Energi Norge ber KrF huske hva de har lovt i energipolitikken

Publisert

Etter en spennende og uortodoks politisk kamp har KrF valgt å gå til den sittende regjeringen for å se om de kan klare å forhandle seg til en enighet. Her er det mange politiske spørsmål som må avklares, og noen av de har fått mer oppmerksomhet enn andre.

I anledningen har interesseorganisasjonen Energi Norge laget en huskeliste til KrF der de har hentet ut sitater og punkter fra partiets stortingsprogram for 2017-2021. Der ber de KrF huske at de har lovt følgende:

 • "legge til rette for opprustning og re-investering i eksisterende vannkraftverk, blant annet ved å sikre at skatte- og avgiftssystemet ikke er til hinder for dette."
 • "legge til rette for opprustning av eksisterende vannkraftverk og utbygging av småkraftverk der dette er riktig ut fra naturhensyn."
 • "bedre miljøtilstanden og bestrebe et mest mulig naturlig artsmangfold i regulerte vassdrag, samtidig som man tar hensyn til vannkraftens reguleringsevne, klimabidrag, verdiskapingspotensial og flomdempingsegenskaper i revisjonen av gamle vannkraftkonsesjoner."
 • "bidra til en styrking av det nordiske el-samarbeidet og økt integrering i det europeiske kraftmarkedet gjennom etablering av nye overføringsforbindelser til utlandet."
 • "øke overføringskapasiteten til utlandet slik at norsk fornybar kraft kan erstatte fossil energi i våre naboland."
 • "miljøkriterier må benyttes mer aktivt ved utlysning av transportanbud, for å stimulere til de mest miljøvennlige løsningene på de aktuelle strekningene. Parallelt må utvikling og bruk av miljøvennlige kjøretøy stimuleres og premieres gjennom avgiftssystemet."
 • "bygge ut infrastrukturen for nullutslippsbiler raskere og vil at alle nye offentlige personbiler skal være miljøvennlige biler."
 • "stille krav om lav- og nullutslippsteknologi i alle transportanbud hvor det er mulig."
 • "bygge ut kraftnett til større havner for å tilby landstrøm når skip ligger til kai og vil ta i bruk batteridrevne ferger der dette er mulig."
 • "stille krav om at båter som ligger i havner nær bosetting, benytter landstrøm i stedet for aggregater eller motorer der dette er mulig."
 • "at nye anbud på fergesamband skal kreve nullutslippsferger etter 2025."
 • "ta kraften i bruk i Norge gjennom gode rammevilkår for kraftforedlende industri og andre næringer som har kraft som sin primære innsatsfaktor."

 • "sikre gode rammevilkår og fjerne flaskehalser som hindrer utbygging av grønne datasentre i Norge."
 • Her er det mange viktige energipolitiske spørsmål som besvares, og selv om noen av de kanskje er ukontroversielleselvfølgeligheter, er det flere som det kan bli heftig diskusjon rundt. Om ikke med den sittende regjering, så kanskje med stortinget i sin helhet når sakene skal behandles der.

  Det har for eksempel oppstått mye støy rundt datasentre og det at de får nyte godt av den reduserte elavgiftssatsen. Dette har høstet mye kritikk som følge av at det har gjort det attraktivt å satse på kryptovalutaer i Norge.

  Løftet om å øke overføringskapasiteten til utlandet er også et punkt der mange har sterke meninger. I spørsmål av denne typen er det mange som har hevet stemmen høyt, og som trolig vil gjøre det igjen i tiden fremover. Det samme gjelder løftet om økt integrering med det europeiske kraftmarkedet.

  Nå har ikke KrF lovet lavere skatt til vannkraftverkene, men det er liten tvil om at det er en viktig del av Energi Norges motivasjon for å lage huskelisten og punktet om å "legge til rette for opprustning og re-investering i eksisterende vannkraftverk".