- Jeg mener at RME har kommet med et balansert forslag

- Jeg merker meg også at tilbakemeldingene i overvekt har vært positive til det endelige forslaget.

Publisert

1. september oppdaterte NVE/RME sitt forslag til hvordan det bør innføres en form for effekttariffer på nettleien. Dette er et stort spørsmål for store deler av energibransjen, samt for alle strømkundene.

For på den ene siden trenger strømnettet en modell for å beregne nettleien som gir insentiver for å jevne ut strømforbruket slik at man ikke må investere mer enn nødvendig i strømnettet. På den andre siden kan dette gå utover effekten av å innføre ENØK-tiltak og installere solpanel på taket. Det kan også gjøre det vanskeligere å forstå strømregningen.

På Stortinget har stortingsrepresentant Ruth Grung fra Arbeiderpartiet stilt olje- og energiminister Tina Bru tre spørsmål om hva hun som ansvarlig statsråd tenker om det nye forslaget:

  • Mener statsråden det er forsvarlig å innføre nye nettariffer før konsekvensene er vurdert for 1/3 av husholdningene, - 900 000 boliger, og vil regjeringen gå inn for at det gjennomføres egne piloter som ser på hvordan borettslag og sameier kan bidra til redusert effektbelastning?
  • Vil statsråden støtte forslaget om at det enkelte nettselskap selv kan fastsette størrelsen på energileddet mellom 10 og 50 prosent av strømregningen, og vil det være en "kan" eller "skal" bestemmelse?
  • NVEs forslag om nye nettariffer har i noe grad tatt innover seg de sterkt kritiske høringsuttalelser der en allianse av 22 organisasjoner har foreslått at «Inntekter fra energileddet skal utgjøre 50-75 % av de totale inntektene til nettselskapet.» Vil statsråden støtte dette forslaget og i § 14-2 gå inn for at energileddet skal utgjøre 50-75 prosent av den totale inntekter til nettselskapet?

Olje- og energiministeren svarer omtrent det samme på alle de tre skriftlige spørsmålene, og hun uttrykker en foreløpig støtte til forslaget slik det nå foreligger.

- Etter en innledende vurdering mener jeg at RME har gått langt i å imøtekomme innspillene til høringen. Jeg merker meg også at tilbakemeldingene i overvekt har vært positive til det endelige forslaget, svarer Bru.

Hun presiserer imidlertid at departementet først må gjøre en grundig vurdering av forslagene og de forskjellige høringsinnspillene.

- Når det gjelder spørsmålet om egne piloter, er det gitt dispensasjon fra gjeldende tariffregelverk til flere piloter som ser på kundenes respons på endrede prissignaler. I den senere tid har for eksempel Ringerikskraft Nett fått dispensasjon til å teste dynamisk effektprising i topplasttimer. Glitre Energi Nett har testet en modell med redusert energiledd om natten. Begge disse pilotene har vært åpne for borettslag, svarer Bru.

På spørsmålet om størrelsen på energileddet, altså den delen av nettleien som avhenger av forbruket, påpeker Bru at dette i seg selv ikke er noe nytt.

- Jeg vil påpeke at nettselskapene allerede i dag har anledning til å velge å hente inn mindre enn 50 prosent av sine inntekter fra energileddet. I 2018 valgte over en firedel av nettselskapene å hente mindre enn 50 prosent av sine inntekter fra husholdningskunder gjennom energileddet, svarer Bru.

Her kan du lese spørsmålene og svarene i sin helhet:

Powered by Labrador CMS