- Droner er en utvikling vi kan velge å forholde oss til eller gå i skyttergraven

Publisert

Kommentar av Tore Rønstad, Fagleder SOFT.

På 90-tallet kom Tilkomstteknikken (TT) inn i offshoremarkedet.

Stillasbransjen så på dette med stor bekymring.

Her kommer TT og tar jobbene fra oss!

Dette skjedde ikke.

I dag er stillas- og TT personell multidisiplinære og lever nærmest i en symbiose. Man omstilte seg og det har blitt en suksess.

Svært mange stillasbyggere har også TT kompetanse.

Og så kommer robotisering og digitalisering.

Som i de fleste andre bransjer påstås det at dette vil lede til tap av arbeidsplasser. Ja, det kan skje dersom man ikke tilpasser seg nye virkeligheter. Kodak er vel et godt eksempel på det!

Jeg tenker at droner er kommet for å bli. Dette er en utvikling vi kan velge å forholde oss til eller gå i skyttergraven. Jeg tror at de som går i skyttergraven vil bli værende der og tape til slutt.

 • Droner har mange fordeler:
 • Det er kosteffektivt
 • Man slipper å eksponere personell for høyde ved en del inspeksjoner
 • Det er tidseffektivt
 • Jeg tror at droner kan bidra til å minske inspeksjons- og vedlikeholdsetterslepet. Dette vil igjen skape jobber.

  --- Annonse ---

  --- Annonse slutt ---

  Det vil ikke være slik at droner i nære framtid vil skifte deler, sandblåse og male, sveise kritiske deler. Fremdeles vil mennesket være de som kan fjerne stein i rasutsatte områder eller bolte disse fast for sikring.

  Men at dronene kan hjelpe oss i å finne de mest kritiske områdene og dermed hjelpe oss å prioritere riktigere, er jeg ikke i tvil om.

  Det er nok mange inspeksjoner som er gjort der man bekrefter at alt er ok. Denne tiden kunne ha vært brukt på områder som faktisk trenger en overhaling.

  Så min konklusjon er at hvis bestiller og leverandør utvikler sin kompetanse på hva man kan gjøre, så vil både stillas og TT tjene på dette på sikt.

  Det handler om å jobbe annerledes. Så dette er spennende.

  Droneteknologi er jo i bunn og grunn adkomst til arbeidssted for å gjøre et stykke arbeid?

  Er stort sett enig med dronemannen jeg!

  Og jeg har heller ikke inntrykk av at medlemmene våre er veldig bekymret.

  Kommentar av Tore Rønstad, Fagleder SOFT.

  --

  Om SOFT - Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk

  Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk (SOFT) er en bransjeorganisasjon for leverandører og brukere av arbeid i tau (tilkomstteknikk).

  SOFT er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon som har til formål å fremme sikkerhet og kvalitet ved utførelse av tilkomstteknikk spesielt og arbeid i høyden generelt. SOFT har i underkant av 40 medlemsbedrifter.

  SOFT har bidratt til at vi i Norge har en nasjonal standard for arbeid i tau. For å ivareta sertifiseringsordningen i "NS 9600 - Arbeid i tau" har SOFT etablert et sertifiseringsorgan - SOFT Sertifisering AS.

  SOFT vil arbeide for å ivareta norske interesser i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og bidra til økt samarbeid med internasjonale organisasjoner, blant annet gjennom ECRA