strømproduksjonen fra sol- og vindkraft, men at dette blir bedre som følge av forbruksfleksibilitet og lagring av energi.

- Denne analysen forsterker det langsiktige bildet vi allerede har sett en stund. Men selv om trendene er tydelige, er det mye usikkerhet knyttet til hvor omfattende endringene blir. Dette gjelder ikke minst utviklingen av kraftprisene, sier Anders Kringstad.

- I Norden forventer vi at ny fornybar dekker opp for utfasing av kjernekraft og termisk produksjon, samt forbruksvekst. Totalt sett gir dette et nordisk kraftoverskudd omtrent på dagens nivå også på sikt.

Norge eksporterer strøm til utlandet i dag, og det forventes å fortsette. Samtidig er det store forskjeller på sommer- og vinterhalvåret.

- Utvekslingen mellom Norge og kontinentet vil bli preget av at netto eksport er konsentrert til sommerhalvåret, mens det om vinteren er balansert flyt på forbindelsene, skriver Statnett.

Det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen i framtidige kraftpriser. Viktige usikkerhetsmomenter er blant annet prisene på kull, gass og CO2.

- Vi forventer gjennomsnittlige kraftpriser over året på i overkant av 40 øre/kWh på kontinentet og i Storbritannia mot 2030. Årsakene til at prisene øker fra i dag, på tross av massiv utbygging av fornybar, er at mye produksjon fra kull, brunkull og kjernekraft forutsettes nedlagt, samt en forventning om høyere priser på gass og CO2, skriver Statnett.

Prisen i Norge og Norden har de siste 15 årene ligget rundt 4-5 øre/kWh lavere enn prisen i Tyskland. Statnett forventer at de norske prisene vil  ligge på rundt 40 øre/kWh i 2030.

Les hele Statnett's analyse her.