Animert_Stromforbruk2.gif

Det norske strømforbruket har fortsatt ikke tatt av

Strømforbruket svinger mye fra måned til måned, men er ganske stabilt fra år til år.

Publisert

Norge er en energinasjon som i all hovedsak er selvforsynt med egen strømproduksjon. Mesteparten av det kommer fra vannkraft, men de siste årene har det også blitt bygget ut mye vindkraft.

Mye av denne utbyggingen begrunnes med at vi vil trenge veldig mer strøm i fremtiden, og selv om vi nå har et kraftoverskudd i normalår, så skal vi ikke lengre tilbake enn til i fjor for å finne et år der Norge faktisk importerte mer strøm enn vi eksporterte.

Det er flere grunner til at det forventes et økt strømforbruk i årene fremover, men den viktigste er trolig den pågående elektrifiseringen. Det går i korte trekk ut på å bytte ut fossile energikilder med elektrisitet fra strømnettet.

I et land som Norge, der så og si all strømproduksjon kommer fra fornybare energikilder vil det gi en klimagevinst når for eksempel bensin- og dieselbiler erstattes av elbiler. På samme måte er det også i ferd med å skje med busser, nyttekjøretøy og ferger.

Økt elektrifisering vil åpenbart føre til økt strømforbruk, men foreløpig har vi ikke sett så mye til det.

I en gjennomgang av strømforbruket basert på tall fra SSB, ser vi at strømforbruket svinger veldig fra måned til måned. Det skyldes i stor grad at Norge bruker mye strøm til oppvarming, og vi har derfor et mye høyere strømforbruk på vinteren enn på sommeren.

I den animerte grafen øverst i artikkelen ser vi både hvordan og hvor mye dette svinger. Der ser vi også at det er strømforbruket i det alminnelige strømforbruket, altså husholdninger og vanlige bygninger, som svinger mest. Den kraftkrevende industrien svinger relativt lite, mens elektrifiseringen av norsk sokkel vokser jevnt og trutt. Vi ser også at linjetap og pumpekraft tilsammen bruker en god del strøm.

Selv om det norske strømforbruket svinger mye fra måned til måned, så er det overraskende stabilt fra år til år. For når vi regner ut gjennomsnittlig månedsforbruk av strøm fra år til år, så ser vi at endringene er små. De går litt opp og litt ned. Totalt sett er det en økende trend, men ut fra tallene for det siste tiåret ser det ut til at vi ligger an til en relativt lav økning.

Dette står i kontrast til forventningene. Forskjellige analyser har vist at Norge vil trenge alt fra 20, 30, 40 og 50 TWh og helt opptil80 TWh mer strøm innen de neste tiårene. Det betyr i såfall en markant større endring enn det vi har sett så langt.

Disse analysene blir gjerne oppdatert hvert år, og i neste uke kommer både Statnett og NVE med sine oppdaterte prognoser for fremtidens norske strømforbruk.