Foto: DNV GL
Foto: DNV GL

- Dagens energiteknologi kan levere den fremtiden vi trenger

DNV GL forventer kraftig redusert forbruk av olje fra 2030, samtidig som gass tar over som den største energikilden.

Publisert

DNV GL skriver i en pressemelding at de forventer at karboninnhold i energimiksen raskt endres, og de forventer at bruken av olje faller kraftig fra 2030. Det vil samtidig sørge for at naturgass blir den største energikilden.

Dagens energiteknologi kan levere den fremtiden vi trenger, inkludert å oppfylle 1,5 graders-målet fastsatt i Paris-avtalen

Remi Eriksen

- Dagens energiteknologi kan levere den fremtiden vi trenger, inkludert å oppfylle 1,5 graders-målet fastsatt i Paris-avtalen, sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV GL.

Det er i rapporten Energy Transition Outlook 2019 DNV GL har sett nærmere på hvordan de tror energibransjen vil utvikle seg i årene fremover:

  • Energimiksens karboninnhold reduseres raskt og bruken av olje forventes å falle kraftig fra 2030, noe som vil gjøre naturgass til den største energikilden.
  • Andelen elektrisitet i energimiksen vil mer enn dobles fra dagens nivåer til 40% i 2050. To tredjedeler av elektrisiteten vil da komme fra sol og vind.
  • Globale utslipp vil nå en topp i 2025, men alternative energiløsninger tas i bruk for sakte og vi bruker opp karbonbudsjettet for å holde oss under 1,5ºC oppvarming allerede i 2028.

DNV GL anslår at nesten havlparten av energibehovet vil dekkes av fornybar energi i 2050. Fallende teknologikostnader og markedskrefter driver overgangen, men DNV GL slår fast at uten politisk handling vil vi ikke nå klimamålene fastsatt i Paris-avtalen.

Selv om endringene i energisystemene går raskt, går det ikke raskt nok og det ligger ikke an til at målene i Paris-avtalen nås.

CO2-utslippene vil fortsette å øke, før de når et toppunkt i 2025. De forventede utslippsnivåene de neste tiårene indikerer en oppvarming på omtrent 2,5ºC ved slutten av århundret.

Teknologiene som kreves for å forhindre en slik framtid eksisterer allerede, men for å få utnyttet de krever det en storstilt tverrpolitisk satsning, skriver DNV GL.

Mer energieffektivitet, mer fornybar energi, samt karbonfangst og lagring i industriell skala må satses på i vesentlig større grad enn i dag.

- Det krever incentivordninger, standarder og mandater for å få til den nødvendige energiovergangen i langt større skala enn hva som er tilfellet i dag. For eksempel har tysk, japansk og kinesisk støtte til solindustrien vært helt avgjørende for å transformere energimiksen. Som et resultat er solenergi, uten subsidier, blitt konkurransedyktig mot de fleste andre energikilder. Norges og Kinas innføring av elektriske biler har skjedd raskt nettopp på grunn av incentivordninger, sier Eriksen.

Han poengterer at det må en storstilt satsing til for å nå målene.

For å lykkes med den nødvendige endringen trenger vi en bred tverrpolitisk satsing på teknologiskalering

Remi Eriksen

- Vår rapport viser oss at for å lykkes med den nødvendige endringen trenger vi en bred tverrpolitisk satsing på teknologiskalering, sier Eriksen.

Tempoet på energiomstillingen illustreres av en rekke forventede topper i energibruk det kommende tiåret.

  • Olje forventes å nå en topp i midten av 2020-tallet
  • Naturgass vil passere olje som den største energikilden i 2026
  • Verdens energiproduksjon vil avta i 2030

Overgangen til en ny energirealitet trenger ikke bli kostbar. Ifølge DNV GL sin analyse vil verden i fremtiden bruke en mindre andel av BNP på energi enn hva den gjør i dag. Dette gir muligheter for ytterligere investeringer, som igjen kan fremskynde energiovergangen.

Rapporten vil bli presentert torsdag 12. september, og enerWE vil være tilstede for å rapportere.

Energy Transition Outlook 2019 kan lastes ned her.