- Elektrifisering vil kreve nye nettinvesteringer og økt produksjon av kraft

- NVEs oppgave er ikke å ta stilling i disse veivalgene, men å belyse konsekvensene av dem.

Publisert Sist oppdatert

I dag har NVE lagt frem to nye rapporter:

Den langsiktige kraftmarkedsanalysen legges vanligvis frem under høstkonferansen Energidagene, men den er kansellert i år som følge av koronakrisen. Den og den andre rapporten ble derfor lagt frem i forbindelse med et åpent webinar som alle kunne følge.

Den andre rapporten om elektrifiseringstiltak var en ny bestilling fra Olje- og energidepartementet.

I en pressemelding som ble sendt ut i forbindelse med rapportfremleggelsen, skriver NVE at analysene viser at den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge vil øke svakt fram mot 2040. De kortsiktige svingningene i kraftprisen vil likevel bli sterkere enn i dag, i takt med at andelen væravhengig kraftproduksjon øker. Både forbruket og produksjonen av kraft øker, og mer kraftnett knytter europeiske land tettere sammen.

– Analysene peker på at kraftprisen vil øke noe, men i virkeligheten vil utviklingen i kraftprisen avhenge sterkt av hvor mye forbruk og produksjon av kraft vi selv legger til rette for, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Rapportene handler om vårt framtidige kraftsystem og beskriver hvordan ulike valg i energipolitikken vil påvirke denne framtiden.

Regjeringen ønsker å legge til rette for mer elektrifisering

Tina Bru

– Regjeringen ønsker å legge til rette for mer elektrifisering. Vi har vært tidlig ute med å ta i bruk våre fornybare kraftressurser, og nå tar vi kraften ytterligere i bruk, i industrien, i petroleumssektoren og i transportsektoren. NVEs vurderinger legger et viktig grunnlag for å fortsette dette arbeidet, sier olje- og energiminister, Tina Bru.

Det har lenge blitt snakket om at elektrifiseringen vil føre til en kraftig økning i det norske strømforbruket. Det betyr at med mindre Norge øker produksjonskapasiteten, så vil dagens produksjonsoverskudd etterhvert spises opp av økt forbruk. I såfall går Norge fra å være en energinasjon som produserer nok strøm til å kunne tjene penger på strømeksport, til å bli en vanlig nasjon som blir avhengig av strømimport for å dekke opp internt forbruk.

Samtidig viser en gjennomgang enerWE har gjort, at vi fortsatt ikke ser store utslag på det norske strømforbruket. Det har økt noe, men ser man fra år til år har det holdt seg ganske stabilt de siste ti årene.

Det vil snart endre seg, ifølge de nye NVE-rapportene. Der forventes det en kraftig økning frem mot 2040. En viktig årsak til at forbruket øker er elektrifisering av transportsektoren og sokkelen, samt etablering av ny kraftkrevende næringsvirksomhet, som hydrogenproduksjon og datasentre.

Mer elektrifisering bidrar til økte strømpriser, noe som igjen kan bremse elektrifiseringen og etableringen av ny industri. Økt utbygging av kraft vil på den andre siden bidra til lavere strømpriser og legger dermed til rette for elektrifisering og ny industri, men medfører ofte naturinngrep.

Forenklet kan vi si at alle ønsker lave kraftpriser, økt kraftforbruk til elektrifisering og ny industri, og å slippe å bygge ut mye ny kraftproduksjon. Men det regnestykket går ikke opp. Vi kan få to av ønskene oppfylt, men ikke alle tre

Kjetil Lund

– Forenklet kan vi si at alle ønsker lave kraftpriser, økt kraftforbruk til elektrifisering og ny industri, og å slippe å bygge ut mye ny kraftproduksjon. Men det regnestykket går ikke opp. Vi kan få to av ønskene oppfylt, men ikke alle tre, sier Lund.

Dersom EU skal nå sine klimamål, må store deler av produksjonssiden i det europeiske kraftsystemet avkarboniseres. For å erstatte fossil kraftproduksjon, og samtidig dekke nytt kraftforbruk i Europa må det bygges store mengder sol- og vindkraft. NVE-rapportene legger derfor til grunn en kraftig vekst innen både sol og vind, noe også alle andre tilsvarende rapporter gjør.

Nesten alt kull vil være ute av den europeiske produksjonsmiksen i 2030, og fornybarutbyggingen går raskere enn hva NVE antok for bare et år siden, også i våre naboland.

Elektrifisering vil kreve nye nettinvesteringer og økt produksjon av kraft

– Norge er bedre rustet enn de fleste for denne omstillingen. Vi har en utslippsfri kraftsektor, en historisk sterk kraftbalanse, god forsyningssikkerhet og et robust kraftnett. Men samtidig vil elektrifisering kreve nye nettinvesteringer og økt produksjon av kraft også her, sier Lund.

Han legger ikke skjul på at dette vil utløse mange nye politiske debatter om energipolitikken fremover.

– Dette er vanskelige og dypt politiske veivalg. NVEs oppgave er ikke å ta stilling i disse veivalgene, men å belyse konsekvensene av dem, avslutter Lund.