Vindparken er en del av naturen. Det går en skiløype rett i nærheten, og det er et yrende dyreliv.
Vindparken er en del av naturen. Det går en skiløype rett i nærheten, og det er et yrende dyreliv.

Dette mener Venstre om vindkraft i Norge

Publisert

Vindkraft er en fornybar energikilde, men mange natur- og miljøentusiaster er samtidig skeptisk til hvordan de blir seende ut i i landskapet, samt inngrepene som må gjøres i naturen for å sette de opp. Sånn sett splitter landbaserte vindparker miljøbevegelsen i en del som vektlegger klimaperspektivet mens den andre delen vektlegger naturperspektivet.

Dette påvirker også holdningene i miljøpartiene på Stortinget, og på sitt landsmøte har nå høyresidens miljøparti, Venstre, vedtatt hva de mener om vindkraft. Det består i praksis av et kompromiss som er litt for og litt mot, samtidig som de også peker på vannkraften.

I sin uttalelse fra Landsstyremøtet skriver Venstre følgende om vindkraften:

Norge har også gode forhold for vindkraft. Imidlertid har vindkraftverk på land store konsekvenser for norsk natur. Naturinngrep, miljøødeleggelser, støy, lys, ødeleggelser av naturmangfold og reduserte naturopplevelser er noen sentrale innvendinger. I noen områder er verneverdiene så store at det er uforenlig med utbygging.

De tar også til ordet for at det er betydelig potensiale å hente ut fra vannkraften:

Gjennom opprusting, redesign og nye teknologiske løsninger kan eksisterende kraftverk bidra til en betydelig økt energiproduksjon. Gjennom en ny-satsing på etablerte vannkraftverk vil man kunne nyttiggjøre allerede utførte naturinngrep i stedet for å iverksette nye med formål å øke kraftproduksjonen.

Her er det verdt å merke seg at Energi Norge tidligere har slått fast at potensialet fra å oppgradere eksisterende vannkraft ligger på omtrent 5 TWh, og at det kan økes til 15 TWh hvis man også åpner for at vannkraftverkene kan ta i bruk mer vann. Det vil imidlertid bety at vannkraftverkene må gjøre større naturinngrep.

Venstre vil også dreie vindkraftsatsingen over til havvind, og viser til at dette gjør det mulig å gjenbruke Norges solide offshorekompetanse:

Det grønne skiftet bør i større grad rettes mot olje- og gassnæringen og dra nytte på offshorekompetansen for å få vindmøllene til havs, før vi beslaglegger mer urørt natur og reinbeiteland. Støtteordningene som gjør at en satsing til havs får de insentiver som trengs for å være lønnsom bør videreføres og styrkes.

Vindkraft på land har nylig kommet ned på et kostnadsnivå som gjør det lønnsomt å bygge ut vindparker uten subsidier. Det samme er i ferd med å skje med bunnfast havvind, men det er fortsatt et stykke igjen før det er mulig for flytende havvind. Equinor har da også skissert at de trenger 2,5 milliarder kroner i støtte fra Enova hvis de skal kunne bygge den første flytende havvindparken i Norge.

Dette er Venstres vedtak om vindkraft på landsstyret 7. mars: