Etterlyser mer forskning

Published

Energi Norge forventer mer.

Etter at NVE justerte forskriftsverket for om lag 2 år siden for å stimulere til økt forskning blant nettselskapene, er kun 10% av rammen for FoU-finansiering benyttet. Dette mener Energi Norge er for lavt gitt de utfordringer man vil møte vedrørende bruk av nettet i årene som kommer.

NVE hadde ved utgangen av 2013 godkjent 19 forskningsprosjekter der nettselskaper var involvert, med en samlet ramme for FoU-finansiering innenfor inntektsrammen på 18 millioner kroner. Dette blir småtteri når man vet at potensialet for FoU-finansiering er på 134 millioner kroner og det totalt er 145 konsesjonærer med inntektsramme, utenom Statnett, sier Ketil Sagen, rådgiver i Energi Norge på energinorge.no.

Selv om prognosen for utnyttelse av NVEs ramme på nasjonalt nivå er 25 prosent i 2014, er det betenkelig at det er færre enn 30 nettselskaper som står for innovasjonen. Det er altså fortsatt et stort ubenyttet potensial for finansiering av forskning, utvikling og demonstrasjon, til tross for at kostnadene ikke innvirker på de årlige økonomiske resultatene deres, fortsetter han.

Økt verdiskapning

Ved å involvere seg aktivt i FoU vil bedriftene, i følge Energi Norge, oppnå mange fordeler som f.eks:

  • Øke verdiskapningen og få mer ut av energisystemet
  • Sikre kunnskap om korrekte valg innen teknologi, miljøhensyn, bedrifts- og samfunnsøkonomi
  • Sikre robuste kompetanse- og utdanningsmiljøer
  • Øke humankapitalen, samt tiltrekke og videreutvikle dyktige medarbeidere
  • Gjøre nettselskapene til premissleverandør for energiforskningen