- For norsk næringsliv er særlig teknologirisikoen viktig

Publisert

Denne uken er enerWE tilstede på konferansen Energy Transition som arrangeres i regi av NTNU og Statoil. På konferansen diskuterer akademia, næringsliv og myndigheter fremtidens energisystem.

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge deltar fra scenen på konferansen. enerWE tok en prat med han i en pause.

- Du har tidligere uttalt at klimarisiko truer finansiell stabilitet. Hva mener du med det?

- Jeg har sagt at klimarisiko kan true finansiell stabilitet. Det vi da tenker på er at klima som risikofaktor ikke er fullt ut priset inn i forsikringsprodukter og investeringsprodukter som er på markedet i dag.

Han forteller at man ofte prater om tre type risiko.

- Det ene er den fysiske risikoen, at det blir våtere og villere klima i noen deler av verden og tørke og vannmangel i andre deler av verden. Det vil få store konsekvenser. Det andre er såkalt liability risiko hvor man ansvarliggjøres for bidraget til klimarisiko som i liten grad er priset inn. Det tredje er overgangsrisiko, at den del av de teknologiene vi bruker i dag vil bli overflødige og nye teknologier kommer til. Det er viktig at vi fanger dette opp på en god måte. Summen av dette kan ha stor betydning for det finansielle systemet og må taes med i betraktningen.

- Kan dette true norsk næringsliv?

- For norsk næringsliv er særlig teknologirisikoen viktig. Man må forstå hvilke store endringer vi står foran dersom samfunnet skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Men jeg tror også konsekvensene av et våtere og villere klima vil få betydning, særlig i byggenæringen.

- Tar finansnæringen klimarisikoen på alvor?

- Vi er nok av de næringene som var tidlig ute med å forsøke å forstå hva klimarisiko kan bety. Det er et omfattende arbeid i alle delene av næringen. Blant annet ser vi nå på hvordan klimarisiko skal tas inn i bankenes kredittprosesser.

- Petroleumsnæringen har lenge vært vekstmotoren i Norge. Hvordan kan finansnæringen bidra til å skape lønnsomme grønne arbeidsplasser som på sikt kan erstatte petroluemsnæringen?

- Petroleumssektoren vil ha stor betydning for norsk økonomi i mange år fremover. Samtidig er det liten tvil om at vi må få frem ny bredde og dybde i næringslivet på andre områder. Det gjelder både det å få frem nye teknologier og produkter, men også det å skape markeder for de nye teknologiene. Der vi finansnæringen være med på å finansiere nye idéer, entreprenører og innovasjon, og finansnæringen vil sørge for langsiktig finansiering av gode idéer. 

- Du har sittet i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Hva var de viktigste anbefalingene deres, og hvordan har dette blitt fulgt opp?

- Det har blitt fulgt opp veldig godt gjennom for eksempel regjeringserklæringen som nå kom for den nye regjeringen der våre hovedprinsipper for politikkutformingen har blitt tatt inn stort sett i sin helhet. I tillegg bidro vi med å få frem veikart for 15 ulike næringer i Norge hvor de beskriver hva som skal til for at de skal kunne bidra positivt il det grønne skiftet. Dette er en god plattform for diskusjon og tiltak og vil bli fulgt opp aktivt av den nye regjeringen.

- Amerikanske byer har begynt å saksøke oljeselskaper for klimaendringer. Vil dette også komme til Norge? Vil norske byer saksøke Statoil for klimaendringer?

- Jeg ser ikke det for meg. Deler av dette er en veldig amerikansk form for ansvarliggjøring. Men det at vi tar bidrag til klimarisiko på alvor tror jeg vi skal gjøre på bred basis. Men jeg forventer ikke amerikanske tilstander i Norge.

--

Se også:

Powered by Labrador CMS