- Den norske olje- og gassbransjen satser mer på digitalisering enn internasjonale aktører

Publisert

DNV GL har gjort en global undersøkelse der de blant annet ser på digitaliseringen i olje- og gassbransjen. «Short-term agility – long-term resilience» er DNV GLs syvende årlige rapport om utsiktene for olje- og gassindustrien. Den gir et bilde av bransjens prioriteringer for året som kommer, basert på en spørreundersøkelse av 723 erfarne aktører globalt og 139 norske respondenter.

Undersøkelsen viser at digitalisering har rykket raskere oppover på agendaen i olje- og gassbransjen i Norge enn i resten av verden. Fem av ti (52 prosent) norske respondenter forventer at digitaliseringen vil øke i egen organisasjon i 2017, mot 39 prosent globalt. Om lag halvparten (47 prosent) oppgir at de allerede har et større fokus på digitalisering, mot 39 prosent globalt.

Norges entusiasme for digitalisering kommer også frem på spørsmål om hvilke nye teknologier respondentene vil forske på, pilotere, implementere eller investere i. Digitalisering topper listen for 65 prosent av norske respondenter mot 55 prosent globalt.

– Det er positivt å se at den norske olje- og gassbransjen satser på digitalisering i større grad enn internasjonale aktører. Økt satsing på digitalisering, samarbeid og standardisering vil hjelpe industrien å møte kravene til en ny virkelighet og bli mer robust og lønnsom også i krevende markeder, sier Kjell Eriksson, regionssjef i DNV GL – Olje & Gass Norge, i en pressemelding.

Det betyr ikke at jobben er gjort. Undersøkelsen viser at det er betydelige barrierer mot økt digitalisering, og at disse ikke først og fremst er økonomiske, men kulturelle. Flest (36 prosent) oppgir en gammeldags bedriftskultur som en barriere, 29 prosent sier at ledelsen mangler tilstrekkelig digital kunnskap mens 24 prosent oppgir manglende investeringsmidler. Mange fremhever også kunnskapsmangel og en byråkratisk og risikoavers organisasjon som hinder for digitalisering.

Satser også utenfor bransjen

Diversifisering, konsolidering og effektiviseringstiltak vil kjennetegne 2017 i olje- og gassindustrien. Undersøkelsen viser tegn til dyptpløyende forandringer. Nesten halvparten (46 prosent) av de norske aktørene oppgir at de vil diversifisere, det vil si investere mer i muligheter utenfor olje- og gassindustrien.

For å sikre bærekraftig vekst oppgir 25 prosent at virksomheten deres vil investere i fornybar energi i 2017. Hele 61 prosent ser på investeringer i fornybar energi som et langsiktig strategisk skifte. Samtidig mener seks av ti at gass vil spille en viktigere rolle i energimiksen 10 år frem i tid.

– At mange ser etter muligheter utover olje- og gassektoren, indikerer et paradigmeskifte, samtidig som det viser sektorens evne til å tilpasse seg og bygge en mer robust, mangfoldig og bærekraftig energifremtid, sier Kjell Eriksson.

Økt optimisme

Likevel er det tegn på økt optimisme, særlig i Norge, og investeringer fortsetter i alle deler av olje- og gasskjeden. I Norge har prosentandelen som forventer å opprettholde eller øke investeringene, økt fra 36 prosent til 47 prosent. Her skiller norsk sokkel seg positivt ut. Globalt har andelen som vil opprettholde eller øke investeringene falt fra 43 prosent til 39 prosent av respondentene.

Dette gjenspeiles i at norske respondenter i mye større grad opplever at de har lykkes med å kutte kostnader – 85 prosent mot 76 prosent globalt. Men det betyr ikke at man er fornøyd: 87 prosent prosent oppgir at kostnadsstyring har høy eller topp prioritet også i 2017. Dette er en liten nedgang fra i fjor, hvor tallet var 92 prosent.

To tredjedeler (69 prosent) sier at kostnadstrykket fører til mer samarbeid på tvers av bransjen. Standardiseringen øker også, siden dette bidrar til å redusere kompleksiteter ytterligere. Også dette er aktører på norsk sokkel nevneverdig mer opptatt av enn andre – 74 prosent i Norge mot 66 prosent globalt oppgir standardisering som en effektiv kilde til effektivisering.

Andre funn fra de norske respondentene:

  • Tilliten til vekst i olje- og gassindustrien i 2017 har stabilisert seg (29 prosent i år mot 22 prosent i fjor blant de norske respondentene, 32 prosent mot 30 % globalt). Norske respondenter har imidlertid større tro på at de skal nå egne omsetningstall – 45 prosent i 2017 mot 38 prosent i fjor. Her er de globale tallene 38 prosent mot 40 prosent.
  • Også når det gjelder prisutviklingen ser vi at de norske respondentene er noe mer optimistiske, 62 prosent tror på en oljepris på over 50 USD mot 59 prosent globalt.
  • Nærmere ni av ti (88 prosent) norske respondenter forventer økt konsolidering i industrien i 2017 mot 78 prosent globalt. Fire av 10 (40 prosent) forventer også at organisasjonen deres vil ha økende aktivitet innen oppkjøp og fusjoner de neste 12 månedene mot tre av ti (33 prosent) globalt. Dette har økt med 14 prosent fra i fjor.
  • Andelen som fokuserer på å redusere arbeidsstokken som et kostnadsreduserende tiltak har falt med hele 15 prosent blant norske respondenter – fra 39 prosent til 24 prosent (mot 31 prosent til 25 prosent globalt). Organisatorisk restrukturering topper listen over kostnadsreduserende tiltak med 38 %, etterfulgt av redusering av driftskostnader med 32 prosent.
  • Rapporten kan lastes ned her.