Vindkraftverk må betale halv million i overtredelsesgebyr

Publisert

NVE forteller i en pressemelding at de har ilagt Dalane Vind AS et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner for brudd på bestemmelser fastsatt i godkjente planer i forbindelse med etableringa av Svåheia vindkraftverk i Eigersund kommune, Rogaland fylke.

Dalane Vind AS har benyttet forsøplede masser fra avfallsanlegg til istandsettelse av vei og etablert et massetak uten nødvendig godkjennelse, og avvikene ble oppdaget gjennom NVEs inspeksjoner under bygging.

- Saken viser hvor viktig det er at de som har konsesjon og eier anlegget har god nok kontroll i byggefasen, slik at anlegget bygges som planlagt sier seksjonssjef Øyvind Leirset.

Dette er første gang at NVE har gitt overtredelsesgebyr til et vindkraftanlegg.

- Vi vil framover fortsatt prioritere kontroller av bygging av vindkraftanlegg, sier Leirset

Konsesjon for vindkraftanlegg gis med vilkår om godkjenning av detaljerte miljø-, transport- og anleggsplaner. Planene skal detaljere hvordan utbyggingen skal skje innenfor rammene i konsesjon, og sikre at hensynet til miljø og landskap ivaretas. Planene utarbeides av konsesjonær og godkjennes av NVE.

NVE slår fast at Dalane Vind AS ikke har bygd anlegget i henhold til godkjente planer.

Under inspeksjonen av anlegget i juni 2017 konstaterte NVE at det var benyttet masser fra avfallsanlegg med store mengder søppel til istandsetting av veiene i vindkraftanlegget. Massene hadde også næringsinnhold og frøbank, som ikke samsvarer med stedegne masser. I henhold til godkjente planer står det at det i forbindelse med istandsetting av inngrepene ikke skal benyttes masser utenfra, og at massene skal være stedegne. I stedet har Dalane Vind AS benyttet masser fra avfallsanlegget.

- Hvilke masser som brukes til istandsetting har betydning for sluttresultatet, sier Leirset. Masser med høyt næringsinnhold og frøbank som ikke stemmer med lokal vegetasjon vil gjøre at anlegget blir mer synlig i landskapet. Effekten vil holde seg i lang tid. I tillegg inneholdt massene mye søppel som ikke hører hjemme i naturen.

NVE anser bruken av klart synlige forsøplede masser som et alvorlig brudd på planen, og mener Dalane Vind AS skulle brukt lokale masser som var tilgjengelig i området.

Dalane Vind AS har etablert ett massetak i østre del av vindparken. Massetaket var ikke en del av godkjente planer.

- Vi ser alvorlig på at anlegget ikke ble bygd i henhold til planer som Dalane Vind AS selv hadde laget og NVE godkjent, understreker Leirset. Terrenginngrepet har blitt større enn nødvendig og masser fra avfallsanlegget skulle ikke vært brukt til istandsetting av anlegget.

Dalane Vind AS har i ettertid fjernet i overkant av 110 tonn masse og istandsatt området tilfredsstillende med stedegne masser i henhold til godkjente planer.

Etter NVEs vurdering har Dalane Vind AS også utført arbeidet med istandsettinga av massetaket på en tilstrekkelig og tilfredsstillende måte og i henhold til godkjent plan for istandsetting. NVE mener Dalane Vind AS enkelt kunne unngått overtredelsene.

Ifølge NVE har Dalane Vind beklaget situasjonen, og gjort det klart at prosjektet ikke har oppfylt selskapets, omgivelsenes eller myndighetenes forventinger.