- Det er ikke umulig å prise olje i euro hvis det skal være et poeng

Publisert

EU ønsker økt bruk av euroen istedenfor dollar til kjøp og salg av energiprodukter, og begrunner det med at medlemslandene uansett kjøper en veldig liten andel av sin energi fra USA.

Dette er i praksis en maktkamp der EU trolig ser sitt snitt til å utfordre dollaren i en periode der president Donald Trump har endret USA's utenrikspolitikk og tilnærming til det globale markedet.

For Norges del er valutakursen veldig viktig for våre inntekter da oljeprisen settes i dollar. Hvis dollaren er sterk sammenlignet med norske kroner, så vil det gi oss flerfoldige milliarder kroner i ekstrainntekter sammenlignet med perioder der kronen er sterk sett opp mot dollaren.

Samtidig har Norge også veldig mye handel med EU, og hvis energimarkedet endrer seg mer i retning av EU kan en eventuell endring potensielt få store konsekvenser for Norge. Vi spør derfor Thina Saltvedt, seniorrådgiver i Nordea om det er realistisk at oljen på et tidspunkt kan bli handlet i euro istedenfor dollar?

- Det er ikke umulig å prise olje i euro hvis det skal være et poeng. Det er klart at for en importør eller eksportør av olje til og fra EU gjør det det enklere hvis olje var priset i euro for da kan selskapene redusere valutakurs eksponeringen, sier Thina Saltvedt, seniorrådgiver i Nordea til enerWE.

At det er mulig betyr likevel ikke at det nødvendigvis er realistisk at det vil skje.

- Jeg tviler likevel på at oljen vil bli omsatt i euro rett og slett fordi etterspørselen etter olje og oljeprodukter og produksjonen er fallende - ergo ser det ut til at handelen med olje for Europa er avtakende og da bør problemet være mindre og mindre, sier Saltvedt.

Saltvedt er som mange har fått med seg en tidligere oljeanalytiker som har gått over til å fokusere mer på fornybar energi. Hun er like fullt en av de som kjenner denne delen av markedet best, og hun uttrykker skepsis mot å legge om oljehandelen i Europa til å foregå med oppgjør i euro. Det begrunner hun med at dette markedet vil bli mindre relevant i fremtiden.

For Norges del kan det gi utslag også for vår håndtering av våre finansielle ressurser.

- Det vil endre hvilken valuta vi handler med og det vil jo få betydning for Norges valutakjøp og eksponering, sier Saltvedt.

Det er også et vesentlig poeng at dollarkursen og eurokursen svinger over tid, og det kan gi store utslag for inntektene og utgiftene til de som kjøper og selger olje hvis det blir en overgang til euro eller at det blir økt bruk av flere valutaer.

- Store svingninger i euroen mot dollaren kan gi stor usikkerhet rundt fremtidige inntektsstrømmer for ulike selskaper derfor vil det jo typisk være i perioder med store valutakurssvingninger at disse spørsmålene kommer opp, sier Saltvedt.

Samtidig er det ikke slik at oljen kun handles i dollar i dag.

- Det er ikke nødvendig at det er én valuta. En del olje handles også bilateralt som kan foregå i andre valutaer enn dollar avhengig av hvilket land – noe har også vært handlet gjennom barter trade, altså byttehandler med produkter, sier Saltvedt.

Hvorvidt EU får gjennomslag for sitt ønske gjenstår å se. Dette er ikke første gang noen har ytret ønske om å bytte ut dollaren i oljehandelen. Slike forslag kommer med jevne mellomrom, og har tidligere blitt fremmet også av andre land som ikke ser seg tjent med den amerikanske dollarens dominans.

- Det viktigste er at man bruker en valuta med god likviditet. Her kan ingen andre valutaer som måle seg mot amerikanske dollar, sier Saltvedt til enerWE.