KOMMENTAR: - «Sovepille» fra Energi Norge

Per Morten Hoff advarer om at antall graveskader øker betraktelig.

Publisert Sist oppdatert

Det virker som energibransjen ikke har fått med seg at en forskrift, som har vært på høring, kan få store erstatnings- messige konsekvenser for ledningseierne, og at antallet graveskader kan øke betraktelig.

Saken gjelder Kommunal- og Moderniseringsdepartementets (KMD) forslag til «Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag.»

Av en eller annen grunn synes denne saken i liten grad å ha engasjert energibransjen, selv om de er en av de største ledningseierne i Norge.

Jeg har fulgt denne saken i en årrekke i kraft av min tidligere posisjon som generalsekretær i IKT-Norge og medlem i SLG (samarbeidsforum for ledninger i grunnen). Av en eller annen grunn synes denne saken i liten grad å ha engasjert energibransjen, selv om de er en av de største ledningseierne i Norge. Når jeg har tatt saken opp i diverse fora i energibransjen har de fleste trukket på skuldrene.

Blir forskriften vedtatt i henhold til høringssvaret fra Energi Norge, vil de bidra til at deres egne medlemmer blir eksponert for en betydelig større økonomisk risiko og flere graveskader.

Energi Norge svarte på høringen fra KMD den 03.01.20, men etter å ha lest høringssvaret og ikke minst lest en juridisk utredning fra Wiersholm advokatfirma, har jeg blitt meget usikker på om Energi Norge har fått med seg at forslaget til ny forskrift i sterk grad vil bidra til å endre ansvarsforholdene dersom det skjer skade på ledninger i grunnen. Blir forskriften vedtatt i henhold til høringssvaret fra Energi Norge, vil de bidra til at deres egne medlemmer blir eksponert for en betydelig større økonomisk risiko og flere graveskader.

Høringssvaret fra Energi Norge, står i sterk kontrast til høringssvar fra Abelia, IKT-Norge og Telenor m.fl. som representerer andre infrastrukturområder, men som i utgangspunktet skulle ha nøyaktig de samme interesser: Å redusere graveskader og å klargjøre ansvar ved skade på anlegg.

Det er verdt å merke seg i høringssvaret fra Energi Norge at de synes å legge til grunn, at anleggseier alltid vil bli erstatningsansvarlig dersom det ikke påvises og kartet er unøyaktig og ledningen blir gravd over. En juridisk utredning fra Wiersholm advokatfirma mener dette er uriktig og unyansert. Det synes som Energi Norge ikke ønsker å gjøre sine medlemmer tilstrekkelig oppmerksom på risikoen for et betydelig økt ansvar, som de nå kan utsettes for.

Det synes som Energi Norge ikke ønsker å gjøre sine medlemmer tilstrekkelig oppmerksom på risikoen for et betydelig økt ansvar, som de nå kan utsettes for.

Det virker nesten som Energi Norge har skrevet ut en sovepille til sine egne medlemmer. Å skrive ut sovemedisin gir et betydelig ansvar. Energi Norge har i alle fall oversett varseltrekanten på pilleboksen. Mens organisasjonene og enkeltfirmaer som representerer andre ledningseiere har slått alarm, sier Energi Norge at forslaget til forskrift er bra.

En annen, ikke-rettslig side, er at forslaget til forskrift kan bidra til å øke antallet graveskader og dermed medføre økt risiko for at kritisk infrastruktur kan bli skadet. En liten endring som kan få store samfunnsmessige konsekvenser når det gjelder sikkerhet og sårbarhet. Endringen går på at det ikke lenger skal være lov å ta betalt en egenandel for fysisk påvisning i felt der det ligger infrastruktur i grunnen. Dermed vil fysisk påvisning av samfunnskritisk infrastruktur bli sterkt redusert og grave- entreprenører vil bli overlatt til selv å finne hvor det ligger infrastruktur, basert på et ofte unøyaktig kart.

Alle ledningseiere har et ansvar for sikre at samfunnskritisk infrastruktur ikke blir skadet. Stopper strømtilførselen stopper det meste. Energibransjen har derfor et ekstra stort ansvar. I tillegg blir jo energiselskapene ilagt kilekostnader ved strømutfall, og alle i bransjen vet at kilekostnader svir kraftig.

Hvorfor skal man fjerne en modell som har fungert etter hensikten – nemlig å redusere antall graveskader?

Det foreligger statistisk materiale som viser at graveskadene er kraftig redusert hvert år siden påvisning og dagens betalingsmodell ble innført i 2015. Reduksjonen er på 40 prosent. Hvorfor skal man fjerne en modell som har fungert etter hensikten – nemlig å redusere antall graveskader?

Objektsikkerhet og sikring av kritisk infrastruktur er en prioritert oppgave for Regjeringen og Stortinget. Senest er dette nedfelt i «En digital offentlig sektor 2019-2025» fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Justis­ og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har det overordnede ansvaret for å følge opp nasjonal strategi for digital sikkerhet.

I NOU 2015:13 «Digital sårbarhet – Sikkert Samfunn», slås det fast at graveskader hvor samfunnets kritiske nervetråder kuttes er en betydelig trussel for rikets sikkerhet. Kutt i strømforsyningen fremholdes som det scenariet som gir flest uheldige implikasjoner. Det pålegger derfor energibransjen et ekstra tungt ansvar.

Når rettstilstanden også endres og ledningseiere kan bli eksponert for betydelige erstatningskrav – også for følgeskader, overrasker det meg at bransjen har svelget sovepillen fra Energi Norge og tror at alt blir som før.

Per Morten Hoff
Tidligere generalsekretær i IKT-Norge og tidligere styreleder i Røros e-verk (Ren Røros)

Denne kommentaren er også publisert på Europower.

Powered by Labrador CMS